100 dager med Høyre

Valgkampen var vår jobbsøknad, nå skal vi bruke de neste fire årene til å vise oss tilliten verdig, sier Sissel Knutsen Hegdal, ordfører (H).

F.v. Tormod Wilson Losnedal og Sissel Knutsen Hegdal

Onsdag 31. januar markerer at det er 100 dager med nytt politisk flertall og Høyre tilbake som ordførerpartiet i Stavanger.

– Å få være ordfører i verdens beste by er virkelig en ære, men også et stort ansvar. Heldigvis er jeg del av et solid lag og har mange dyktige folk rundt meg, som sammen er toppmotiverte for å løse oppgavene som ligger foran oss, sier Sissel Knutsen Hegdal.

Med Sissel som ordfører, overtok Tormod Wilson Losnedal stafettpinnen som gruppeleder for Stavanger Høyre.

– Som fersk gruppeleder, ser jeg tilbake på 100 innholdsrike dager. En ny bystyregruppe er på plass, mange viktige initiativ er på gang – men vi må erkjenne at alt løses ikke i løpet av de første 100 dagene. Den viktigste jobben er den vi totalt sett gjør i løpet av de neste fire årene, sier Losnedal.

Noen av sakene Høyre har fått gjennomslag for etter 100 dager:

Et mer fleksibelt barnehageopptak

Mange foreldre må i dag ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet. Bortfall av arbeidsinntekt går hardt utover familieøkonomien.

Flertallspartiene setter i første omgang av 40 millioner til utrulling av et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette innebærer blant annet at 90 barnehageplasser ikke legges ned som planlagt.

Friplasser på SFO

Skolefritidsordning er et valgfritt tilbud, som ikke skal velges bort på grunn av økonomi. Vi ønsker en helhetlig SFO-ordning, hvor familier med moderate inntekter tilbys friplass fra 1. til 4. trinn.

Ordningen vil iverksettes fra skoleåret 2024/2025.

Fjerner egenandeler for minstepensjonister

Vi har et lokalt ansvar for å løfte minstepensjonistenes mulighet til å benytte seg av det kommunale tjenestetilbudet – all den tid privatøkonomi kan begrense deres deltakelse.

Flertallspartiene fjerner egenandel for minstepensjonister på kommunale tjenester med egenandel som ulike dagsenteropphold og praktisk bistand.

Fjerner egenandel på rusbehandling for unge

Flertallspartiene mener at økonomi ikke skal være til hinder for at unge skal få hjelp med rusproblemer. Derfor fjernes egenandelen for døgnopphold på MO-Ung. Egenandelen dekker utgifter til kost/losji og aktiviteter som inngår i døgntilbudet.

Øke aldersgrensen på helsestasjon for unge

Helsestasjon for ungdom er et viktig lavterskeltilbud, som i dag er gratis for ungdom i aldersgruppen 16-20 år.

Flertallspartiene hever aldersgrensen fra 20 til 23 år, slik at tilbudet også omfatter studenter og unge voksne.

Gjeninnfører fritt brukervalg

Tidligere hadde Stavanger fritt brukervalg for hjemmehjelp til rengjøring. Egenbetalingen og tjenesten var lik, og brukerne kunne bytte leverandør hvis de ville. Ordningen ble avviklet i forrige bystyreperiode.

For flertallspartiene skal innbyggerne stå i sentrum – ikke systemet. Derfor vil vi at fritt brukervalg skal vurderes å gjelde mest mulig av kommunens samlede tjenestetilbud.

Arbeidsinkludering

Når stadig flere mennesker leverer i utenforskap, må det gjøres mer for at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet. For flertallspartiene er det viktig at flere får muligheten til å vise hva de kan.

Blant annet skal utvalg for helse og velferd få en oversikt over hvilke tiltak kommunen kan gjøre for å redusere eller fjerne barrierer for å få flere av innbyggerne, som i dag står utenfor arbeidsmarkedet, helt eller delvis inn i arbeid eller utdanning.

Forutsigbare rammevilkår for serveringsbransjen

Med dagens praksis er i utgangspunktet alle ansatte i serveringsbransjen på midlertidig 4-årsengasjement – i påvente av fornyelse av skjenkebevilling.

Flertallspartiene ønsker å imøtekomme bransjen med forutsigbare rammebetingelser ved å forenkle prosessen for fornyelse av skjenkebevilling – kun endringer skal meldes inn, men bevilgning fornyes automatisk så lenge det ikke foreligger grunnlag for å frata bevilgningen.

Lokal gaveforsterkningsordning

Flertallspartiene oppretter en lokal gaveforsterkningsordning for kunst, kultur og idrett i Stavanger. Private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner eller individuelle idrettsutøvere kan forsterkes gjennom et påslag på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet – begrenset opp 100.000 kroner per mottaker.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog gis et utvidet mandat til å dele ut midler via gaveforsterkningsordningen.

Vern av Sørmarka

Flertallspartiene vil stanse nedbygging av sårbare naturområder og frede Stavangers største sammenhengende skogsområde. Helt konkret inneholder planene:

Statlig sikre friluftsområder på kommunale eiendommer i Sørmarka.

I neste revisjon av kommuneplanen legges det inn sikring av marka. Dette kan gjøres gjennom innføring av markagrense og hensynssoner. Dette er spesielt viktig i de områdene av Sørmarka som ikke er regulert som friområde.

Etablere urban nasjonalpark eller vernet friluftslivsområde. Dette vil innebære pionerarbeid fra kommunen og mulig lovendringer fra Stortinget.