Oppvekst, helse, kultur og miljø

Omsorg i praksis

Drangedal Høyre vil sikre et godt skoletilbud og vil ha kvalitet i grunnopplæringen. Grunnskolen er det viktigste leddet i utdanningen. Her får elevene kunnskap og ferdigheter som skal gjøre dem i stand til å bidra i samfunnet senere.

  • Tilpasset opplæring er en rettighet barna skal ha
  • Skole skal ha gode rutiner for inkludering og mot mobbing
  • Ha gode skoler med godt inneklima

Drangedal Høyre ønsker at grendene skal være livskraftige. Derfor må dagens skoler opprettholdes. Vi vil samarbeide med grendelagene for å se på muligheter og utfordringer i alle deler av kommunen.

Sentrum av Drangedal og Drangedalstunet må videreutvikles både når det gjelder handel og bosetting. Et godt utvalg av butikker er svært viktig for innbyggerne og for turistene i bygda.

Bygdas fine kulturhus og gode idrettsanlegg skal brukes og driftes på en forsvarlig måte.

Drangedal Høyre ønsker en bygd som gir muligheter for alle. Vi ønsker å legge til rette for at man skal få bidra med sin kompetanse og arbeidsevne. Nye og gamle innbyggere må få slippe til både sosialt og i arbeidslivet. Dette tror vi vil gjøre Drangedal til en åpen og dynamisk bygd.

God velferd for alle kommunens innbyggere er et hovedmål. Eldre og pleietrengende skal ikke føle seg oversett. Med en ny kommunereform på trappene, må dette ha fokus.

Drangedal Høyre vil jobbe for å få tilført ressurser til å utvikle miljøer med høy kompetanse på naturlige fagfelt. Nye oppgaver skal flyttes fra staten til de kommunene som fremstår robuste. Vi ønsker at Drangedal skal være blant dem.

Kommunereformen vil få betydning for oss. Derfor er vi i dialog med våre nabokommuner for å finne de beste løsningene. Vårt mål er at Drangedal skal komme styrket ut av en slik prosess. Vi ønsker at Drangedal skal fremstå som et attraktivt sted å bo.