Næringslivskaker eller næringsutvikling?

Næringsarbeid bør og må være mer enn ordføreres marsipankaker, oppslag i lokalpressen og egne oppslag i sosiale medier. Lokalt næringsliv fortjener mer. 

Tekst skrevet av: Borgar Løberg, 6. kandidat til kommunestyrevalget

Det er naturligvis alltid hyggelig for enkeltbedrifter og lokalt næringsliv å få velfortjent oppmerksomhet. Men, det skal mer enn søtsaker og marsipankaker til for å gi lokalt næringslivet et velfortjente fokus. Og å være forberedt på fremtiden.

Alle små og mellomstore (SmB = bedrifter under 100 ansatte) bedrifter lokalt, uten unntak, legger ned en betydelig innsats for å skape nye arbeidsplasser, for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape ei bunnlinje for å videreutvikle deres livsverk. Et næringsliv som er utviklet ved forsakelse av fritid og familiært nærvær.

Det blir ikke et attraktivt lokalsamfunn uten et sterkt, innovativt og fremoverlent næringsliv

Borgar Løberg

Det blir heller ingen økte skatteinntekter, tilflytting, attraktivitet og nyetableringer uten disse bedriftene.

Det er mer enn marsipankaker lokalt næringsliv trenger, det er et langt sterkere og formalisert fokus fra det politiske miljøet som bør være målsettingen. Næringslivet er inne i en endringstid, sterke og varige strukturelle prosesser. Faglig endringsprosesser som miljø, bærekraft og et sentralregulert regelregime som blir svært krevende i nær fremtid. Og det er ingen fasit. Det er svært krevende tider, en brytningstid, som lokalt næringsliv går i møte. Dette krever et politisk miljø som er bevisst på hva næringslivet faktisk betyr og hva dette skaper av verdier. Det er Notodden Høyre! Vi har muligheter i offentlig sektor til å legge forholdene til rette sånn offentlig sektor kan være bidragsyter for lokalt næringsliv og leverandørindustri. Offentlig sektor handler for anslagsvis kr. 300 – 500 hundre millioner i året. Pluss minus offentlig eide bedrifter.

I 2023 skal det i Notodden kommune, etter forslag fra undertegnede og Høyre, utarbeides en offentlig innkjøpsstrategi som gjør at vi legger forholdene til rette for lokalt næringsliv som leverandør. Bevisstgjøring. Det er viktig å understreke at dette på ingen måte skal utvikles noen former for proteksjonisme/forfordeling, men tvert imot en utvikling av lokal konkurransekraft. Dette vil vi gjøre på følgende måter:

  • Øke kommunens innkjøpsfaglige kompetanse og ressurstilgang
  • Klargjøre hva som kan kjøpes under terskelverdier
  • Vedta en innkjøpsstrategi som bidrar til bedre samarbeidsformer og utvikler sterke fagmiljøer i SmB miljøet
  • Øke kompetansen til det lokale næringslivet, og gjøre dem ennå bedre i stand til å levere tilbud – fysiske konferanser og leverandørdialog
  • Forenkle formaliene ved anbudsprosesser.

Det er helt avgjørende at slike strategier på ingen måte skal medføre hindringer for konkurrerende næringsliv, utenfor regionen, til å delta på like vilkår.

Det er heller en strategi for å utvikle lokal konkurransekraft, utvikle sterke varige og dynamiske fagmiljøer. Dette arbeidet er overordnet for Notodden Høyre i kommende 4 årsperiode.

Borgar Løberg, 6.kandidat for Notodden Høyre