Konseptvalgutredning logistikknutepunkt for Bergensregionen

På Bergen Høyres Representantskapsmøte 30. mai  ga Representantskapet følgende anbefaling til Høyres bystyregruppe, i dens behandling av høring for Konseptvalgutredning logistikkknutepunkt for Bergensregionen:

Samferdselsdepartementet har bestilt en konseptvalgutredning for logistikknutepunkt i Bergensregionen (KVU) fra Jernbaneverket. Bergen kommune skal i forbindelse med dette avgi høringsuttalelse som skal behandles i Bergen bystyre 15. juni 2016.

Representantskapet gir følgende anbefaling til Bystyregruppen, i dens videre behandling av høring for Konseptvalgutredning logistikknutepunkt for Bergensregionen:

1.            Ny godsterminal i Bergen lokaliseres på Espeland i Arna/Arnadalen.

2.            En løsning hvor godsterminal helt eller delvis legges i fjellhall bes utredet.

3.            Godshavn flyttes fra Dokken til Ågotnes.

4.            Det settes av areal til en rullebane 2 på Flesland i den nye kommuneplanens arealdel.

Generelt

Jernbaneverket har gjort en omfattende jobb på vegne av Samferdselsdepartementet. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har bidratt i arbeidet, og nærmere 30 alternative lokaliseringer av en ny godsterminal har vært vurdert. Etter flere års arbeid ligger det nå i konseptvalgutredningen fire fullverdige alternativer for en ny jernbaneterminal, og to løsninger for kombinert havn og jernbaneterminal.

Bergen Høyre er enig i at et samlet konsept for jernbane og havn ikke gir den beste løsningen. Samlokalisering av jernbaneterminal og godshavn begrenser lokaliseringsalternativer, og det gir både høye kostnader og store inngrep i natur og nærmiljø.

Jernbaneterminal ut av sentrum

Det viktigste for Bergen Høyre er at godsterminalen flyttes ut av sentrum så snart det lar seg gjøre. Vi har over flere valgperioder jobbet for å flytte godsterminalen. Høyre har gått til valg på at sentrum skal utvides, og byen gjøres tettere og mer urban.

Både for å oppfylle våre ambisjoner innen byutvikling, og av hensyn til luftforurensingen i Bergensdalen, må godsterminalen flyttes fra Nygårdstangen.

Jernbaneverkets KVU viser at Nygårdstangen har kapasitetsbegrensninger som gjør at den i løpet av en 15-års periode vil være uegnet som godsterminal. Dette er like lang tid det vil ta å etablere en ny terminal.

Ny jernbaneterminal på Espeland

Av de fire alternativene som konseptvalgutredningen viser til mener Bergen Høyre at Espeland i Arna er det mest egnede alternativet.

Hovedbegrunnelse for å anbefale Espeland er beliggenheten. Det er en fordel at en ny terminal ligger Øst i Bergen, når jernbanegodset kommer fra Øst. Dette vil en ny terminal på Espeland gjøre. Godsterminalen vil da ligge tett på ny Ringvei Øst, med ny vei fra Arna mot Bergen syd. En terminal på Espeland får en svært velegnet lokalisering for varetransport mot alle deler av Bergen, bergensregionen og øvrige deler av Vestlandet, samt hovedstamveier mot Østlandet. Ny Ringvei Øst, og ny trasé for E16 Bergen – Voss gir mulighet for optimal tilpasning a vei, jernbane og godsterminal.

Reguleringsplanen for Arnadalen, med plassering av godsterminal, ble vedtatt av bystyret for mange år siden, og denne ligger fortsatt inne i gjeldende kommuneplan. Espeland har i lang tid vært den forventede lokaliseringen av en ny godsterminal.

Forslaget i konseptvalgutredningen ligger lenger syd i Arnadalen enn tidligere regulert område for godsterminal. I nærmere planlegging av terminalen må Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket søke i større grad å benytte områder som tidligere var tiltenkt til godsterminal. Det må utredes bruk av fjelløsninger og fjellhaller som en del av terminalen på Espeland.

Bergen Høyre mener at planlegging av en ny godsterminal, blant annet ved å flytte terminalen lenger nord og ved å benytte fjelløsninger, vil kunne gi en terminal med redusert konfliktpotensial. Målet er å skåne natur og nærmiljø, flest mulig eksisterende boliger, og unngå at området blir ubeboelig på grunn at støy.

Godshavn

Bergen Høyre ønsker at store deler av området som i dag består av havneterminalen på Dokken frigjøres til byutvikling. Det er ikke ønskelig å etablere en ny havn på Hjellestad eller ved Raunefjorden.

Bergen Høyre mener at store deler av dagens havnevirksomhet kan flyttes til Ågotnes, hvor det i tillegg til eksisterende havnevirksomhet er store utviklingsmuligheter.

Bergen Høyre er også positiv til havnesamarbeid med regioner syd for Bergensområdet. Med fergefri kyststamvei mot Sunnhordland, Haugesundområdet og Stavangerregionen, vil det i fremtiden også være nyttig med et havnesamarbeid sørover langs kysten.

Flesland, rullebane 2

Bergen Høyre er opptatt av at Bergensregionen skal vokse, og at vårt næringsliv har gode konkurransemuligheter i det globale markedet. Det er en styrke for Bergensregionen at vi har en god flyplass. For å sikre fremtidige vekstmuligheter for flytrafikken må det holdes av areal til en rullebane 2 på Flesland i den nye kommuneplanens arealdel.

Bergen Høyre mener flytrafikken på sikt kan bli karbonnøytral. Det må derfor legges til rette for at eksisterende flyplass i Bergensregionen kan utvides ved behov.

 

Vedtatt av Bergen Høyres Representantskap 30. mai 2016