På rett vei med Høyre!

Høyre er et godt valg om samferdsel har betydning for hvilket parti du vil stemme på ved høstens fylkestingsvalg. Med Høyre i posisjon vil vi fortsette det viktige arbeidet for å gjøre det enklere og bedre for folk å bo i Agder.n n

nn Høyre har både i regjering og lokalt vist hva partiet duger til innen samferdsel. I vår landsdel har vi fått flere store vegprosjekter, nå sist den nye E18-strekningen mellom Tvedestrand og Arendal. I tillegg har vi gjennom flere år økt bevilgningene til utbedringer av eksisterende veier og vi har økt satsingen på gang- og sykkelveier og kollektivtransport.

n

I det nye fylkestinget vil Høyre være pådriver for at folk kan komme seg effektivt og trygt til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter i hele landsdelen.

n

Høyre vil fortsette arbeidet for en 4-felts stamvei gjennom hele det nye fylket. Vegprosjektene skal planlegges og bygges ut helhetlig og sammenhengende. Nye Veier AS har bokstavelig talt vist vei på dette området, ved å bygge raskt og kostnadseffektivt.n

n

Vi vil fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveinettet slik at det å gå og sykle blir et godt og trygt alternativ for stadig flere, både i byene og distriktene. Her må det også tenkes nytt ved at utbyggingen må tilpasses trafikkgrunnlaget slik at vi får mest mulig vei igjen for pengene samtidig som det blir bygd gang- og sykkelveier også det det ikke bor så mange folk.

n

Høyre vil legge til rette for bedre offentlig kommunikasjon for å kunne tilby gode alternativer til privatbilen. I distriktene vil bilen ofte være det eneste reelle alternativet, men her jobbes det blant annet med bestillingstransport, et mer fleksibelt opplegg for kollektiv transport, i stor grad styrt av kundene selv. I de større byene og særlig i Kristiansandsregionen, er potensialet for økt kollektivtransport betydelig. Satsingen må her økes og vi må gi bussene rammer som gjør at det å ta buss og la bilen stå, blir enkelt, effektivt og komfortabelt – kort sagt et godt alternativ.

n

Høyre er etngodt valg om samferdsel har betydning for hvilket parti du vil stemme på vednhøstens fylkestingsvalg. Med Høyre i posisjon vil vi fortsette det viktigenarbeidet for å gjøre det enklere og bedre for folk å bo i Agder.

nnnnn

n
n