Oppdatering fra fylkestingsgruppen!

Denne uken har det vært mye aktivitet for fylkestingsgruppen. Det har vært politikerdag med fokus på hurtigbåter og de første møtene i hovedutvalgene etter sommeren er ferdig. Starten på budsjettarbeidet har vært noe av det viktigste, og Vestland får snart en ny inntaksmodell.Under finner du en kort oppsummering fra alle hovedutvalgene!

Hovedutvalg for opplæring og kompetanse:

Vestland har vedtatt en ny inntaksmodell for de videregående skolene. Etter å ha hatt en velfungerende fritt skolevalg-modell i begge de gamle f ylkene får vi nå en byråkratisk nærskolemodell. Elevene nå vil få tillagt nærskolepoeng etter postnummer og hjemkommune fremfor karakterer. Dette mener Høyre feil retning! Vår fraksjonsleder, John Andre Kongsvik er i Bergens Tidende om saken. Les mer her: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/0KEoLA/vestland-gaar-for-naerskolemodell?fbclid=IwAR3D1zgyQRp2CqgmQcBWPCcTXKq30OlkJaCwIEm3LmEAqSQVCfk8pMcpF4k.

En av de tøffeste sakene i utvalget er budsjett. Opplæringssektoren må kutte 82 millioner! Her kan du lese mer om kuttlisten, og vår gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/39jBnX/vestlands-oekonomiske-ufoere-kan-gi-kutt-i-skolefrokost-vaksiner-og-psy.

Hovedutvalg for samferdsel og mobilitet:

Opposisjonen kom med en liten smørbrødliste med forsåvidt ufarlige innspel knytta til masseuttak, kollektiv og gang – og sykkelveg. Høgre stemte for de med forbehold ettersom de kom over bordet. (I møtet) Høgre stemte mot eit punkt om innfartsparkering, som vi mener det er fare for at kan bli brukt mot utbygging av disse senere. Vi uttrykte og generell bekymring for at detaljnivået i ein overordna plan ikke må blir for høyt.

Lokalbåtsambandet og ekspressbåtsambandet i Sogn og Fjordane var på dagsorden. Begge sakene ble åpnet samtidig og diskutert. Sak 1 ble landet ganske raskt i tråd med rådmannen si innstilling. Hovedtema i diskusjonen handlet om miljøambiasjonen: Rådmannen hadde innstilt på en hybrid batteriløsning på køyretøyuene med dieselgenerator. Flertallet, inklusive oss, stemte for dette. Nullutslipp er vel og bra, men dette er båter som må være driftssikre, økonomiske og pålitelige i alle slags forhold, inklusive å kunne stille som pasientskyss og andre akutte oppdrag uten å bli forhindret av behov for lading. Fraksjonsleder for Høgre, Hanne Kristensen stilte spørsmål og krav om at mulighet for å ta med privatbiler på disse båtene minst må være like god som i dag.

Saken om ekspressbåtene er mer komplisert. Her kan utvalet velge mellom 4 ulike alternativ der hhv hydrogen og batteri som energikilde skal avgjerast. Saken er veldig spennande, der vi hadde som utgangspunkt at utvalget omtrent presset admistrasjonen til å satse på null-utslippsalternativer som de langt på vei påsto ikke var realistiske. Utviklinga har vore rivande, veldig positivt! Saken ble ikke votert over siden Arbeiderparitet kom med utsettingsforslag i 12. time. Saken skal behandles på ekstramøte 23.09.20.

I budsjettsaken kom flertallspartiene med en lang liste over ting dei ikke ville kutte – utan forslag til inndekning. Høgre og FrP stemte for å ta budsjettet til orientering, og viste til budsjettet som fasit på kva vi meiner er riktig prioritering (sentrumstakst, innfartsparkering, vedlikehald, asfalt etc).

Hovedutvalg for kultur, idrett og integrering:

Lise-May Sæle fra Høgre oppsummerer de viktigste sakene fra utvalgsmøte under:

  • KODE: Gitt to lånegarantier til Lysøen og Nytt Magasin.
  • Tysnes-saken: Høgre fremmet forslag om at Tysnes skulle få ta tilbake Onarheimsseglet som motiv til kommunevåpenet. Enstemmig, med unntak av Rødt.
  • En del orienteringer om hvordan kulturinstitusjonane i Vestland har blitt rammet av koronaviruset.
Gjortklar ordning for ekstraordinære midlar til kultur, idrett og frivilligheten iVestland – pott på rundt 17 millionar.

Hovedutvalg for næring:

Utvalget behandlet strategi for internasjonalt samarbeid. Høgre markerte seg godt, og fikk bredt flertall for sine forslag. Blant annet om EØS avtalen, som er hovedfundamentet i Norge sitt internasjonale samarbeid. EØS avtalen er derfor avgjørende for gjennomføring av strategien for internasjonalt samarbeid i Vestland 2020 – 2024.

I tillegg løftet Høgre lærlingene opp til dagsorden. Karl Vågstøl fra Høgre spurte om følgende: «Mange bedrifter i Vestland fylkeskommune har vanskelige tider som følge av koronautbrotet. Det er svært viktig at dette ikke går ut over bedriftene sin evne og mulighet til å ta inn lærlingar. Vurderer Vestland fylkeskommune tiltak som kan påvirke bedriftene til å ta inn lærlinger i denne aktuelle situasjonen?».

Kort fra fylkesutvalget:

Sterke lokalt selvstyre var på dagsorden. I fylkesutvalet fikk Høgre klart flertall for ikke å komme med merknad til Voss-Herad sine sentrumsplaner. Administrasjonen hadde gitt en merknad om å gjøre endringer av regionale hensyn. Høgre har tillit til lokale avgjørelser i slike saker. Det har Høgre konsekvent vist i konkrete saker i fylkesutvalet.

Fylkesutvalet stilte seg positivt til mer lokalt selvstyre i dispensasjonssaker etter plan og bygningsloven. Høgre og Frp var mest tydeleg for, men støttet subsidiært et forslagg fra Krf som gir kommunene økt handlingsrom. Ap, SV og MDG var mot også dette forslaget og har tydeleg «overkommunefokus».