Posisjonens ansvar for økonomien i kommunen

Det er ikke så enkelt at man med et pennestrøk kan skyve kostnadene over på innbyggere med økte gebyrer

Senterpartiets gruppeleder i Lillestrøm, Jane Bråthen, tar i et leserinnlegg i Romerikes Blad fredag 15. d.m. opp den vanskelige økonomien. Bråthen er opptatt av samarbeid på tvers av alle partier og understreker at vi alle i kommunestyret har et ansvar med den utfordrende kommuneøkonomien i Lillestrøm.

Høyre er som opposisjonsparti i kommunestyret opptatt av å finne gode løsninger for å sikre best mulige tjenester for våre innbyggere. Når det er ubalanse mellom kommunens inntekter og utgifter, så er det ikke slik at man med et enkelt pennestrøk kan skyve kostnaden over på innbyggerne med høyere gebyrer og avgifter, eller å rope på staten slik flere av Senterpartiets representanter tar til orde for. Det er kommunestyret som er satt til å forvalte kommunens økonomi og med dette bidra til et godt velferdssamfunn med gode og kvalitative tjenester for alle våre innbyggere i hele kommunen. Når vi i de tre gamle kommunene, over tid, har hatt for høye kostnader i driften, så vil man på et tidspunkt komme til et punkt hvor dette ikke lenger kan gå. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har med sine samarbeidspartier i Lillestrøm så langt valgt en inngang på økonomistyringen med å skyve problemene foran seg og håpe at det går bra. Kommunestyret vedtok budsjettet desember 2019. Dette var et budsjett som Arbeiderpartiet og Senterpartiet var veldig stolte av og hvor de fremhevet alle gode formål og tjenester som de hadde sikret videreført på akkurat samme måte som det var i de tidligere kommunene Skedsmo, Fet og Sørum kommuner. Kommunedirektørens forsiktige forslag til endringer i kommunens drift er så langt blitt avvist av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Jeg tror ikke dette er en god måte å starte det viktige arbeidet med økonomistyringen i vår nye kommune. Hvis vi ikke tar grep nå så frykter jeg at tjenestetilbudet til kommunens 88.000 innbyggere vil gradvis bli dårligere. Dette er et politisk ansvar for hele kommunestyret, men det er et særlig ansvar som tilligger Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Skylder på staten

Jane Bråthen og Senterpartiet fortsetter å skylde på for små overføringer fra staten for det økonomiske uføret Lillestrøm kommune er i. Det er skivebom. Med Høyre i regjering har kommunens frie inntekter økt med anslagsvis 35 milliarder kroner siden 2013. I forslaget til kommuneproposisjon for 2021 er det foreslått en ytterligere vekst i kommunesektorens frie inntekter på opp mot 2,4 milliarder kroner. Da blir det litt spesielt at både Bråthen og kommunedirektøren trekker frem en justering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. Denne ordningen er økt fra 5,85 mrd. kroner i 2013 til 10,8 mrd. kroner i 2020. Justeringen som Stortinget vedtok for 2020-budsjettet var godt kjent og innarbeidet i kommunedirektørens budsjettopplegg for 2020. Dersom dette nå kommer som en overraskelse er det heller et signal om fokuset på økonomistyring.

De økonomiske utfordringene i Lillestrøm er krevende, men det varslede underskuddet på 100 mill kroner, har ikke noe å gjøre med koronakrisen slik Jane Bråthen forsøker å fremstille dette. Dette ansvaret tilligger flertallet i kommunestyret med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen. For det som gjelder koronakrisen har regjeringen og Stortinget uttalt ved flere anledninger at kommunene skal kompenseres for økte kostnader og tapte inntekter relatert til den situasjonen landet og kommunene er i som følge av koronakrisen. Lokalt her i Lillestrøm handler det nå om å sikre et best mulig tjenestetilbud med sunn og god økonomistyring. Dette ansvaret påhviler i første rekke Arbeiderpartiet og Senterpartiet i hvordan de tenker å styre kommunen fremover. Fra Høyre vil vi som alltid være konstruktive og løsningsorienterte med fokus på kommunens innbyggere og et best mulig tjenestetilbud.