Ny ungdomsskole bør lokaliseres der elevgrunnlaget er størst

Anna Kristine Jahr Røine (Sp) skriver i et debattinnlegg 28.01.2024 at bygging av ny 4-parallell ungdomsskole bør legges til Sten-Tærud. Det er Høyre uenig i.

Det er mange argumenter mot dette alternativet. Deler av det ubebygde tomtearealet til Sten-Tærud ligger innenfor både rød og gul forurensning- og støysone. Det å bygge ny skole langs E6 på mulig dispensasjon fra miljøsonen, mener Høyre ikke er en god løsning.

Etablering og bygging av nye skoler bør lokaliseres der elevgrunnlaget er størst. På den måten vil så mange elever som mulig få kort skolevei.

Kjeller er et vekstområde hvor vi venter den største økningen av elever i årene fremover. Sten-Tærud ligger helt i randsonen av skolekretsen.

Administrasjonen har gjort en grundig og god utredning der flere alternativer er belyst. Basert på funnene som er gjort i arbeidet med utredningen kom Riisveien best ut. Miljø, kvalitet, kostnad og fremdrift er vektlagt i vurderingene av alternativene.

Vi kommer ikke bort ifra at tomten i Riisveien med fordel kunne vært noe større, men dette vil la seg kunne løse med god prosjektering. Eksempler på smarte løsninger i prosjekteringsfasen vil være å designe et fremtidsrettet, funksjonelt og arealeffektivt bygg med så lite fotavtrykk som mulig. Eksempelvis kan man anlegge stor takterrasse som en del av skolens uteareal – slik Oslo kommune har gjort på nye Ruseløkka skole (2021).

Det er stort behov for flerbrukshaller i kommunen og Høyre ønsker at det etableres en ny flerbrukshall i tilknytning til den nye skolen. I alternativet Riisveien kan man se på om flerbrukshall eventuelt kan plasseres under terreng.

Høyre er opptatt av gode skoler hvor vi vektlegger gode læringsmiljøer for elevene og godt arbeidsmiljø for de ansatte. Vi ser frem til å få en sak fra administrasjonen om ny ungdomsskole for Kjeller og Sten-Tærud.

Magnus Hasmo, kommunestyremedlem (H), Lillestrøm