Bystyremøte 16. mars

Bergen bystyre holdt møte 16. mars med flere viktige saker på sakskartet. Bystyregruppen hadde til møtet levert to interpellasjoner - en om bybane-ekspress langs sjølinjen fra Mindemyren til Rådal, og en om solcellepanel på kommunale tak. 

Bergen bystyre behandlet flere spørsmål, interpellasjoner og viktige saker. 

Jana Midelfart Hoff stilte spørsmål til helsebyråden vedrørende ferietilbudet til funksjonshemmede i Bergen Kommune. Det har komt frem gjennom media at helsebyrådens egne fagfolk mener ferietilbudet ikke er forsvarlig. Helsebyråden har likevel valgt å love å videreføre dette - et tiltak som kan komme til å koste mellom 10 og 12 millioner kroner. Jana påpekte at kommunikasjon var viktig og at bystyret måtte kunne stole på at helsebyråden lyttet til sine fagfolk, samt at den høye kostnaden er problematisk. 

Hilde Onarheim rettet også oppmerksomheten mot bybarnehagestandard vårt byråd innførte i 2015, som skulle gjøre det lettere å etablere barnehager i sentrum. Bergen barneasyl har likevel fått avslag på sin søknad, selv om de har henvendt seg til barnehagebyråden flere ganger. Hilde ønsket et tydelig svar på om det nye byrådet gjør dette bevisst med bakgrunn i at de ønsker å rekommunalisere barnehagene også. Det vil i så fall være fatalt for barnehagedekningen i Bergen kommune, som aldri kunne nådd sitt mål om full dekning uten både private og kommunale barnehager. 

Jacob Mæhle og Henning Warloe hadde til dette møtet sendt inn en interpellasjon om solcellepanel på kommunale tak i Bergen kommune. Interpellasjonen retter seg mot egnede takflater i Bergen og utleie av kommunale tak til private selskap som ønsker å etablere seg med solcelle-teknologi. Et enstemmig bystyre stemte med forslaget - et viktig steg for at Bergen skal være en framtidsrettet klima - og miljøvennlig by!

Gruppeleder Martin Smith-Sivertsen la også frem interpellasjon om ekspressbybane mellom Mindemyren og Rådal. Martin begrunner interpellasjonens vedtaksforslag med at Bergen også i fremtiden vil ha et stort behov for en effektiv baneløsning, og det er nødvendig å tenke breiere enn dagens konsept. Derfor ønsker bystyregruppen å ta initiativ til en ekspressbane. Forslaget fikk dessverre ikke flertall i bystyret, noe som selvsagt er skuffende - både for Bergen og fremtidens kollektivsystem. 

I tillegg til interpellasjoner og spørsmål har flere store saker vært debattert. Det nye byrådet la blant annet frem forslag om å femdoble bompengene på dager med dårlig luft, noe Høyre ikke kunne stille seg bak. Henning Warloe, fraksjonsleder i komite for byutvikling og miljø mener følgene av dette kan bli katastrofale. Høyre foreslo derfor å sende saken tilbake til byrådet - et forslag som dessverre ikke ble vedtatt. 

I tillegg har bystyret tatt for seg forslag til nytt inntektssystem for kommunene, arbeidet med kommunereform og statusrapport for Småpudden - et viktig sentrumsprosjekt Høyre/FrP-byrådet satte i gang i forrige periode, som vil binde bydeler sammen. 

Les mer om sakene og se bystyremøtet her