Kommunereform 

Artikkel Drangedalsposten august 2015

Hvordan vilKommunereformen påvirke oss, og hva kan vi gjøre for å komme styrket ut av enslik prosess? Ingen politiker eller enkelt parti i Drangedal kan bestemme omdet skal bli kommunesammenslåing eller ikke. Utfallet blir avgjort vedinformasjonsmøter med høringer eller ved folkeavstemming. God og riktiginformasjon fra politikerne er avgjørende for at denne prosessen skal blivellykket. Det krever en aktiv holdning. Kommunen vår må ikke ende som «nissenpå lasset». Kommunereformen kommer uansett, og det er en dårlig løsning å ikketa eierskap til den.

Ingen kansikkert si om vi vil kunne fortsette å levere like gode tjenester til kommunensinnbyggere om vi velger å stå alene. Kanskje vil gode samarbeidsformer med vårenabokommuner gi vel så gode resultater.

Norskøkonomi er i endring, og oljeinntektene er betydelig redusert. Mange avtjenesteleverandørene er hardt rammet. Oljefondet og andre fond påvirkes ogsåav en urolig økonomi. Dermed må den norske stat effektiviseres, og et avvirkemidlene ligger i kommunereformen. Kommunene må bli mer robuste for å kunnelevere gode tjenester til fremtidige behov i befolkningen. Det er tvilsomt omde statlige overføringene vil øke, så kommunene må selv organisere seg slik atde danner bærekraftige enheter. Står vi alene, må det nok foretaseffektiviseringer i Drangedal for å sikre attjenestene innen skole, helse og eldreomsorg holder god kvalitet.

Det ermulig, men krevende å tilby gode tjenester som liten kommune. Da må mansamarbeide med andre. Stordal kommune, med ca. 1000 innbyggere, er et eksempelpå det. De har kun 14 ansatte i administrasjonen og er Norges mest effektivekommune. Ordfører Tøsse (H) sier til NRK at de har visket bort kommunegrensenog samarbeider mye med nabokommunene. I tillegg har de satt bort en rekketjenester, særlig innenfor teknisk sektor.

Ordtaket somsier «tenk etter først», kan være nyttig i gjennomføringen av kommunereformen.Drangedal Høyre vil ikke sitte på gjerdet og la omstendighetene råde. Vi vilarbeide for at Drangedal kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne ogsåetter gjennomført kommunereform.