– Alle må delta i en smitteverndugnad

Regjeringen legger fram en rekke økonomiske tiltak.

Koronaviruset har satt oss i en alvorlig situasjon. Det viktigste nå
er å hindre at viruset rammer liv og helse. Hele nasjonen settes på
prøve, og vi har alle et ansvar for å bidra til å forhindre smitte. 

-Alle må delta i en smitteverndugnad, i solidaritet med de dette viruset rammer hardest – de eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt, sier statsminister, Erna Solberg

Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge det vil vare, men uansett må vi gjøre alt vi kan for å trygge arbeidsplasser som er i en akutt og krevende situasjon som følge av epidemien. Nå må vi må holde hjulene i gang og sørge for at den midlertidige nedturen ikke påvirker jobbene og familiene på lengre sikt. Vi trenger alle en jobb å gå til.

-Budskapet fra statsministeren til bedriftene er klart: Vi ser at dere sliter og vi vil komme med målrettede tiltak for å hjelpe dere, sier statsminister, Erna Solberg

Virusutbruddet gjør at det er behov for økonomiske tiltak nå.

Regjeringen vil i første omgang prioritere følgende tiltak:

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, er regjeringen beredt på å iverksette flere tiltak raskt. Regjeringen arbeider for at denne krisen ikke får langvarige konsekvenser for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Det understreker statsministeren. 

-Selv om de prioriterte strakstiltakene vi legger frem i dag omfatter mange milliarder kroner, er det likevel bare begynnelsen. Regjeringen vil løpende vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon. sier statsminister, Erna Solberg. 

-Så la meg til slutt understreke. Norsk økonomi er solid, bankene er robuste og vi er beredt til å sette inn alle nødvendige tiltak for at Norge skal komme seg gjennom denne krisen på en best mulig måte, sier finansminister Jan Tore Sanner. 

Hele landet må bli med på dugnaden for å hindre smitte. Så skal regjeringen stille opp med det de kan for å sikre liv, helse og norske arbeidsplasser.