Høyres politikk for bedre luftkvalitet

Høyre har gjennom mange år jobbet for å bedre luftkvaliteten i Bergen. I byråd satte vi i gang tiltak som skal virke på lang sikt, samtidig som vi utarbeidet tiltak som skal tas i bruk på dager med farlig luftforurensing i Bergensdalen.

Da vi hadde makten gjorde vi dette:


 1. Fikk på plass landsstrøm for skip i Bergen havn.

 2. Bygget byggetrinn 1, 2 og 3 av bybanen

 3. Tredoblet satsing på sykkelvei i perioden 2010-2013

 4. Åpnet verdens største ladestasjon for elbiler på Danmarksplass

 5. Vedtok Bergen kommunes første tiltaksutredning mot luftforurensning

 6. Vedtok at alle tjenestebiler skal være nullutslippskjøretøy

 7. Vedtok å innføre tidsdifferensierte bompenger

 8. Vedtok at nye kommunale bygg skal bygges som passivhus og være miljøsertifisert

 9. Fikk Høyres landsmøte til å vedta å kommuner mulighet til å vise bort skip på dager med dårlig luft

 10. Søkte staten om å få etablere lav- og nullutslippssoner

Vår poltikk for en bedre byluft:

 1. Bygge bybane til Fyllingsdalen og Åsane

 2. Bygge sammenhengende sykkelveier til alle bydelene

 3. Jobbe for full elektrifisering av Bergen havn

 4. Øke kollektivtilbudet

 5. Utvide innfartsparkering ved kollektivknutepunkt

 6. Etablere bysykkelordning i sentrum

 7. Etablere lav- og nullutslippssoner

 8. Belønne samkjørere

 9. Innføre miljødifferensierte bompenger

 10. Realisere Ringvei Øst som et av våre viktigste veiprosjekt for å flytte gjennomgangstrafikk fra Danmarksplass

  Vi har gjort mye, men vi har behov for flere verktøy for å forbedre byluften i Bergen. Datokjøring er et kortsiktig tiltak som ikke ser ut til å ha den effekten vi ønsker fordi byluften er like dårlig som for to dager siden. Skal vi oppnå bedre byluft må det satses på miljøvennlige tiltak og havnen må elektrifiseres. Høyre foreslo en ytterligere styrkning av landstrømprosjektet i sitt alternative budsjettforslag, noe det nye byrådet ikke stemte for. Skal vi redusere luftforurensningen må vi satse på tiltak som virker.

  (foto: colourbox.com).