Lillestrøm kommune med budsjettsmell

Kjartan Berland er bekymret for konsekvensene av budsjettsmell

Etter noen måneder med ny kommune viser kommunedirektørens økonomiprognose at vi i Lillestrøm kommune har underbalanse i driften på nærmere 100 millioner kroner. Nå er det behov for tiltak for å få kommunens økonomi i balanse. Dette handler ikke om koronakrise eller manglende overføringer fra staten til kommunen.


Økonomirapporten fra kommunedirektøren gjelder for januar og februar i år. Med denne rapporten får vi synliggjort at kommunens driftsnivå er for høyt i forhold til inntektene. Budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, har et politisk flertall bak seg med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i den politiske ledelsen. Det er dette budsjettet som nå viser at tallene ikke henger i hop når kommunedirektøren gjør sin regnskapsstatus for årets to første måneder.

Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Høyre mener at vi med Lillestrøm kommune har alle forutsetninger for å lykkes som en ny storkommune. Men det fordrer at vi også griper de mulighetene som ligger i byggingen av en ny kommune basert på de tre tidligere kommunene Skedsmo, Fet og Sørum. Dessverre har vi med økonomistyringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fått synliggjort at vi har en politisk ledelse som ikke er villig til å se disse mulighetene. Her synes det som om at det er viktigere å la alt være slik som det har vært, enn å se hvilke muligheter som ligger i stordriftsfordeler.

Alt som før

Kommunestyrets budsjettbehandling i desember var en bekreftelse på at vi har et politisk flertall som mener at driften i vår nye kommune skal gjøres slik som vi gjorde det i de tre gamle kommunene. Uttalelser fra Arbeiderpartiets gruppeleder Heidi Westbye Nyhus i Romerikes Blad den 23. d.m., forsterker inntrykket om at det er liten vilje til nytenking i styringen av Lillestrøm kommune. Det blir heller ikke mer troverdig når Nyhus og Arbeiderpartiet fraskriver seg ansvaret for den vanskelige økonomien med å legge skylden over på staten med for lite penger til kommunen. Det kan nesten se ut for at man ikke har tatt innover seg alvoret i kommunens økonomiske situasjon. Og varsellampene blinket klart og tydelig allerede i budsjettprosessen i desember, men det var ingen interesse fra det politiske flertallet for å ta innover seg hvilke utfordringer kommunen ville få inn mot driften 2020 og årene fremover. Jeg er bekymret for tallene som kommunedirektøren nå presenterer for politikken, men jeg er dessverre ikke så veldig overrasket. Dette handler om politisk ledelse og styring av kommunens virksomhet. Dette ansvaret ligger hos Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som sammen med deres samarbeidspartier, i desember vedtok et årsbudsjett og økonomiplan som ikke er realistisk i forhold til forventet driftsnivå.

Det hører også med til historien at Lillestrøm kommune startet opp driftsåret med en betydelig gjeld. Tjenestetilbudet til kommunens 88.000 innbyggere vil gradvis bli dårligere dersom man ikke tar grep. Jeg mener det er et politisk ansvar å tydeliggjøre overfor administrasjonen med kommunedirektøren i ledelsen, at vi må ha en drift som bidrar til å utnytte stordriftsfordelene på en bedre måte enn i dag, og ser muligheter til å utvikle et godt tjenestetilbud.

Ordfører har ansvaret

Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. En slik budsjettsmell som nå presenteres fra kommunedirektøren, er et alvorlig signal til kommunens politiske ledelse. Vi har i dag en drift av kommunen som ikke står i forhold til kommunens inntekter. Det er politisk ledelse med ordføreren i spissen som må ta ansvaret for situasjonen vi nå er kommet i. Nå er det tid for å ta grep med politisk handling. For Høyre handler dette om å finne løsninger som bidrar til sunn og god økonomisk drift med kvalitet i tjenestetilbudet.