Dette er Høyres vei ut av krisen

Høyre vil føre en skattepolitikk som skal legge til rette for verdiskaping, nye jobber, inkludering og et mer miljøvennlig samfunn. Vi må skape mer, ikke skatte mer!

Unge under 30 år som kommer i jobb skal få et ekstra skattefradrag. Ledigheten må ned, og flere unge må komme seg inn i arbeidslivet.

Høyre spiller på lag med industrien. Vi ønsker å fjerne formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske jobber. 

Høyre ønsker å utrede gründerpermisjon. Heltidsansatte med fast stilling skal kunne kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet, så lenge den ikke er konkurrerende til arbeid.

Gode transportløsninger er avgjørende for videre vekst og utvikling. Risiko for ras, flom og stengte veier er utfordringer Norge må ta på største alvor. Høyre vil fortsette satsingen på rassikring og utbygging av ny og bedre vei!

Er du enig med Høyres vei ut av krisen?

Da er du en Høyre-velger!

Husk å bruke stemmeretten din 13. september.

Les mer om Høyres politikk her!