Norges beste skole

Bergen Høyre har ambisjoner om at Bergensskolen skal bli Norges beste skole. Derfor vedtok Bergen Høyre følgende resolusjon på årsmøtet 23. november: 

Høyre mener skolens viktigste oppgave er å sikre at alle elever kan lese, skrive og regne skikkelig. Gjennom tidlig innsats skal vi fange opp elevene som sliter tidligere, og ved å gi alle elever tilpasset undervisning skal vi jobbe for at elever får nok utfordringer og blir motivert til å nå sitt potensial. Men dessverre har utviklingen og ambisjonene for det faglige innholdet i skolen har stoppet opp de siste fire årene. I Bergen har vi et byråd ledet av Arbeiderpartiet som er mer opptatt av skolefritidsordningen enn de er av det elevene lærer i skoletiden. Det nye byrådets politiske plattform mangler ambisjoner for Bergensskolen. 

Høyres ambisjon er at Bergensskolen skal være Norges beste skole. I stedet for gratis SFO og skolemat, vil Høyre legge ressursene i etter- og videreutdanning av lærere og tidlig innsats. Vi må bort fra en skole som er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke finnes og gi undervisning tilpasset nivå. Elever som står i fare for å falle fra må få hjelpen de trenger for å lykkes med å mestre på sitt nivå. Elever som trenger flere utfordringer skal møte en skole som hjelper dem til fag på høyere nivå.

For at Bergen skal kunne tiltrekke seg arbeidstakere på et internasjonalt toppnivå er det en forutsetning at det finnes et godt skoletilbud for alle årskull som gjør det mulig å flytte hele familien til Bergen. Det er derfor svært uheldig at fylkeskommunen har foreslått å legge ned IB-linjen ved Bergen Katedralskole. IB-linjen er et unikt undervisningstilbud som styrker Bergen som internasjonal by. Ved å utvide IB-tilbudet til grunnskolen vil Bergen Høyre styrke Bergensskolen.

Bergen Høyre vil:

  • Styrke undervisningen i basisfagene ved å innføre rett til nivåvalg i norsk, engelsk og matematikk fra 5. klasse.
  • Kreve at fylkeskommunen opprettholder IB-linjen ved Bergen Katedralskole
  • Etablere flere internasjonale skoletilbud med IB-program i grunnskolen.
  • At Bergen kommune skal overta ansvaret for videregående opplæring i Bergen fra fylkeskommunen