En god barndom varer livet ut

For de fleste barn er barnehagen den viktigste arena utenfor hjemmet. Å sørge for at flest mulig barn gis muligheten til å gå i barnehage, er derfor blant Høyres viktigste saker.


Bergen skal være en by der alle gis mulighet til å lære hele livet. Kunnskap og utdanning er fundamentet som gjør hver og en av oss i stand til å bli selvstendige mennesker i jobb og som bidrar til lokalsamfunnet. Gjennom sømløse overganger mellom barnehage, grunnskole og videre utdanning, gis barn og unge mulighet til å få utløp for sitt potensial med hjelp av gode lærere i trygge rammer. Derfor er barnas oppvekstsvilkår en av våre viktigste oppgaver. 

Vårt mål for barnehagene i Bergen er at de skal være kjent for høy faglig kvalitet og god omsorg for barna. Som en viktig forberedelse til skolestart hvor samspill med andre barn og voksne spiller en sentral rolle, skal barnehagen også bidra til sosiale ferdigheter i trygge rammer preget av mest mulig lek, lærelyst og læringsglede.

Gjennom en systematisk satsing på språkutvikling og læring gjennom lek, skal barnehagen løfte alle barn uavhengig av bakgrunn. Høyre mener vi trenger både ideelle, private og kommunale barnehager for å nå målene om full barnehagedekning i alle bydeler, og for å kunne gi et mangfold av ulike barnehagetyper å velge mellom.

Her er 10 konkrete punkter for barnehagene:

  • Jobbe for at alle skal få tilbud om barnehageplass i nærheten av der familien bor
  • Gjennomføre en omfattende oppussing av eldre kommunale barnehager, for å sikre et godt leke- og læringsmiljø for barna
  • Ansette flere pedagoger i barnehagene. Vårt mål er at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger
  • Gjennomføre et årlig kursprogram for ansatte barnehager og skoler om seksuelle overgrep og vold, for å bedre kunne identifisere tegn på dette
  • Åpne for forsøk med større variasjon i barnehagenes åpningstider
  • Fremme barnehagen som arena for god norskopplæring og integrering gjennom å sikre minst 30 prosent norskspråklige barn i hver kommunal barnehage  Støtte tilbud om Åpen barnehage gjennom en egen tilskuddsordning
  • Gi gratis kjernetid i barnehagen til lavinntektsfamilier uavhengig av bosted 
  • Rekruttere flere menn til å jobbe i barnehage
  • Være positiv til spesialiserte barnehager
  • Øke investeringsmidlene til nye barnehager i vekstområder der det mangler barnehageplasser