Vi skal ta vare på jobber og velferd

Leder av finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur er fornøyd med enigheten mellom partiene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Et bredt flertall på Stortinget ble mandag enige om del én av
den økonomiske krisepakken. Målet er å unngå unødige
konkurser og oppsigelser, og sikre inntekten til de som mister den.

De nye forslagene vil styrke ordningene for arbeidstakere som blir permittert, selvstendige næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. Det blir også gitt nye tiltak for bedrifter og bransjer.

Lederen av finanskomiteen på Stortinget Mudassar Kapur fra Høyre setter pris på at partiene klarer å samles til det beste for folk og næringsliv i en krevende tid.

-Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd. Disse strakstiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, sier Mudassar Kapur, fra Høyre. 

Han understreker at det er ventet ytterligere tiltak fra regjeringen. Han viser til statsministerens uttalelse under pressekonferansen søndag hvor hun uttalte: "Vi er villig til å gjøre alt som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og bistå næringslivet.” 

Bedre inntektssikringsordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Et av forslagene er at selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen. 

Bedre ytelser for permitterte 

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Dette er positivt for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene. 

Det har vært viktig å få på plass en god ordning for lavtlønnede. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen. 

Trygghet for familiene 

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger oppad begrenset til 6 G fra og med dag 3. 

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager frem til 31. oktober. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag. 

- Mange går inn i den neste tiden med stor usikkerhet. Dette er nødvendige tiltak for å sikre trygghet til både familiene og arbeidsplassene i en uforutsigbar tid, sier Kapur fra Høyre.

Nye tiltak for bedrifter og bransjer

Flertallet er enige om flere nye tiltak for bedrifter og bransjer. Blant annet vil innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

Les den politiske enigheten mellom partiene på Stortinget her (PDF).