Dette betyr Høyres budsjett for Vestland

Vestland Høgre har fått gjennomslag for mange viktige saker i Høyres forslag til statsbudsjett. Høyre vil blant annet satse på rassikring, kutte klimagassutslipp og styrke kulturtilbudet.

Erna Solberg, Noralv Distad og Silja Ekeland Bjørkly

Satsing på vei og bane

 • Rv. 555 Sotrasambandet
 • E39 Svegatjørn–Rådal
 • Rv. 555 Damsgård- og Nygårdstunnelene
 • E39 Myrmel–Lunde
 • Regjeringen prioriterer 440 millioner kroner i 2022 til bygging av Stad skipstunnel.
 • E39 Kristianborg–Bergen sentrum (Sykkelstamveien)
 • E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene
 • E16 Lærdalstunnelen
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene
 • E16 Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hernes- og Hyvingstunnelene
 • E16 Arnanipa-, Sætre-, Bjørkhaugtunnelene
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden
 • Regjeringen prioriterer videreføring av prosjektet Arna–Fløen (Ulriken tunnel).
 • Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell: Vossebanen, Vaksdal og Voss kommuner
 • Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av nytt signalsystem (ERTMS) på Bergensbanen.
 • Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel.

I tillegg planlegges det å bruke midler til blant annet:

 • Forberedende arbeider på fellesprosjektet Vossebanen/E16 Stanghelle–Arna i Bergen og Vaksdal kommuner
 • Forberedende arbeider på skredsikringsprosjektet E16 Hylland–Sleen i Aurland og Voss kommuner
 • Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen til Bergens-området

Fly

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Vestland er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:

 • Førde–Oslo t/r
 • Sogndal–Oslo t/r
 • Sandane–Oslo t/r
 • Sogndal–Bergen t/r
 • Sandane–Bergen t/r
 • Florø–Oslo t/r, som ble tatt inn FOT-ordningen 1. oktober 2021.

Bergen tinghus

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til arbeidet med Bergen tinghus.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.

Fritidskortordningen

Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Bergen, Bømlo, Fitjar, Kvam, Stord og Sunnfjord er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.

Forsvar  

Regjeringen planlegger å bruke om lag 450 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter og om lag 3,7 milliarder kroner til materiellprosjekter i Vestland i 2022. Store deler av midlene vil bli benyttet til å videreføre prosjektet for infrastruktur og utfasing av fossilt brensel på Haakonsvern, som ble besluttet av Stortinget ved behandlingen av Innst. 359 S (2017–2018) til Prop. 66 S (2017–2018) i juni 2018.

Frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 0,5 millioner kroner til Fyllingsdalen teater.
 • å bevilge 2,5 millioner kroner til verdenscup i triatlon i Bergen 2022
 • å bevilge 3 millioner kroner til Ekstremsportveko på Voss

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til arbeidet med å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Heroinassistert behandling

Regjeringen foreslår ytterligere 21,2 millioner kroner til videreføring av 5-årig forsøk med heroinassistert behandling. Midlene finansierer behandlingstilbud i Oslo og Bergen samt følgeforskning i regi av Helsedirektoratet.

Høgskulen på Vestlandet
Regjeringen foreslår å bevilge 1,3 millioner kroner til etablering av kompetansehevingstilbud på høyskolen på Vestlandet for kvalifiserte tolker.

Langskip – fangst og lagring av CO2 Regjeringen foreslår å bevilge 3,45 milliarder kroner til Langskip som er det norske demonstrasjons­prosjektet for fullskala CO2-håndtering. Prosjektet omfatter fangst, transport og lagring av CO2.

Museum
Regjeringen foreslår:

 • å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Sunnhordland museum for å legge til rette for faglig styrking og bidra til økt samarbeid med Haugalandmuseet. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde. 
 • å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Interregionalt marinarkeologisk samarbeid (IRMAS) mellom Museum Stavanger, Norsk Folkemuseum og Museum Vest. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der aktiv samhandling er pekt ut som ett av flere viktige mål for museumssektoren framover.
 • å bevilge 5 millioner kroner i investeringstilskudd til Hardanger fartøyvernsenter ved Hardanger og Voss museum, samt et tilsagn om ytterligere 33 millioner kroner i seinere budsjettår.
 • å bevilge 15 millioner kroner i investeringstilskudd til rehabilitering av Ole Bulls villa Lysøen (ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem). Med de 24,5 millioner kroner bevilget til samme formål i 2021 blir det samlede tilskuddet til prosjektet 39,5 millioner kroner.
 • å bevilge 2,35 millioner kroner i tilskudd til Kraftmuseet, herunder vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vassdragssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Områdesatsinger

Regjeringen foreslår å bevilge 12,9 millioner kroner til områdesatsinger i Bergen. Satsingen går over KMDs budsjett.

Regionale utviklingsmidler

Regjeringen foreslår å bevilge 105,4 millioner kroner til Vestland fylkeskommune.

Scenekunst
Regjeringen foreslår:

 • å gi 0,7 millioner kroner i økt driftstilskudd til Bergen Dansesenter som ledd i regjeringens satsing på å styrke infrastrukturen for scenekunst, jf. Strategi for scenekunst 2021–2025.
 • en bevilgning på 284,2 millioner kroner i 2022, og tilsagn om ytterligere 284,2 millioner kroner senere, for modernisering av Den Nationale Scene i Bergen.

Store Lungegårdsvann

Regjeringen foreslår å bevilge 23 millioner kroner i 2022 og 84,3 millioner kroner i fullmakt til bruk i 2023, til opprydding av forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvann i Bergen. Til sammen 107,3 millioner kroner over to år.

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til Teknologisenter Mongstad (TCM). Bevilgningen omfatter midler til TCM DA som står for driften av anleggene og hvor staten er majoritetseier samt TCM Assets AS, et datterselskap av Gassnova SF, som står som eier av anleggene ved teknologisenteret og betaler den kommunale eiendomsskatten.

TV-BRA

Regjeringen foreslår å bevilge 2,6 millioner kroner til Stiftelsen TV-BRA, en tv-kanal for og med personer med utviklingshemming.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Vestland til gode.