Stortingskandidatene i Hordaland

11.kandidat, Erna Solberg

Erna Solberg, 60 år og kommer fra Bergen. I år stiller jeg som Vestland Høyres førstekandidat, og som statsministerkandidat.

Bli bedre kjent med meg HER.

Hjertesaker:

 • Skape mer og inkludere flere
 • Kunnskap i skolen
 • Pasientenes helsetjeneste

2. kandidat, Ove Trellevik

Ove Trellevik, 55 frå Øygarden, og er Høgres 2.kandidat på Stortinget. Eg er utdanna offiser frå Sjøforsvaret, og siviløkonom frå NHH i Bergen. Eg brenn for meir lokalt sjølvstyre, og å utvikle næringane våre langs kysten. Havnasjonen Norge må setjast på kartet, med Vestlandet i sentrum.

Hjertesakar:

 • Meir lokalt sjølvstyre
 • Ei sterk havbruksnæring
 • Vi må få fleire i jobb

3.kandidat, Peter Christian Frølich

Peter Frølich, 34 år og stortingsrepresentant fra Bergen. Justispolitisk talsperson for Høyre. Pappa til Oscar og Theodor. Før Stortinget jobbet jeg i advokatfirmaet Kluge. Jeg er interessert i fotball og historie, og heier på Brann.

Hjertesaker:

 • Kutte skattene
 • Kutte reguleringer
 • Styrke politiet og Forsvaret

4. kandidat, Liv Kari Eskeland

Liv Kari Eskeland, 56 år og kjem frå Stord. Eg er Høgres 3.kandidat til Stortingsvalget. Eg har tidlegare vore ordførar i Stord kommune, men har sidan 2017 sete på Stortinget for Høgre. Eg er utdanna sivilarkitekt frå NTNU, eg er mor og vart nyleg og bestemor. Hjartet mitt bankar derfor for å gjere samfunnet betre for dei kommande generasjonane våre.

Hjartasakar:

 • Inkludere fleire i arbeidslivet
 • Grøn skipsfart
 • Fleire grønne arbeidsplasser

5.kandidat, Charlotte Spurkeland

Charlotte Spurkeland, 33 år fra Bergen og er 5.kandidat på listen til Vestland Høgre. Jeg har studert rettsvitenskap ved UiB, og var fra 2014-2015 byråd for barnehage og skole i Bergen. I dag sitter jeg i bystyregruppen til Bergen Høyre, og er for tiden daglig leder ved Kultur Vest. Politisk så brenner jeg for å skape en bedre skole, et sterkt og levende kulturliv og mer valgfrihet til hver enkelt.

Hjertesaker:

 • Fritt og levende kulturliv
 • En god skole
 • Mer valgfrihet

6.kandidat, Lise-May Sæle

Lise-May Sæle, 23 år og kjem frå Balestrand. Eg er 6.kandidat på lista for Høgre i Hordaland valkrets. Eg studerer på Norges Handelshøyskole og har vore veldig engasjert i studentforeininga der. Elles har eg jobba både som lærar og pleieassistent. I tillegg sit eg på fylkestinget for Høgre. Eg brenn for å skape ein betre kvardag for oss unge, ha eit større fokus på psykisk helse og at vi unge får ein fot innanfor arbeidslivet.

Hjartesakar:

 • ein skule med moglegheiter for alle
 • det skal lønne seg å jobbe for oss ungdommar
 • fleire dyktige fagarbeidarar

7.Kandidat, Karstein Totland

Karstein Totland, 66 år frå Masfjorden. Eg er 7.kandidat for Høgre i Hordaland valdistrikt. Eg er ordførar i Masfjorden kommune, og har vore det siden 2011. Eg er særleg opptatt av lokalt sjølvstyre, betre fergeavløysing og at vi bygger gode og trygge veger.

Hjartesakar:

 • betre ferjeavløysing
 • gode trygge veg
 • fleire fagarbeidarar

8.kandidat, Erlend Nævdal Bolstad

Erlend Nævdal Bolstad, 37 år og kommer fra Odda.  Eg er sambuar og har ein son på 8 år. Eg jobbar som rektor på Skare barneskule i Ullensvang kommune. Tidlegare har eg jobba som lærar. Eg har og vore aktiv som fotballtrenar for juniorlaget til Odda Fotballklubb. Eg sit i kommunestyret i Ullensvang og er gruppeleiar for Høgre der. Mi drivkraft for å drive med politikk er at eg ynskjer å vere med på å legge til rette for vekst og utvikling. 

Hjartesaker:

 • Samferdsel, folk må koma seg raskare og tryggare dit dei skal.
 • Skape meir og inkludere fleire.
 • Kunnskap i skulen, alle barn skal ha moglegheiten til å skapa seg ei god framtid.

9.kandidat, Hannah Atic

Hannah Atic, 30 år og kommer fra Jevnaker. Jeg er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. De siste årene har jeg jobbet som rådgiver i kunnskapsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og arbeids- og sosialdepartementet. I dag jobber jeg som politisk rådgiver for statsministeren.

Hjertesaker:

 • Skape mer og inkludere flere
 • Kunnskap i skolen
 • Pasientenes helsetjeneste

10.kandidat, Roald Stigum Olsen

Roald Stigum Olsen, pensjonist og kommer fra Bergen. Jeg har vært aktiv i politikken siden 1988, og har siden det hatt en rekke verv i bystyret og i Bergen Høyre.

Hjertesaker:

 • En god eldrepolitikk
 • Gjøre det lettere å skape flere arbeidsplasser
 • Få ned arbeidsledigheten

11.kandidat, Iril Schau Johansen, Voss

Iril Schau Johansen, 50 år, frå Voss. Er utdanna sivilökonom, og har i tillegg hovudfag frå NHH, fire års språkstudier frå universitetet i Bergen, og befalsutdanning frå hären.

Hjartesakar:

 • Gode oppvekstvilkår for born og unge, tidleg tilrettelegging for dei som treng ekstra hjelp og stötte, og kunnskap og kvalitet i skulen.
 • Omsorgstenester med god kvalitet og kapasitet, og valfridom for dei som nyttar desse tenestene.
 • Gode og føreseielege rammevilkår for næringslivet, og ein landbrukspolitikk som står opp om dyrevelferd og lokal matproduksjon, slik at me tryggjer eksisterande arbeidsplassar og gjer det attraktivt å etablera nye.

12.kandidat, Brage Engebretsen

Brage Engebretsen, 26 år fra Bergen. Arbeider som controller i en industribedrift fra Bergen. For meg er det aller viktigste at vi legger til rette for at alle barn og unge skal få de beste mulighetene til å lykkes på skolen. Da må vi sørge for at vi har undervisning som er tilpasset hver enkelt elev, og gjennomføres av gode lærere, med nødvendig fagkunnskap.

Hjertesaker:

 • En skole som er tilpasset hver enkelt elev
 • Stille krav til fagkompetanse for læreren

13.kandidat, Thomas Larsen, Alver

Thomas Larsen, 27 år fra Alver og 13. kandidat for Høgre i Hordaland valgkrets. Jeg er også gruppeleder i Alver Høgre, og er i min andre periode som lokalpolitiker. Frihet til enkeltmennesker ved å sette mennesker foran systemer er viktig for meg, og en hovedgrunn til at jeg stiller til valg for Høyre.

Hjertesaker:

 • Muligheter for alle og mennesker foran systemet
 • Sikre og styrke lokalt selvstyre hvor flest mulig avgjørelser fattes av de som kjenner forholdene best.
 • En god og fremtidsrettet skole Gode, stabile rammer for næringslivet

14.kandidat, Janne Gro Nyheim Rasmussen

Janne Gro Nyheim Rasmussen, 57 år fra  Arna, Bergen. Eg er 14. kandidat for Høgre i Hordaland valdisitrkt. Eg er vara til bystyret i Bergen og utval for Barnehage, skole og idrett. Eg er utdanna adjunkt og jobbar som avdelingsleiar i ungdomsskulen. Eg er særleg opptatt av utdanningspolitikk, det er fordi eg trur at ein god skule danner grunnlag oppleving av mestring og kan føre til at vi får fleire inn i arbeidslivet.

Hjartesaker:

 • Oppvekst og skulepolitikk
 • Idrett og frivillighet
 • Klima, miljø og bærekraft

Kandidat 15, Anita Melingen

Anita Melingen er (snart) 40 år, frå Austevoll. Eg er 15.kandidat for Høgre i Hordaland valdistrikt. Eg er utdanna statsvitar og økonom. Eg har vore seks år i kommunestyret i Austevoll og dei to siste som gruppeleiar for Austevoll Høgre. Eg er særleg oppteken av næringane me har lags kysten. Desse treng gode rammevilkår og forutsigbarhet for å bestå og utviklast. I tillegg ynskjer eg ein skule som bidreg til at alle born kan få ei god framtid. Fokuset på kunnskap i skulen er det viktigaste.

Hjartesaker:

 • Gode rammevilkår innafor havbruksnæringa og den maritime næringa
 • Skape private arbeidsplassar
 • Kunnskap i skulen

16.kandidat, Erlend Hesjedal-Johannessen

Erlend Hesjedal-Johannessen, 37 år og gruppeleder for Vaksdal Høgre. Eg er utdanna bsc. in Marketing og er dagleg leiar for ei internasjonal tekstilbedrift. Eg brenn for å byggje opp samfunnet rundt kvar enkelt sin personlege fridom, tilrettelegging og forenkling for næringslivet og støtte opp rundt frivillegheita. 

 • Personleg fridom
 • Næringsliv
 • Frivillegheit

17.kandidat, Stian Herøy

Stian Herøy, ordførar på Fedje siden 2015. Har jobba i videregående skule i nærere 20 år. Eg er særlig opptatt av korleis det offentlige kan tilrettelegge for næringsutvikling og slik skape utvikling i lokalsamfunnet. Det må være lov å lykkast, og det må bli lettere å skape noko for seg sjølv og andre.

Hjertesaker:

 • En god skole hvor mestring og trivsel er i fokus
 • En politikk som gjør det lettere og mer attraktivt å skape noe.

18.Kandidat, Henrik Engevik Hatlevik, Stord

Henrik Hatlevik er 20 år, fra Stord, og 18. kandidat for Høyre i Hordaland valgkrets. Jeg har studert både statsvitenskap og utviklingsstudier, og skal begynne på en ny bachelorgrad innen økonomi i høst. For tiden jobber jeg deltid i en bank. Politisk brenner jeg for lavere skatter, tilrettelegging for et solid næringsliv, og sterke internasjonale bånd mellom Norge og resten av verden.

Hjartesaker:

 • Et lavere skattetrykk.
 • Styrke små- og mellomstore bedrifter i privat sektor.
 • Styrke det internasjonale samarbeidet Norge har med resten av verden.

19.kandidat, Anne Lorgen Riise

Anne Lorgen Riise, 50 år og kommer fra Bergen. Jeg er utdannet jurist fra UIB og Oxford Brookes. Jeg har 20 års erfaring fra privat næringsliv og forvaltning, og har de siste 15 årene jobbet som leder. Jeg er opptatt av at mange saker, men har et særlig engasjement for klimasaken, EØS-avtalen og og næringslivspolitikk.

Hjertesaker:

 • Arbeidslivspolitikk
 • næringspolitikk
 • utenrikspolitikk

20.Kandidat, Lars Einar Hollund

Lars Einar Hollund, pensjonist og kjem fra Sveio. Eg har vore aktiv i Høgre i lang tid, og har hatt verv i foreninga sidan 2010. Eg er oppteken av å skape meir og inkludere fleire, og sørge for at det blir lettare å skape fleire arbeidsplassar i privat sektor.

Hjartesaker:

 • Skape meir og inkludere fleire
 • Kunnskap i skulen
 • Pasientens helsetjeneste

21.kandidat, Vasan Singaravel

Vasan Singaravel , 44 år fra Bergen. Jeg har hatt lederstillinger i offentlig- og privatsektor, og for tiden er jeg avdelingsleder på Haraldsplass Diakonale Sykehus. 

I Bypolitikken har jeg vært aktiv som bystyremedlem i Bergen siden 2011 som fast – og varamedlem.  

Hjertesaker:

 • Innvandring og integrering 
 • Arbeid og inkludering
 • Mangfold 

22.kandidat, Inger-Lise Skarstein

Inger-Lise Skarstein, 83 år og kommer fra Bergen. Jeg har vært kanalvert for NRK, og flere vil trolig kjenne meg igjen som «hallodame» for NRK i 1960. Jeg har også sittet på Stortinget for Hordaland i 12 år. Jeg stiller til valg for Høyre i Hordaland denne høsten.

Hjertesaker:

 • Skape mer og inkludere flere
 • Kunnskap i skolen
 • Pasientenes helsetjeneste