Utredning av omstilling til utslippsfrie industrier

Bergen Høyre vedtok på sitt årsmøte, 23. november følgende resolusjon om omstilling til utslippsfrie industrier: 

Oljeindustrien er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet. Ingen andre næringer har vært så avgjørende for det norske velferdssamfunnet, og i statsbudsjettet kommer hele en sjettedel av inntektene fra oljefondet. Førti års stolt oljeindustrihistorie og god forvaltning har muliggjort dette. Inngangen til oljeeventyret var i sin tid et formidabelt politisk håndverk basert på at man forstod situasjonen og potensialene og politiske myndigheter og industri gikk sammen og viste handlekraft. Svært kompetente norske ingeniører har i flere tiår demonstrert stor innovasjonskraft når de har utviklet teknologi i verdensklasse. Denne ingeniørkompetansen og teknologien gir Norge et stort handlingsrom fremover.

Norge og verdenssamfunnet er i en ny brytningstid og de store klimautfordringene forplikter oss alle til handling gjennom det grønne skiftet. Brytningen innebærer allerede svært dramatiske konsekvenser som flom, tørke og jordskred. Samtidig rommer den fantastiske nye potensialer fordi det gir Norge og Vestlandet muligheter i det grønne skiftet når vi går «all in». Fremvekst av nye industrier som vindkraft og hydrogenproduksjon og utvikling av nye forretningsmodeller preget av digitalisering gir håp om både økonomisk og klimamessig bærekraft.

Teknologi utgjør mye av løsningen for å redusere CO2-utslippene, men langt fra hele. Det trengs dyptgripende endringer i hvordan samfunnet er finansiert og organisert. Der andre står på barrikadene for kjøttfri julemat, så mener Bergen Høyre at omfattende reformer og omstillinger er helt nødvendige for at også de neste generasjonene skal oppleve bærekraft. 

Bergen Høyre ønsker en nasjonal og helhetlig utredning som adresserer omstilling fra olje og gass til utslippsfrie industrier. Utredningen bør blant annet se på hvordan kompetanse opparbeidet gjennom oljeindustrien kan videreføres i nye industrier. 

Så vel vannkraften som oljen og gassen har gjort at Norge har vært og er en stor energinasjon. Energi som grunnlag for norsk industri og energi som en sentral norsk eksportartikkel bør videreføres også etter en omstilling der olje- og gassindustrien får en mindre vesentlig rolle enn i dag. Utredningsarbeidet om Norge etter oljealderen bør derfor også se på hvordan Norges posisjon som energinasjon kan opprettholdes, og se på mulighetene for utvikling av annen energiproduksjon. Dette utredningsarbeidet bør inkludere alle former for fornybar energi, inkludert kjernekraft.

Fremover må vi gjøre norsk økonomi langt mindre avhengig av olje og gass og samtidig bidra helt vesentlig til det grønne skiftet. Norsk økonomi går svært godt nå, som en følge av regjeringens systematiske arbeid over tid med satsning på næringsutvikling og forskning. Denne økonomiske handlekraften bør vi utnytte nå mens vi har anledningen og ikke avvente til det globale grønne skiftet tvinger olje og gass på defensiven og tvinger Norge til enda mer omfattende tiltak i en nedgangskonjunktur.

Bergen Høyre vil:

  • Oppfordre regjeringen til å iverksette en nasjonal og helhetlig utredning rundt omstilling fra olje og gass over mot mer bærekraftige industrier.