La frem forslag om å regulere og bygge bybane i tunnel

Foto: Hans Jørgen Brun

I bystyremøtet 20. november la vår bystyrerepresentant Charlotte Spurkeland frem representantforslag om å regulere og bygge bybane i tunnel gjennom Bergen sentrum. Her kan du lese hele forslaget.

Bybanen er en viktig del av kollektivtilbudet i Bergen og har mellom 40 000 og 50 000 reisende på vanlige hverdager. Bybanens byggetrinn 1-3 sørover er ferdig bygget, og byggetrinn 4 mot Haukeland og Fyllingsdalen, med tunnel under Løvstakken, stasjon under Fjøsangerveien og tunneler og stasjon under Haukeland er i gang. 

Bystyret har vedtatt regulering for bybanens byggetrinn 5 mot Åsane, men forslagsstillerne mener delstrekning 1, Kaigaten-Sandbrogaten (Arealplan-ID 65800000, detaljreguleringsplan. Saksnr. 20180749) og delstrekning 2, Sandbrogaten-Eidsvågtunnelen (Arealplan-ID 65810000, områdereguleringsplan. Saksnr. 201807497) må revideres. 

Det er to hovedgrunner for at forslagsstillerne mener at bybanen til Åsane bør gå i tunnel, fremfor dagløsning gjennom det historiske sentrum. For det første av hensyn til UNESCO verdensarvstedet Bryggen, og for det andre å sikre at kollektivtilbudet som bygges ut er fremtidsrettet, rask og så effektiv som mulig. 

Bryggen

Bryggen er ikke bare en viktig identitetsmarkør for oss bergensere, det er et kulturminne som er en del av verdensarven. Som et UNESCO World Heritage Cite har vi et ansvar for at Bryggen skal bevares for fremtidige generasjoner. Riksantikvaren har varslet innsigelse mot traseen i Sandbrogaten.

Dagens situasjon med biler, busser og tungtrafikk er ikke holdbar. Men løsningen er ikke å erstatte en elendig situasjon med bybaneskinner og flere permanente installasjoner. Bystyrets mål må være å flytte mest mulig trafikk bort fra Bryggen, og fjerne barrieren mellom de historiske bygningene og sjøen. 

En tunnelløsning vil ivareta sikkerhet og sikre god tilgjengelighet langs Vågen ettersom traseen ledes utenom de store vrimlearealene og allmenningene i Bergen sentrum. Vågen er tettpakket med turister om sommeren og er på kveldstid et område med mange restauranter, barer og kvelder med folkeliv gjennom hele året. Bybanen i dagen vil utgjøre en betydelig risiko for ulykker. Risikoen for farlige situasjoner vil dessuten føre til at farten på banen vil måtte reduseres, noe som vil gi et dårligere kollektivtilbud. 

Andre ulemper ved dagløsning er fare for ristelser i historiske bygninger (særlig Hanseatisk museum), støy fra banen på grunn av flere krappe kurver og sideforflytning – samt at en meget lang anleggsperiode i dagen i sentrum kan skape utdøing av kultur, lokale butikker og næringsliv, særlig små aktører. 

Et fremtidsrettet kollektivtilbud

Bybanen til Åsane skal være den foretrukne reisemåten for de som skal fra Åsane til Bergen sentrum. En av innvendingene mot bybanen til Flesland er at den tar lang tid, og dermed ikke er attraktiv i konkurranse mot privatbilismen. Det er derfor avgjørende at det bygges en rask bane til Åsane. 

Det er tidligere regnet på at bybane i tunnel vil gi en besparelse i reisetid på omlag 4,5 minutter, sammenlignet med en bane gjennom dagen. Den samfunnsøkonomiske besparelsen antas derfor å være stor på å bygge en baneløsning som er mest mulig effektiv. Kortere reisetid betyr også at det kan være flere avganger på strekningen, noe som også vil gi et bedre kollektivtilbud til publikum.

Tunnelalternativet

Forslagsstillerne ønsker at tunnel gjennom det historiske sentrum skal reguleres og bygges. Innslaget skal være som tidligere utredet i Peter Motzfeldts gate. 

I forbindelse med utredningene skal det klargjøres hvordan et stopp nr 2 i sentrum (i området rundt Vetrlidsallmenningen) kan utformes og hvordan heis/innganger til et stopp under jorden kan utformes. Det skal ses på den gevinst en kan oppnå ved heis/rulletrapper opp i boligområdet i Skansen/Hødden over Bergen, f.eks med utgang ved Skansen og Støletorget.

Forslagsstillerne mener at det i arbeidet med regulering av tunnelalternativ skal jobbes for at ferdigstillelse av baneprosjektet fortsatt skal være i 2031. Det må derfor etterstrebes størst mulig grad av parallellitet i prosessen slik at bystyret får et fullverdig alternativ til dagløsning til behandling. 

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag: 

Bystyret ber byrådet legge frem sak for bystyret om regulering av tunnel for bybane fra Kaigaten/Peter Motzfeldt gate.
 

Harald Victor Hove, Charlotte Spurkeland, Lise Ramsøy og Tobias Strandskog 

20. november 2019, Bergen