Vi innfrir våre valgløfter i eldreomsorgen

Lillestrøm Høyre hadde som slagord i valgkampen, det betyr noe for deg som innbygger hvem som styrer der du bor. Høyre er nå i posisjon sammen med Frp, Venstre, KrF og Folkets Røst. Sammen styrker vi eldreomsorgen i Lillestrøm kommune.

Vi lovte å øke antall langtidsplasser på institusjoner i kommunen. Stadig flere innbyggere trenger tjenester fra kommunen og noen av de vil ikke lenger bo hjemme. Det skal du som innbygger velge selv, og da trenger kommunen flere plasser slik at vi ikke havner i situasjoner som vi leste om i media tidligere i år, at innbyggere ikke fikk plass og ble en kasteball i systemet. Du skal selv bestemme over ditt eget liv.

Vi reduserer ikke avlastningsplasser som kommunedirektøren foreslår i sitt budsjettforslag, vi mener at avlastningsplasser er viktig, ikke minst for å avlaste de pårørende.

For å redusere ventelistene hos privatpraktiserende fysioterapeuter slik at både akutte skader, nyopererte og ikke minst kronikere kan få hjelp raskere så styrker vi antall driftshjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter.

Dette vil redusere sykmeldingsperioder for pasienter, som igjen vil redusere bruk av andre hjelpeinstanser i kommunen og dermed frigi midler. Det er ikke økt slike hjemler siden 90-tallet i kommunen, så dette er mildt sagt på tide.

Den nye politiske ledelsen styrker eldreomsorgen med viktige tiltak for 2024:

· Åtte nye langtidsplasser på LIBOS i Lillestrøm

· Opprettholder avlastningsplassene på LIBOS

· Tre nye driftshjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter

· Vi styrker bemanningen i hjemmetjenesten

Vi er ikke i mål, men det er en god start på å styrke eldreomsorgen i Lillestrøm kommune. For oss som har den politiske ledelsen i kommunen, var det viktig å synliggjøre at vi ville foreta prioriteringer som vil hjelpe raskt. Vi vil fortsette jobben med å planlegge for en ny og moderne institusjon i kommunen for å møte de behovene som vil komme i årene framover. Vi vil også fortsette jobben med å sørge for gode tilbud til pårørende og vi vil sørge for at du som innbygger får valgfrihet i omsorgen. For oss er det viktig at du selv bestemmer hvordan dine tjenester skal være.

Du merker allerede nå, at det betyr noe for deg hvem som styrer kommunen du bor i!

Glenn Due-Sørensen (H), leder, hovedutvalg for helse og mestring, Lillestrøm