Noen av Høyres løsninger når alt blir dyrere

Høyre skal gi folk større økonomisk trygghet i hverdagen, sier Tormod Wilson Losnedal.

Tormod Wilson Losnedal, gruppeleder Stavanger Høyre

– Flere av oss føler på en usikkerhet rundt egen økonomi eller for sine nærmeste. Når alt blir dyrere må de aller fleste snu mer på kronen for å få mer ut av lommeboken – uavhengig om man har barn, er enslig eller par, sier Losnedal.

Samtidig som flere opplever at handlingsrommet blir mindre, understreker Losnedal at det også at det økonomiske handlingsrommet ikke er likt for alle i Stavanger. Derfor prioriterer Høyre ordninger til de husholdningene som sliter mest med å få endene til å møtes.

– Blant annet fjerner vi egenandeler for minstepensjonister. Ytelser til minstepensjonister er i hovedsak statens ansvar, men vi tar et lokalt ansvar for å løfte deres muligheter til å benytte seg av det kommunale tjeneste tilbudet, avslutter Losnedal.

Fem tiltak for å bedre hverdagsøkonomien

Et mer fleksibelt barnehageopptak
Mange foreldre må i dag ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet. Bortfall av arbeidsinntekt går hardt utover familieøkonomien. I tillegg kan det blant annet bidra til tapte pensjonspoeng, feriepenger, større fravær fra arbeidsplassen og rett på sykepenger.

Flertallspartiene setter i første omgang av 40 millioner til utrulling av et mer fleksibelt barnehageopptak. Dette innebærer blant annet at 90 barnehageplasser ikke legges ned som planlagt.

Gratis heltidsplass på SFO fra 1. til 4. klasse for familier med moderate inntekter
Skolefritidsordning er et valgfritt tilbud, som ikke skal velges bort på grunn av økonomi. Vi ønsker en helhetlig SFO-ordning, hvor familier med moderate inntekter tilbys friplass fra 1. til 4. trinn – ikke bare 1. klasse.

Fra skoleåret 2024/2025 innarbeider flertallspartiene en helhetlig SFO-ordning, hvor familier med moderate inntekter tilbys friplass fra 1. til 4. trinn. Ordningen vil gjelde for familier med:

  • Én foresatt med brutto årsinntekt inntil 750.000 kroner
  • To foresatte med brutto årsinntekt inntil 1.000.000 kroner

Fjerner egenandel på rusbehandling for unge
Flertallspartiene mener at økonomi ikke skal være til hinder for at unge skal få hjelp med rusproblemer. Derfor fjernes egenandelen for døgnopphold på MO-Ung. Egenandelen dekker utgifter til kost/losji og aktiviteter som inngår i døgntilbudet. 

Viderefører eksisterende støtteordning for tannhelse
Fristen for å søke om tannhelsestøtte gikk ut 30. september 2023. Per 10.11.2023 er det innvilget kr 10 528 000 til 730 personer. Det er fortsatt ca. 200 saker under behandling.

Ordningen med tannhelsestøtte videreføres inntil avsatte midler er brukt opp. Samtidig bes det om en snarlig evalueringssak til Utvalg for helse og velferd.

Fjerner egenandeler for minstepensjonister
Ytelser til minstepensjonister er i hovedsak statlig regulert. Vi har et lokalt ansvar for å løfte minstepensjonistenes mulighet til å benytte seg av det kommunale tjenestetilbudet – all den tid privatøkonomi kan begrense deres deltakelse.

Flertallspartiene fjerner egenandel for minstepensjonister på kommunale tjenester med egenandel som ulike dagsenteropphold og praktisk bistand.