Et godt budsjett for 2024

Samarbeidspartiene Høyre, Frp, Folkets Røst, Venstre og Krf har i lagt frem et godt, helhetlig og ansvarlig budsjett som ble vedtatt i kommunestyret 13.12.2023. Budsjettet gir en tydelig ny retning for Lillestrøm. 

Budsjettet er basert på kommunedirektøren sitt forslag, men med en rekke forbedringer:

  • Vi ønsker og satse på forebygging og tidlig innsats for barn og unge gjennom videreføring av OUT og logopedtjenesten samt styrking av språkpedagog tilbudet og etablere Ung i jobb som et fast tilbud.
  • Vi har også en styrkning, videreføring og satsing på flere tilbud for eldre og pårørende gjennom avlastningsplasser, flere langtidsplasser, hjemmetjenesten, rehabilitering og demenskor for å nevne noe.
  • Innen helse og mestring har vi en reell styrking på over 12 millioner kroner for 2024.

Du skal beholde mer av egen inntekt

Mange kjenner på tiden vi lever i hvor kostnader fortsetter å øke og mange opplever en krevende økonomi. Vi som kommune må se hva vi kan bidra med og det kan ikke være slik at alle økte kostnader blindt lempes over på innbyggerne. For oss i Høyre er det viktig at innbyggerne ikke betaler mer enn de må for tjenestene de får fra kommunen. Derfor har vi valgt å fryse kubikkprisen for vann og avløp på 2023 nivå med kun en prisjustering på 4%. I kommunedirektørens budsjettforslag var økningen på vann hele 39.9% og for avløp var den på 35.2% Det kan vi ikke forsvare. 

Selvkostprinsippet skal ligge i bunn videre innen vann og avløp, men vi er nødt til å se på alle mulighetene for å holde gebyrene nede. Vi har stor tro på at det er rom for effektivisering og lavere kostnader, derfor er vi villige til å benytte disposisjonsfond for inndekning i 2024. Våre forslag om å se på hvordan vi drifter hele verdikjeden innen vann og avløp slik at kommunestyret kan ta de rette valgene for en mer kostnadseffektiv tjeneste til innbyggerne ble også vedtatt i kommunestyret.

Redusert eiendomsskatt

I budsjettet ble det vedtatt å øke bunnfradraget på eiendom fra 1,8 mill.kr til 2,2 mill.kr, dette vil redusere eiendomsskatten på bolig for alle. Målet er å avvikle eiendomsskatten i løpet av perioden.

Vi skal også få en opp en sak i mars 2024 hvor kommunedirektøren skal ha identifisere potensialet for ytterligere effektiviseringstiltak, uavhengig av bindinger fra tidligere vedtak som kommunestyret har gjort. Vi legger til grunn at kvaliteten på tjenestene opprettholdes og videreutvikles. Så er det opp til politikerne i Lillestrøm kommune å bestemme hvilke valg vi skal gjøre fremover.

Vi har stor tillit til at kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med hvordan dette kan løses på en god måte. Her er det politikken som skal gjøre valgene, men så lenge vi blir forelagt et overordnet  budsjett som kun viser endringer fra året før og tilleggsønsker  kan vi bare fatte overordnede vedtak. Vi har tillit til at Kommunedirektøren går inn i handlingsrommet og kommer tilbake til politikken med hvordan dette kan løses på en god måte.

Vi kunne valgt å benytte disposisjonsfondet for drift av førstelinjetjenesten, redusere nedbetaling på lån, altså leve på krita, eller øke skatteanslaget for å saldere budsjettet slik andre partier gjør, men det velger vi altså ikke å gjøre.

Det er et nytt politisk flertall i Lillestrøm kommune. I budsjettet som ble vedtatt stiller vi krav til effektivisering og at man må se på blant annet stordriftsfordeler, teknologiløftet og ta alle gode krefter i bruk. Det må også jobbes aktivt med sykefraværet slik de tillitsvalgte i partssammensatt utvalg har bedt om. Disse grepene vil merkes på flere områder, men først og fremst handler dette for oss i Høyre om å skape et handlingsrom som gir et enda bedre tjenestetilbud til kommunens innbyggere.