10 ting Høyre vil gjøre for deg

1REDUSERE BEHANDLINGSKØENE

Vi trenger raskere behandling og kortere ventetider for pasientene. Det er nødvendig for å skape helsetjenesten til pasienten. Vi vil at den gjennomsnittlige ventetiden ikke skal være lenger enn 50 dager. For psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge i rusbehandling, er målet enda lavere, henholdsvis på 40, 35 og 30 dager.

2SENKE SKATTENE FOR BEDRIFTENE

Skattene for næringslivet er for høye i Norge i dag. Det gjør det vanskeligere å skape noe i Norge, og mange blir tvunget til å etablere seg i utlandet. Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å gjøre det lettere å skape arbeidsplasser i Norge.

3GJØRE UNDERVISNINGEN MER RELEVANT

Vi må i større grad involvere arbeids- og næringslivet i både den praktiske og teoretiske undervisningen. På den måten vil elevene oppleve at undervisningen blir mer relevant og nyttig i møte med arbeidslivet.

4LA DE ELDRE VELGE SELV

De eldre fortjener valgfrihet, trygghet og nærhet på sykehjemmet. Vi må sikre at de eldre kan velge selv hvor de skal få bo, og at hverdagen oppleves trygg. Da trenger vi fritt brukervalg og gode sykehjem som setter beboerne først.

5FÅ FLERE I JOBB

Korona-krisen har snudd Norge på hodet. Vi gikk fra en rekordlav ledighet og gode tider i norsk økonomi, til den høyeste ledigheten siden krigen på bare et par uker. Samtidig stod det altfor mange utenfor arbeidslivet, allerede før pandemien. Nå må vi sette i gang en inkluderingsdugnad og med en politikk som tilrettelegger for økonomisk vekst for bedriftene våre.

6GJØRE YRKESFAG MER AKKTRAKTIVT

Vi vet at vi vil trenge gjentatte fagarbeidere i årene fremover. Høyre vil derfor gjøre det mer attraktivt for unge å velge yrkesfag. Dette gjør vi ved å heve kvaliteten i utdannelsestilbudet. Det må bli lettere å bytte fra et studieforberedende til yrkesfaglige utdannelsesprogrammer.

7STYRKE DISTRIKTENE

Vi må spre offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Samtidig må vi bygge mer vei, styrke skolene i distriktene og sørge for at de kommunale tilbudene er gode. Det må bli mer attraktivt å flytte til og bo i distriktene.

8STYRKE FORSVARET

Siden 2013 har Høyere i regjering økte forsvarsbudsjettet fra 43 milliarder til nærmere 65 milliarder kroner. Høyre vil styrke Forsvaret med 6200 gjentatte soldater og befal de neste årene, og øke forsvarsbudsjettet med gjentatte milliarder hvert år de neste fire årene.

9PRIORITERE TIDLIG INNSATS

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at små problemer ikke vokser seg store. Vi må derfor kartlegge barns utfordringer og behov allerede i barnehagen. På den måten sikrer vi i større grad at ingen faller fra, og legger til rette for at alle barn opplever mestring

10 GJØRE HØYERE UTDANNING MER TILGJENGELIG

Utdanningsinstitusjonene våre besitter fantastisk mye kunnskap og erfaring som er svært nyttig også for andre i samfunnet. Vi vil derfor gjøre denne kunnskapen mer tilgjengelig ved å åpne våre universiteter og høyskoler gjennom økt samarbeid med arbeids- og næringsliv, åpen tilgang til forskningsresultater og flere fleksible og digitale utdanningstilbud som legger til rette for livslang læring.