Kvinnehelse i fokus

Agder Høyre vil ha økt satsning på forskning og tiltak som kan bedre kvinners helse, forebygge sykdom som rammer flest kvinner og ikke minst bedrer deres livskvalitet. Foto: Getty Images
Uttalelsen om kvinnehelse i fokus ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesstyremøte den 7. mars 2020. Hele teksten kan du lese under.

Historisk sett har sykdommer som i større grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som rammer menn. I tillegg til at det forskes for lite på de typiske kvinnesykdommene, bruker forskerne fortsatt i for stor grad mannens kropp som norm.

Selv om flere setter fokus på det, må vi erkjenne at vi fortsatt har en mangelfull kjønnsspesifikk kunnskap i medisinsk forskning. Det er viktig at det settes enda større søkelys på dette for å utjevne forskjellene i helsetilbudet.
 
34 % av sykefraværet i Norge skyldes muskel og skjelettsykdommer. Det er den største enkeltårsaken til sykefravær og den nest vanligste årsaken til uførhet. Kvinner er overrepresentert i denne statistikken. Dette har en stor samfunnsøkonomisk kostnad og store konsekvenser for de som blir rammet. Likevel er kvinnehelse nedprioritert i forskningen, og det gir høyere status å forske på sykdommer som rammer menn. Det trengs holdningsendringer.
 
Plager knyttet til overgangsalder, menstruasjon, vulvasykdommer, spontanaborter og fødselsdepresjoner er plager som rammer store deler av befolkningen, og det er veldig tabubelagt. Endometriose rammer 10-15% av alle kvinner, likevel er det svært få som blir diagnostisert. I tillegg til at underlivssykdommer er tabubelagt, er det også vanskelig å få hjelp. I Norge har vi kun tre tverrfaglige vulvaklinikker. Til sammenlikning har Sverige 20 vulvaklinikker og planlegger en økning. I Danmark har de vulvaspesialister i hvert fylke. Ventetiden på Vulvaklinikkene i Norge er nå 3-4 måneder, og klinikken i Oslo har måttet begrense inntaket av pasienter. Det betyr at kvinner blir gående i lang tid med underlivsplager før de får rett behandling.
 
Agder Høyre ønsker:
•    Økt satsning på forskning og tiltak som kan bedre kvinners helse, forebygge sykdom som rammer flest kvinner og ikke minst bedrer deres livskvalitet.
•    Å utarbeide og legge frem en handlingsplan for bedre nasjonal kvinnehelse.
•    Å stimulere til at det forskes mer på kvinnehelse.
•    Å øke kunnskapen om kvinners helse og helseplager gjennom livet, blant både helsepersonell og i befolkningen generelt.
•    Å jobbe for et svangerskaps- og barseltilbud med et bredt familieperspektiv, som også ivaretar mor, far og barnets mentale helse.
•    Å sikre at alle de regionale helseforetakene får på plass følgetjeneste for gravide.
•    Å styrke kunnskapen om forskjellig behandling av menn og kvinner i helsevesenet.
•    Å vurdere om også diagnosene endometriose og adenomyose bør blir et eget pakkeforløp for kvinner som plages av kraftige menstruasjonssmerter.
•    Å styrke samarbeidet med interesseorganisasjoner som forsker, informerer og understøtter arbeidet for bedret kvinnehelse.
•    Å jobbe for å opprette flere Vulvaklinikker i Norge, og for å få ned ventetiden ved Vulvaklinikkene.