Fremtidens skolestruktur

Bergen bystyre har i dag behandlet og vedtatt skolebruksplanen for perioden 2016-2030. Vi mener byrådet har lagt frem en defensiv plan som er et stykke unna å være «rett bygg på rett sted, til rett tid». Dette er våre løsninger.

Høyre ønsker seg en fremtidsrettet skolestruktur som ivaretar byutvikling, folkehelse og læring under ett. Da må noen skoler legges ned, mens andre skoler må opprettholdes – slik som Haugland, Nordvik og Tveiterås.

Vår forutsetning er vekst – uavhengig av bydel. Bergen skal forberedes for fremtiden, og da må vi bygge, vedlikeholde og videreføre skolebygg som det vil være behov for i fremtiden. Å ta beslutninger i dag som ikke vil møte morgendagens utfordringer, ruster oss ikke for en økende befolkningsvekst og kunnskapsbehovet samfunnet vårt har.

Høyre ønsker å videreføre Nordvik og Haugland skole. I tillegg ønsker vi at Tveiterås skole skal videreføres, rehabiliteres eller få nybygg på eksisterende tomt. Tveiterås-elevene har behov for et stort uteområde med tilhørende friluftsaktiviteter. Dette kan de ikke få dersom de flyttes til Ulriken skole. Høyre mener derfor, sammen med opposisjonen, at det må finnes en ny og bedre løsning for Tveiterås enn den som ligger som forslag i skolebruksplanen. Dessverre blir flytting en realitet.

I tillegg mener vi Bergenhus og Årstad bydel må sees under ett – gåbyen vil gjøre at bydelsgrensene viskes ut. Kapasiteten i disse to bydelene nærmer seg smertegrensen, og det er viktig å ta nødvendige grep i dag. Vi ønsker å bygge en tredje etasje på Haukeland skole, som utvider kapasiteten. I tillegg vil vi kjøpe en ny skoletomt på Mindemyren, som gjerne kan bygges som en 8-13 skole.

Nærskoleprinsippet og fritt skolevalg må opprettholdes. Da må vi også sørge for at skolene har nok kapasitet til å ivareta dette. Vi støtter byrådets forslag om å utvide kapasiteten på flere skoler – blant annet Paradis, Midtun, Ny-Kronborg og Christi Krybbe skole.

Når det gjelder bassengstrukturen har Høyre sammen med opposisjonspartiene foreslått at denne må sees i sammenheng med rullering av idrettsplanen. Bare på denne måten kan vi se svømmetilbudet på en helhetlig måte, og få avklart hvordan svømmeopplæringen til byens barn skal ivaretas ved foreslåtte nedleggelser. Dette ble også dessverre nedstemt i dagens møte. 

I Åsane vil vi videreføre Kalvatræet skole, og støtter nybygg i Ulset Vest. Det bygges også ny barneskole på Rolland, og vi støtter å avvikle barnetrinnet på Kyrkjekrinsen. Ungdomsskoletrinnet på Eidsvåg ønsker vi å videreføre, og vi støtter tidligere vedtak om å bygge Leikvang – en skole som har vært lovet lenge.

Vi foreslo også at flere nye prosjekter må vurderes som Offentlig-Privat samarbeid (OPS). OPS-prosjekter har hatt stor suksess i Bergen, med blant annet Landås skole som er ferdig lenge før estimert tid. Vi fremmet også forslag om at fritt skolevalg skal være hovedregelen i Bergensskolen. Dessverre fikk ingen av våre forslag flertall.

Den fremtidige skolestrukturen i Bergen er viktig og må gjenspeile hvordan vi ønsker at byen vår skal utvikles. Skolebruksplanen må sees på som et verktøy for både kunnskap, læring, folkehelse og trivsel. Vi mener Arbeiderpartiet har brutt en rekke løfter i forbindelse med denne planen, og vi går i mot flere av forslagene som vi mener ikke gir oss det Bergen har behov for.