Høyre satser på kultur!

Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur-og idrettsliv

Turid Pedersen i Forum for kulturminnevern peker i leserinnlegg 23. februar på de områdene innenfor kultur de mener det er viktig at opprettholdes som prioriterte områder innenfor kultursektoren. Lillestrøm Høyre setter pris på engasjerte innbyggere som gir oss viktige innspill til våre beslutninger.

Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur-og idrettsliv. Frivilligheten er bærebjelken for mye av denne aktiviteten. Vi er stolte over at Lillestrøm er kåret til Norges kulturkommune 2023-2025, og ønsker å ivareta og videreutvikle det klare mandatet som ligger i denne utmerkelsen.

Samtidig bor vi i en kommune der det ble foreslått av kommunedirektøren enorme økninger i de kommunale avgiftene for innbyggerne våre. Vi ønsker at innbyggerne våre får mest og best mulig tjenester igjen for sine utgifter. I den dyrtiden vi er inne i nå er dette ekstra viktig. Da budsjettet for 2024 ble vedtatt, ba vi derfor om en redegjørelse fra kommunedirektøren om områder der kommunedirektøren mener vi kan effektivisere driften. Det er denne listen jeg oppfatter at Forum for kulturminnevern har tatt utgangspunkt i.

Dette er ikke vedtatt politikk, og jeg skal forsøke å gjøre rede for enkelte av de prioriteringene samarbeidspartiene har blitt enige om, og som vi ønsker å vedta førstkommende kommunestyremøte onsdag 28. februar.

Høyre kommer ikke til å stemme for forslaget om å halvere frivillighetsfondet. Vi anser dette fondet som avgjørende når det gjelder å sørge for gode rammevilkår for frivilligheten. Vi ønsker heller ikke å støtte forslaget om kutt i støtte til Nordre Øyeren naturreservat og arbeidet med å søke om verdensarvstatus. Kutt i vedlikehold av våre kirker er heller ikke et område vi mener det skal kuttes.

Av foreslåtte kutt som kommunedirektøren fremmer, støtter vi at drift av Nylendlia alpinsenter ikke videreføres utover 2024. Det er behov for store investeringer i et anlegg som til dels er lite besøkt av Lillestrøm sine innbyggere. Her må vi se på alternative løsninger.

Blaker Skanse er en perle som vi må og skal bevare. Men vi må se på hvordan vi kan sikre vedlikehold over tid og innenfor forsvarlige rammer som ikke går utover andre viktige prioriteringer.

Det er krevende å prioritere i en situasjon der våre innbyggere opplever at utgiftene øker. Vi har etter beste evne prioritert at kutt ikke skal gå utover svake grupper eller kvaliteten i tjenesten til våre innbyggere. I tillegg har vi forsøkt å skåne kultursektoren som representerer så mye viktig for våre innbyggere i alle aldre. Samtidig må vi som ansvarlige politikere av og til ta tøffe valg.

Men vi kan forsikre innbyggerne om at vi gjør grundige helhetlige vurderinger til det beste for hele Lillestrøm kommune.

Vi ser fram til videre samarbeid med kulturlivet og frivilligheten, og ønsker alle innspill velkommen!

Sofia Zalmai og Guro Myklestul, nestleder og medlem i Hovedutvalg for kultur (Høyre)