Budsjettet 2017 – 2020

Rådmannen i Kristiansand har lagt frem et godt budsjett for 2017. Et budsjett som tydelig bærer preg av at byen har hatt borgerlig styre over mange år.


Handlingsregler og forsiktig pengebruk over år, innsparinger, har sammen med et nytt inntektssystem, god skattetilgang, utbytte fra selskaper gitt kommunen en svært god økonomi. Gjelden er fremdeles høy, men vi har kontroll på den.

Vi fortsetter nedtrappingen av eiendomsskatten og så nedbetaler vi gjeld med 50 mill! Vi nedbetaler gjeld og bygger opp disposisjonsfondet. På den måten sikrer vi at vi har reserver i fremtiden.

Det er selvfølgelig fristende under slike omstendigheter å benytte muligheten til å overoppfylle ALLE ønsker. Den fristelsen har vi i koalisjonen ikke falt i, selv om vi har funnet plass til noe ekstra på budsjettet denne gangen.


1.Et krafttak for barn og unge
Budsjettet Høyre og koalisjonen legger frem er et krafttak for barn og unge som trenger det mest. Det blir flere øyne inn i skolen til å følge opp de som sliter.

Vi har prioritert midler til miljøterapeuter og oppfølging av barnevernsbarn i skolen. Lærerne får avlastning og kan drive med det de kan best – undervisning. Vi vil ha alle gjennom hele skoleløpet. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å hindre dropouts. Vi gir barna mulighet til å lykkes. Skape nye mønstre og bryte onde sirkler.

Det er også lagt inn ekstra midler til å styrke de familien som trenger ekstra oppfølging for å sørge for at barna kan ha en så normal oppvekst som mulig, og delta i idrett og fritidsaktiviteter.

Tiltak til flerspråklige barn i barnehagen styrkes – språkopplæring – klar for skolehverdagen. EM-klubben får økt årlig tilskudd.

Ekstra gledelig; som et ledd i realfagssatsingen i Kristiansand – har vi lagt inn midler til at alle ungdomsskolene i Kristiansand kan gi et tilbud om forsert matematikk til alle på 9.trinn. Det er en ordning som er på noen ungdomsskoler i dag, men nå får alle skolene muligheten til å bli med på dette. Ventilasjon Oddemarka (25 mill) fremskyves fra 2020 til 2018. Gode læringsforhold for elevene prioriteres!

Tidlig innsats prioriteres tydelig i budsjettet.


2.Trygg omsorg
Trygghet for hjelp og omsorg er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle, tilpasset behov.

Kristiansand tilbyr sine innbyggere gode tjenester og scorer helt i toppen på nasjonale undersøkelser. Det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Vi ønsker at pasienten skal være i sentrum av helsetjenesten og få et tilbud som hjelper den enkelte raskt.

Høyre mener at styrking av antall fysioterapeuthjemler vil styrke mulighetene for pasienter med behov for rehabilitering å komme raskere tilbake i arbeid og gi eldre muligheten til å bli boende hjemme lengre.
Høyre mener det haster å få på plass rutinene slik at alle sykehjemmene serverer middag etter kl 15.

3.Et levende bysamfunn med menneskene i sentrum
Et levende bysamfunn med menneskene i sentrum er viktig for Høyre. Vi vil ha færre biler og flere mennesker i sentrum. I budsjettet legger Høyre og koalisjonen ekstra penger til å lage gode møtesteder og lunger for mennesker, handel og aktiviteter i sentrum. Domkirkeparken og området rundt vil bli opprustet for 10 mill, slik at det blir et godt sted for folk å ferdes og være. Vi følger opp gatebruksplanen med ytterligere 5 mill for å legge til rette for mennesker, handel og aktiviteter når bilene forsvinner fra gatene.

4.Folkehelse og idrett
Idrett og folkehelse er viktig for koalisjonen. Høyre og koalisjonen legger inn i budsjettet en reduksjon i leiebetingelsene for idrettsklubbene fra 2017. De andre partiene følger ikke dette opp i sine budsjetter.

Vi ønsker at Kristiansand skal få en helhetlig plan for hvordan vi kan gjøre det flotte turterrenget vi har i Kristiansand enda mer tilgjengelig for alle. Turer ute i skog og mark er noe av det beste vi kan gjøre for våre egen helse og velvære. Vi ønsker å gjøre dette til et fellesskaps prosjekt hvor vi trekker inn frivillige og idrettslagene i samarbeid med arbeidstiltak i offentlig regi.

Farvannet Skyteanlegg blir komplett når nå pistolbanen kommer på plass. Mer enn 600 skyttere står klar til å ta dette i bruk. Dette vil være med å gi skyttermiljøet i Kristiansand muligheten til å invitere til mer lokal aktivitet og på nasjonalt nivå.
Vi realiserer også det planlagte ski- og skiskytteranlegget på Sandripheia. Her legges det til rette også for helårsaktiviteter med rulleskiløyper som gjør det mulig med helårs trening og arrangementer. Et tiltak som vil være til glede for store og små i Kristiansand.


Mye godt for Kristiansands innbyggere å glede se i tiden fremover!


Foto: Getty images (Høyre)