STYRING OG LEDELSE AV KOMMUNEN

En god kommune er en kommune som imøtekommer innbyggernes behov for kommunale tjenester, og behandler innbyggernes henvendelser raskt og effektivt. Grimstad Høyre vil jobbe for at kommunen vår har kompetanse til å treffe riktige beslutninger, er effektiv, ubyråkratisk og har høy evne til omstilling og fornyelse. Vi ønsker å bygge en «vi kan og vil» – kultur i kommunen. En positiv holdning til innbyggere og kolleger skal gjennomsyre hele organisasjonen og også samarbeidet mellom administrasjon og folkevalgte.

VI VIL:

  • Aktivt bruke mål- og resultatstyring for å sikre god kvalitet på tjenestene.

  • Sørge for gode innkjøpsordninger og anbudskompetanse slik at kommunen får maksimal utnyttelse av investerte midler.

  • Styrke vedlikeholdet av den kommunale bygningsmassen.

  • Aktiv søke samarbeid på tvers av kommunegrensene.

  • Samarbeide med private aktører der det gir bedre løsninger.

  • Tilstrebe hensiktsmessige stillingsstørrelser og øke andelen heltidsstillinger.

  • At arbeidstakere skal få mulighet til å fortsette utover ordinær pensjonsalder dersom de ønsker det.

Høyres Politikk – Kommune og forvaltning