Hyllest til våre pårørende

De fleste av oss vil være pårørende, eller ha behov for pårørende, i korte eller lengre perioder i livet. Omsorgsbehovet kan variere sterkt, fra egne barn med alvorlig sykdom/funksjonsnedsettelser til hjelpetrengende foreldre

I Norge er cirka 800.000 mennesker pårørende til enhver tid. Dette ulønnede arbeidet er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk og sparer samfunnet for nær 40 milliarder kroner pr. år! Til sammenligning så utgjør kommunale omsorgstjenester cirka 142.000 årsverk.

Pårørende er en stor ressurs og spiller en svært viktig rolle – både for den nærmeste familie og for samfunnet. Dette må verdsettes og anerkjennes gjennom å bedre pårørendes vilkår. Det må legges til rette for god samhandling mellom offentlig omsorg og pårørende til beste for alle parter. Pårørenderollen kan over tid være svært belastende for den enkelte. Dette gjelder spesielt der hvor det er tunge omsorgsoppgaver. Vi må unngå at den pårørende blir pasient nummer to.

Regjeringens «Pårørendestrategi 2021-2025» har som et av hovedmålene: God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.

For å få til dette så må det sikres at de pårørende får bedre informasjon, opplæring og veiledning, samt at lovverket muliggjør kompensasjon for tapt arbeidsinntekt gjennom omsorgslønn eller andre økonomiske stønadsordninger.

Demenslandsby

I kommunens Demensplan finnes egne tiltak rettet mot pårørende. Det finnes både pårørendeskoler og samtalegrupper. Lillestrøm Høyre vil jobbe målbevisst for bedre avlastning for pårørende, både gjennom kommunale tiltak og tiltak fra frivilligheten. Det er et økende behov for plasser ved aktivitetssentre og det finnes få muligheter for døgnavlastning for personer med demenssykdom. En egen «demenslandsby» er også noe som vi i Lillestrøm Høyre støtter. Pr. dags dato har kommunen 1.404 registrerte personer med demenssykdom og dette vil øke frem mot 2030.

Gjør en fantastisk jobb

Vi nærmer oss 8. mars, kvinnedagen. Samfunnet ville merket det om kvinnene ikke stilte opp som pårørende og omsorgspersoner.

Flere studier påpeker at kvinners omsorgsarbeid er mer omfattende enn menns. Dette henger nok sammen med tradisjonelle kjønnsroller i familien, kultur og forventninger. Omsorgsarbeid er også en hyppig årsak til at kvinner velger å jobbe deltid. De jobber mer deltid enn menn og det får følger for kvinnenes pensjonsutbetalinger.

Uten de pårørende stopper Norge! Så takk til både kvinner og menn som er pårørende. Dere gjør en fantastisk jobb.

Anita Borgvang

Kommunestyrerepresentant (H)