Høyres alternative Oslobudsjett 2021

Oslo rådhus fra sjøen

«Vi skal lage ett budsjett for 2021 i en tid preget med mye uro og usikkerhet, da må vi prioritere det viktigste først og samtidig se lenger enn ett år fremover i tid.»

Anne Haabeth Rygg , Oslo Høyres finanspolitisk talskvinne

Business as usual?

Før jul samles bystyret for å bli enige om hva Oslo kommune skal bruke penger på i 2021. Høyre vil prioritere elever i skolen først, bærekraftig mobilitet i byen og tiltak for å hjelpe et kriserammet næringsliv. – Vi skal lage ett budsjett for 2021 i en tid preget med mye uro og usikkerhet, da må vi prioritere det viktigste først og samtidig se lenger enn ett år fremover i tid, sier finanspolitisk talskvinne Anne Haabeth Rygg (H).

Beregninger viser at Oslo kommune vil ha opp mot 2,9 mrd i koronarelaterte kostnader, derfor er det bra regjeringen vil kompensere kommunene for de ekstra kostnadene. Oslo har hatt særlige høye smittetall og inngripende tiltak, og vi må forvente at byen får dekket sin andel. Høyre mener likevel det er uansvarlig av byrådet å legge frem et budsjett som ikke tar høyde for den økonomiske usikkerheten vi står ovenfor i årene fremover som følge av pandemien. Det er med andre ord business as usual i det rødgrønne byrådet.

En skole der elevene lærer det viktigste

Oslo er en by med store forskjeller og skolen er den beste arenaen til å gi barn og unge like muligheter til å lykkes i livet uavhengig av bakgrunn. Dessverre ser vi at Oslo har hatt en nedgang på nasjonale prøver de siste årene, antallet alvorlige mobbesaker øker, og andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende. Høyre mener noe av det viktigste kommunen nå må gjøre nå er å gjenreise Osloskolen til landets beste skole. 

– I Høyres forslag til alternativt budsjett fjerner vi byrådets kutt i skolen og setter heller av mer penger som skal komme skoleelevene til gode, sier Anne Rygg

To kvinnelige elever i en trapp

Nå er ikke tiden for å kutte i Osloskolen!

Høyres ambisjon om at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne er viktigere enn noen gang!

Grønne og effektive reiser

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Skal vi lykkes med å nå klimamålene, skjer det i samarbeid mellom stat, kommune, innbyggere og næringsliv.

Høyre vil, i motsetning til det rødgrønne byrådet, ta imot nærmere 600 millioner kroner som resultat av regjeringens bompengeavtale, det gir billigere kollektivreiser og bidrar til å finansiere alle samferdselsprosjektene som ligger i Oslopakke 3, som for eksempel Fornebubanen. Høyre jobber for å nå mål om 95% reduksjon i klimagassutslipp i 2030 sammenliknet med 1990-nivå.

Bilkjøring og annen transport som går på fossilt drivstoff er den største enkeltkilden til lokal luftforurensing og klimagassutslipp i Oslo. Derfor er må vi fortsatt jobbe for at flere velger å reise miljøvennlig og kollektivt i hverdagen og foreslår mer penger til å øke antall avganger i kollektivtrafikken

Grønne og effektive reiser

I en tid der utslippene må reduseres, er det svært bekymringsverdig at Oslo sine klimagassutslipp er økende. Den trenden må snus.

Drahjelp til et kriserammet næringsliv

Alle restriksjonene som settes inn for å begrense smitten av Korona-viruset, rammer mange næringer og arbeidstakere. Alt fra store selskaper med tusener av ansatte, til mindre bedrifter og enkeltmannsforetak, har fått en full stopp som følge av pandemien.

Regjeringen har satt inn mange økonomiske tiltak for å hjelpe både bedrifter og ansatte slik at deres økonomi kan holdes oppe i denne vanskelige perioden. Høyre mener kommunen også må bidra med drahjelp til næringslivet i byen.

Vi foreslår 16 millioner til reiselivssatsing og revitalisere Oslo som reisemål, at leie av gategrunn må være gratis ut 2021 og at kommunen åpner et sentrumskontor som gir service og bistand til næringsdrivende som ønsker å skape aktivitet og liv i sentrum og byens torg og møteplasser.

«Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen.»

Anne Rygg, Oslo Høyres finanspolitisk talskvinne

Alternativt budsjett

Oslos budsjett legger alle føringer for kommunens aktivitet neste år og er på totalt 80 mrd. Driftsbudsjettet er på 65 mrd., mens 15 mrd. er foreslått satt av til investeringer. Høyres bystyregruppe har lagt frem et alternativt budsjett som viser våre prioriteringer og politikk dersom Høyre satt i byråd.