Kvinnehelse i fokus

Uttalelsen om kvinnehelse i fokus ble behandlet og vedtatt av Agder Høyres fylkesstyremøte den 7. mars 2020. Hele teksten kan du lese under.

Historisk sett har sykdommer som i større grad rammer kvinner, fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som rammer menn. I tillegg til at det forskes for lite på de typiske kvinnesykdommene, bruker forskerne fortsatt i for stor grad mannens kropp som norm.

Selv om flere setter fokus på det, må vi erkjenne at vi fortsatt har en mangelfull kjønnsspesifikk kunnskap i medisinsk forskning. Det er viktig at det settes enda større søkelys på dette for å utjevne forskjellene i helsetilbudet.n
n
34 % av sykefraværet i Norge skyldes muskel og skjelettsykdommer. Det er den største enkeltårsaken til sykefravær og den nest vanligste årsaken til uførhet. Kvinner er overrepresentert i denne statistikken. Dette har en stor samfunnsøkonomisk kostnad og store konsekvenser for de som blir rammet. Likevel er kvinnehelse nedprioritert i forskningen, og det gir høyere status å forske på sykdommer som rammer menn. Det trengs holdningsendringer.n
n
Plager knyttet til overgangsalder, menstruasjon, vulvasykdommer, spontanaborter og fødselsdepresjoner er plager som rammer store deler av befolkningen, og det er veldig tabubelagt. Endometriose rammer 10-15% av alle kvinner, likevel er det svært få som blir diagnostisert. I tillegg til at underlivssykdommer er tabubelagt, er det også vanskelig å få hjelp. I Norge har vi kun tre tverrfaglige vulvaklinikker. Til sammenlikning har Sverige 20 vulvaklinikker og planlegger en økning. I Danmark har de vulvaspesialister i hvert fylke. Ventetiden på Vulvaklinikkene i Norge er nå 3-4 måneder, og klinikken i Oslo har måttet begrense inntaket av pasienter. Det betyr at kvinner blir gående i lang tid med underlivsplager før de får rett behandling.n
n
Agder Høyre ønsker:nn
• Økt satsning på forskning og tiltak som kan bedre kvinners helse, forebygge sykdom som rammer flest kvinner og ikke minst bedrer deres livskvalitet.n
• Å utarbeide og legge frem en handlingsplan for bedre nasjonal kvinnehelse.n
• Å stimulere til at det forskes mer på kvinnehelse.n
• Å øke kunnskapen om kvinners helse og helseplager gjennom livet, blant både helsepersonell og i befolkningen generelt.n
• Å jobbe for et svangerskaps- og barseltilbud med et bredt familieperspektiv, som også ivaretar mor, far og barnets mentale helse.n
• Å sikre at alle de regionale helseforetakene får på plass følgetjeneste for gravide.n
• Å styrke kunnskapen om forskjellig behandling av menn og kvinner i helsevesenet.n
• Å vurdere om også diagnosene endometriose og adenomyose bør blir et eget pakkeforløp for kvinner som plages av kraftige menstruasjonssmerter.n
• Å styrke samarbeidet med interesseorganisasjoner som forsker, informerer og understøtter arbeidet for bedret kvinnehelse.n
• Å jobbe for å opprette flere Vulvaklinikker i Norge, og for å få ned ventetiden ved Vulvaklinikkene. n