God økonomistyring er viktig for et godt tjenestetilbud

Forrige uke presenterte kommunedirektøren i Lillestrøm sine vurderinger om budsjettsituasjonen i vår nye storkommune. Tallene er lite hyggelig lesning for det politiske miljø. Løsningen er ikke økte avgifter og gebyrer, men å ta ut stordriftsfordelene

De tre gamle kommunene, Skedsmo, Fet og Sørum, har alle levert dårlige økonomiske resultat i sin inngang til nye Lillestrøm kommune. I tillegg har vi en flertallskonstellasjon i kommunestyret bestående av Ap, Sp, SV og KrF, som i fjor høst avtalte en samarbeidsplattform der det viktigste er å videreføre alt slik som det hadde vært i de tre tidligere kommunene. Her var det lite å spore etter muligheter i kommunens drift med å se potensiale i effektivisering og stordriftsfordeler. De siste måneders debatt i Lillestrøm-politikken både om legevakt og bruken av de gamle rådhusene i Fetsund og Sørumsand, bekrefter flertallets motvilje til å tenke nytt.

Bør ikke overraske

Kommunens økonomiske situasjon bør ikke komme som noen stor overraskelse på flertallet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen. Budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret i desember hadde flere advarsler og usikkerhetsmomenter i seg. Dette ble godt begrunnet fra kommunedirektørens saksfremlegg. Likevel valgte Arbeiderpartiet og flertallspartiene å se bort fra dette, og samtidig gjøre budsjettet enda mer usikkert ved å kunstig øke anslaget for eiendomsskatt i 2020. Det som kanskje er det mest overraskende, er at ikke kommunedirektøren sammen med den politiske ledelsen, på et tidligere tidspunkt ikke har varslet kommunestyret om denne store underbalansen i driften av kommunen. Det er svikt i økonomistyringen når det er først i mai måned kommunestyret får seg forelagt økonomirapporten som viser store avvik for årets første to måneder. Høyre har ved flere anledninger i formannskapet denne vinteren etterlyst månedlig økonomirapportering. Jeg mener det må bli en tettere oppfølging av budsjett og økonomirapportering til formannskap og kommunestyre.

For Høyre er det viktig med god økonomistyring. Starten på Lillestrøm kommune viser dessverre at vi går i feil retning. Arbeiderpartiet med deres samarbeidspartier har så langt valgt en linje med å videreføre kommunens drift uten å tenke fremover i tid. En drift basert på tre tidligere kommuner er lite fremtidsrettet og vil skape en enda større økonomisk utfordring. Budsjettgjennomgangen til kommunedirektøren i forrige uke understreker behov for at tiltak må gjennomføres for å få kontroll på dagens drift. Etter min mening må vi i Lillestrøm kommune sørge for at vi har en kommuneøkonomi som er sunn og at vi klarer å disponere inntekter og utgifter slik at kommunen klarer å ivareta oppgaver og sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud. Alle muligheter ligger til rette for at Lillestrøm kommune som landets 9. største kommune, skal kunne klare å utvikle et godt tjenestetilbud til kommunens 88.000 innbyggere.

Stordriftsfordelene må tas ut

Kommunens økonomiske utfordringer løses ikke ved å øke gebyrer og avgifter slik kommunedirektøren er referert i Romerikes Blad torsdag 30. april. Høyre mener vi nå må ha fokus på kommunens drift og se hvilke muligheter vi har for å bygge opp et godt tjenestetilbud. Stordriftsfordelene i nye Lillestrøm kommune må tas ut. I dette arbeidet må sunn og god økonomistyring være grunnlaget for gode tjenester i årene fremover.