Høyres forslag til krisepakke for Bergen

- Koronaviruset bryr seg ikke om farge på partilogo. Derfor må bystyret samles til dugnad. Der inviterer vi til nå, sier Hove.

Høyre presenterer forslag til lokal krisepakke og prinsipper for videre samarbeid

Høyre tok til ordet for at det blir jobbet frem en lokal krisepakke for å sikre næringsliv og arbeidsplasser i kommunen. På bakgrunn av at tilbakemeldingene var positive, fra de øvrige partiene og byrådet, sendte jeg i dag ut noen av de vurderingene rundt prinsipper og tiltak som bør tas med i arbeidet med krisepakken. Dette er ment som utgangspunkt for en diskusjon om videre prosess, så hvordan dette skal jobbes med videre er noe som må behandles i rett fora.

Hvilke tiltak som innføres må sees i sammenheng med lokalt handlingsrom, nasjonale tiltakspakker og kommende ekstrabevilgninger.

Mest mulig må forberedes i forkant, for tiden er knapp. Tilbakemeldingen fra næringslivet er at bedrifter nå står mellom å få tilført cash, eller å gå konkurs. Dette gjelder flere bedrifter i flere næringer, noe som ble bekreftet da Høyre fredag gjennomførte innspillsmøte med sentrale næringslivsaktører i Bergensområdet/Vestland.

Høyre skisserer med dette prinsippene for et slikt arbeid, og hvilke avklaringer som trengs i utformingen av tiltakene. Dette må uansett forberedes, og i størst mulig grad sikres tverrpolitisk forankring, slik at Bergen kommune kan agere raskt og arbeidsplasser sikres.  

Som regjeringen har gjort nasjonalt, bør arbeidet involvere både byrådet og bystyret. Finansutvalget har møte 15. april, der det er naturlig at det nedsettes et utvalg for å jobbe frem denne krisepakken.

Form og farge, innhold og økonomiske rammer vil være en naturlig del av utvalgets arbeidsoppgaver, slik at man kommer tilbake til dette. Høyre opplever at alle partier, inkludert byrådsleder Valhammer, har en positiv innstilling til et slikt samarbeid.

Målet er at alle partiene i Bergen gjennom dette initiativet bidra til at Bergen kommune gjør en ekstraordinær innsats. Dette for å sikre at folk så langt det er mulig kan være i jobb, at bedrifter og arbeidsplasser kommer seg gjennom krisen på best mulig måte og at vi trygger jobber og verdiskaping.

Tett og løpende dialog med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører er avgjørende for å gjøre gode prioriteringer. Dette er enda viktigere i en situasjon der mange arbeidsplasser opplever inntektsbortfall, tap og konkursrisiko.

Det er nødvendig med tiltak på kort og lengre sikt, og det er nødvendig med flere tiltak enn det som er nevnt i denne pakken. Det legges til grunn at kommunen følger opp gjennom flere steg, og i dialog med partene i arbeidslivet. Kommunens virkemidler må også sees i sammenheng med statlige ordninger og hjelpetiltak. I tillegg til statens kortsiktige tiltak for å styrke likviditeten i bedriftene, må det også komme tiltak som styrker soliditeten. Bedrifter som er pålagt å stenge må kompenseres gjennom statlige midler.

Alle partiene må aktivt følge opp overfor Stortinget og regjeringen for å sikre at kommunen raskt får økonomiske rammer til å håndtere ekstraordinære utgifter og tapte inntekter som følge av krisen.

En vesentlig forutsetning for at kommunen skal lykkes med lokale tiltakspakker er at kommunen sikres en forutsigbar økonomi. Vi må også jobbe sammen med KS der målet er å få frem og nå gjennom med pakker som inneholder både vedlikeholds- og investeringsmidler for kommunene.

Følgende prinsipper og tiltak må legges til grunn for arbeidet med en lokal krisepakke i regi av Bergen kommune: 

 • Unngå å innføre egne karantenerestriksjoner, men være en pådriver for lik praksis mellom kommunene i arbeidsmarkedsregionen når det gjelder kommunale restriksjoner.
 • Opprettholde kommunal saksgang og politisk beslutningsprosesser så langt det er mulig i saker som berører næringslivet.
 • Så langt som mulig stå ved inngåtte avtaler. Som ansvarlig kontraktspart skal kommunen, i dialog med næringslivet, bidra til å hindre unødige tap som følge av krisen.
 • Betale regninger før forfall der det er mulig. Begrunnet forespørsel om betaling før forfall skal behandles fleksibelt og ubyråkratisk.
 • Sørge for at begrunnede forespørsler om utsatt betaling av kommunale skatter og avgifter, behandles raskt.
 • Sørge for at kommunale bygg er tilgjengelig der det skal gjennomføres løpende serviceoppdrag og rehabilitering.
 • I tett samarbeid med Vestland fylkeskommune bidra til at flest mulig lærlinger får fullført lærlingetiden.
 • Gjennomgå hvilke kommunale investeringer og vedlikeholdsoppgaver som ligger innenfor budsjettet i 2020 som kan fremskyndes, der også kommunens innkjøpsmakt brukes for å sikre lokale bedrifter og jobber.
 • Utarbeide en liste over prosjekter som raskt kan igangsettes dersom det kommer ekstraordinære statlige midler (jf. det som ble gitt under finanskrisen), og signalisere potensialet til statlige myndigheter.
 • Som hovedregel utbetale driftstilskudd uavkortet til institusjoner og organisasjoner, uavhengig av om de kan gjennomføre planlagt aktivitet eller ikke.

Bergen kommune skal raskt avklare praktiske og økonomiske konsekvenser av:

 • Etablere husleierefusjonsordning for å demme opp inntektsbortfallet aktører som Grieghallen, USF Verftet og flere andre nå opplever.
 • Hvorvidt kommunale skatter og avgifter for næringsaktører skal eller kan ettergis eller lempes på, for en nærmere avgrenset periode og etter bestemte kriterier. Dette gjelder eiendomsskatt på næring, serveringsavgifter for restauranter, vann- og avløpsavgifter, m.v.
 • Kostnader ved, og muligheten for, å innføre gratis gategrunnsleie i sentrumsområdet ut året.
 • Kostnader ved, og muligheten for, å innføre midlertidig nedsatt- eller gratisparkering ved helsestasjoner og legevakt, sykehus og sykehjem.
 • Hvordan kapasiteten i plan- og bygningssaker kan omprioriteres slik at saker etter plan- og bygningsloven som er kritisk for å opprettholde aktivitet og investeringer ikke forsinkes. Der det er mulig bør slike saker fremskyndes.
 • Vurdere hvilke prosjekter i Miljøløftet som kan fremskyndes; hvilke som kan igangsettes umiddelbart, og hvilke som krever samordnede vedtak fra partene.
 • Hvilke prosjekter hvor det er aktuelt med statlig medfinansiering, for eksempel gjennom Enova, som kan fremskyndes.
 • Hvordan deler av årsoppgjøret som ennå ikke er disponert kan benyttes til krisetiltak.
 • En utvidelse av ordningen med sommerjobb for ungdommer ved å tilby sommerjobb til flere.
 • Hvordan innovasjon i offentlige anskaffelser og åpne kontrakter kan brukes for å sikre både innovasjon og gi bedre forhold for gründere i kommunen.
 • Vurdere å splitte opp kontraktene i større investeringsprosjekter, slik at flere små aktører vil få mulighet til å delta i anbudsprosessen.
 • Utarbeide en plan med sikte på å oppmuntre til økt sentrumshandelen. Herunder markedsføringstiltak, fjerning av serveringsavgifter m.m.
 • Vurdere særskilt støtte til lokale bransje- og interesseorganisasjoner som opptrer på vegne av og organiserer næringsliv i Bergen.