Regjeringa med gigantsatsing på veg og bane i Vestland

Regjeringa leverer tidenes samferdelssatsing i Vestland. De vil bla prioritere både E39, Hordfast, ny E16 og Strynefjellstunellen.

«Samferdselssatsinga med Høgre i regjering er historisk. Infrastruktur blir bygd ut i eit tempo som aldri før, løyvingane dobla og heile sektoren er fornya og forbetra. Det er viktig for folk og næringslivet», seier stortingskandidat for Sogn og Fjordane, Olve Grotle.

No slår regjeringa igjen på stortromma og set av pengar til å starte opp både bygging av E39 Hordfast, og E16 Bergen-Voss i ny nasjonal transportplan.

 • Hordfast: Ny E39 mellom Ådland og Svegatjørn vil redusere reisetida mellom Stord og Os med nærare ein time, altså til ein halvtime. Det vil koste 37,7 milliardar kroner.
 • E16 Bergen-Voss: Det blir ny veg og jernbane på den sterkt rasutsette E16 mellom Arna og Stanghelle. Dei skal byggast nokolunde samtidig og vil gi tryggare veg og kortare togreise austover. Kostnadsanslaget er totalt 26,4 milliardar kroner: 12,7 milliardar kroner til bane og 13,7 milliardar kroner til veg.

Vossebanen mellom Arna og Stanghelle er i dag prega av dårleg standard og svært låg fart. I tillegg gjer fare for ras og skred og steinsprang dette til ei utsett jernbanestrekning.

«E16 mellom Arna og Stanghelle er ein svært ras- og ulykkesutsatt strekning. Utbygginga er krevjande, men det er svært viktig å få gjort noko med denne strekninga. Folk skal kjenne seg trygge når dei køyrer på norske vegar»,seier stortingsrepresentant, Ove Trellevik.

«Strekninga mellom Ådland på Stord til Svegatjørn i Os skal løysast med bruer over Langenuen og Bjørnafjorden. Prosjektet reduserer reisetida mellom Stord og Os med nærare éin time, til ein halvtime. Med både Hordfast og Rogfast utbygd, vil E39 mellom Stavanger og Bergen vere ferjefri. Dette er svært viktig for næringslivet langs kysten, seier stortingsrepresentant, Liv Kari Eskeland.

«Ny E16 og Hordfast er viktig for heile Vestlandet. I denne NTPen får vi endelig rassikring på E16 Nærøy-dalen. Ny, lang tunnel vil gi sikker veg, erstatte både Stalheimstunnellen og Sivletunellen, og innkorte vegen frå 10 til 8 km. Det er viktig for å sørge for at folk kjem seg rask fram og trygt heim, seier Grotle.

Dette er prosjektene Vestland får i NTP:

 • Ny Strynefjellstunell
 • E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast), Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner Ny bro over Bjørnafjorden og ny vei over Tysnes og Reksteren.
 • E39 Svegatjørn–Rådal, Bergen og Bjørnafjorden kommuner 16 kilometer firefelts vei, hvor 13 kilometer kommer i tunnel.
 • E39 Storehaugen–Førde, Sunnfjord kommune. Ny vei utenom Førde sentrum og Halbrendslia.
 • E39 Myrmel–Lunde, Sunnfjord kommune. Ny vei skal gi bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet.
 • E16 Arna–Stanghelle, Bergen og Vaksdal kommuner Prosjektet er en del av fellesprosjektet E16/Vossebanen Arna–Stanghelle, der både vei og bane skal bygges ut mellom Bergen og Stanghelle.
 • E16 Hylland–Slæen, Aurland kommune og Voss herad Skredsikring av en strekning i Nærøydalen.
 • E134 Røldal–Seljestad, Ullensvang kommune. Ny vei i tunnel vil gi vesentlig bedre standard og stigningsforhold.
 • Rv. 555 Sotrasambandet, Bergen og Øygarden kommune. Ny firefelts vei med egne felt for kollektivtransport og gang- og sykkelvei.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Sunnfjord kommune Ny tunnel fra dagens Støylsnestunnel til Kjøsnes.
 • Rv. 5 Erdal–Naustdal, Sunnfjord kommune Ny vei forbi den svært rasutsatte strekningen mellom Erdal og Naustdal.
 • Rv. 13 Skare–Sogndal, Ullensvang, Ulvik, Sogn og Sogndal kommuner og Voss herad Strekningen overføres til Nye Veiers portefølje.
 • E39 Vågsbotn–Klauvaneset, Bergen kommune. Regjeringen er opptatt av framdrift i prosjektet E39 Vågsbotn–Klauvaneset.
 • Vossebanen Arna–Stanghelle. Kostnadsanslaget for jernbanedelen er på 12,6 milliarder kroner. Det er prioritert byggestart med et statlig bidrag på 2,3 milliarder kroner i første seksårsperiode.
 • Dobbeltspor Arna–Fløen, Bergen kommune. Ny Ulriken tunnel på nesten 8 kilometer skal øke kapasiteten til og fra Bergen.
 • Dobbeltspor Fløen–Bergen. Sammen med nytt dobbeltspor mellom Fløen og Bergen, blir Nygårdstangen godsterminal utbedret.
 • I ny NTP er det lagt til grunn et tilskudd for å delfinansiere den videre byggingen av Bybanen til Åsane, som et nytt 50/50-prosjekt. Det er også satt av midler til forlengelse av E39 Fløyfjellstunnelen.
 • Staten har prioritert midler for å følge opp bompengeavtalen fra 2019 i Bergen.
 • Stad skipstunnel. Den er et enestående samferdselsprosjekt som vil fjerne en barriere for skipstrafikken, og som kan styrke nærskipsfarten og åpne for etablering av nye hurtigbåtruter i regionen.