Høye kommunale avgifter

Vann og avløp skal prises til selvkost. Den store prisøkningen i år, viser at det bør settes et kritisk blikk på hva som faktisk inngår i beregningen av selvkost.

Det siste halve året har det vært mye offentlig diskusjon om avgiftsnivået i Lillestrøm kommune. Særlig gjelder dette innenfor områdene vann, renovasjon og avløp. Flere medieoppslag med frustrerte innbyggere som forteller om avgiftshopp fra 2019 til 2020 på opp mot 50-70 %. Svaret fra kommunedirektørens folk i Rådhuset har som hovedlinje vært at dette er selvkostområder og kommunen må prise tjenestene utfra hva dette koster innbyggerne. Høyre støtter fullt opp om selvkostprinsippet og mener dette bør være gjeldende for utforming av avgifter og gebyrer i Lillestrøm kommune. Det som derimot også bør ha et kritisk blikk på seg er hva som faktisk inngår i beregningen av selvkost. Etter min mening er dette spørsmål som kommunedirektøren også må bruke tiden fremover på i arbeidet med kostnadsfokus og kvalitet i tjenestetilbudet.

Etter forslag fra Høyre vedtok kommunestyret i Lillestrøm i budsjettbehandlingen i desember at kommunedirektøren skulle gjennomgå selvkostområdene for gebyrer og avgifter, og gi en historisk gjennomgang av hvordan utviklingen hadde vært for selvkostområdene de tre siste årene i de gamle kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Denne gjennomgangen skulle gi politikken svar på hvorfor vi i nye Lillestrøm kommune får så store endringer i avgiftsnivået til abonnentene fra 2020. Kommunestyret behandlet saken fra kommunedirektøren i møte 22. april.

Høyre mener det er rett at tjenesteområder som vann, avløp og renovasjon belastes etter hva det koster. Det såkalte selvkostprinsippet må gjennomføres etter forurensningsloven, men det er et prinsipp som i større grad også benyttes på flere andre tjenesteområder i kommunene. Lillestrøm kommune kjøper tjenester for vann og avløp gjennom de to interkommunale selskapene Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerike Avløpsselskap. Kubikkprisen på vann fra NRV er i dag på 8,82, mens Lillestrøm kommune beregner en kubikkpris på 19,45. For avløp hos NRA er kubikkprisen i dag 6,25, mens Lillestrøm kommune fakturerer abonnentene en kubikkpris på 28,75. Kommunen skal selvsagt kalkulere inn kostnader for drift, administrasjon og investeringer i det kommunale ledningsnettet. Likevel forteller nivået over hva kommunen må betale i enhetspris for vann og avløp, og hva som til syvende og sist faktureres abonnentene, at det i dag er en stor differanse. Høyre støtter fokus på kostnadskontroll inn mot de interkommunale selskapene, men det synes åpenbart at det også må til et kritisk blikk på hva kommunedirektøren legger til grunn i selvkostberegningen i Lillestrøm kommune. Jeg mener det i arbeidet med budsjett og økonomiplan også må sees på hvilke kostnader som skal inngå i selvkostberegningen for vann, avløp og renovasjon. Høyre vil ha kvalitet i tjenestene og vi vil ha et nivå på kommunale gebyrer og avgifter som skaper tillit og forutsigbarhet. Slik vi har opplevd overgangen fra de tre kommunene Skedsmo, Fet og Sørum, med store og uforståelige variasjoner i gebyrnivået, er lite tilfredsstillende. Høyre vil følge opp dette i det videre budsjettarbeidet.