Regjeringa gir 300 mill i ekstraløyvingar til bedriftsintern opplæring


Stortinget løyver no 300 millionar kroner ekstra til bedrifter for å motverka permisjonar og oppseiingar. Kvar bedrift i Vestland kan no få opp til 2 millionar kroner.

Statsminister Erna Solberg, Noralv Distad, fylkestingsrepresentant og Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar for fylkestingsgruppen til Høyre.

For å motverka permisjonar og oppseiingar, og samtidig bidra til kompetanseheving, har Stortinget løyvd 300 millionar kroner til fylkeskommunane slik at dei kan bidra til bedriftsintern opplæring (BIO).

Vestland Høgre er svært glad for at Regjeringa 6. april betalar ut heile 35 547 000 kroner til Vestland Fylkeskommune. Midlane skal nyttast til bedriftsintern opplæring for å unngå permitteringar og for å få folk tilbake i arbeid.

Noralv Distad, fylkestingsrepresentant Vestland (H)

Motverke permisjonar og oppseiingar

Mange bedrifter på Vestlandet er hardt ramma av nedstengelser og smitteverntiltakene det siste året. Høgres gruppeleiar på Fylkestinget fortel at midla er viktige for å hjelpa bedriftene i tida framover.

Koronakrisa har gått hardt utover både store og små bedrifter over heile landet. Mange har opplevd permisjonar og oppseiingar. Å motverka dette samtidig som fleire får auka kompetanse for framtida, er vinn-vinn!

Silja Ekeland Bjørkly, gruppeleiar for Høyres fylkestingsgruppe i Vestland

Fylkestingsrepresentant, Noralv Distad (H) synest det er flott at pengane er komne på bordet, og oppfordrar bedriftene til å søka på midla.

Mange er ramma av pandemien, då er det viktig å satsa på opplæring slik at både arbeidstakarar og bedrifter kan oppretthalda aktivitet og stå betre rusta til å møta framtida. Vestland Høgre vonar på stor respons når fylkeskommunen no lyser ut midlane.  Det er flott at dei og kan nyttast til å ta fagbrev på jobb.

Noralv Distad, fylkestingsrepresentant Vestland (H)

Se fylkesvis fordeling under, i 1000-kr:

FynrFylkeAntall innbyggereBevilget i Prop. 79 S (2020-2021)Bevilget i Prop. 94 LS (2020-2021)Sum
3Oslo697 010258561293038 786
11Rogaland482 64517904895226 856
15Møre og Romsdal265 5449851492514 776
18Nordland240 3458916445813 374
30Viken1 252 384464592322969 688
34Innlandet370 60313748687420 622
38Vestfold og Telemark421 88215650782523 475
42Agder308 84311457572817 185
46Vestland638 821236981184935 547
50Trøndelag471 12417477873826 215
54Troms og Finnmark242 1688984449213 476
 Landet5 391 369200000100000300 000