Klima på dagsorden.

Norske kommuner spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, og gjennom et aktivt eierskap mener vi i Notodden Høyre at disse grepene er gjennomførbare i Notodden.

Vi er opptatt at kommunen skal gå foran, og legge til rette for lavere utslipp både som planmyndighet og byutvikler, men også gjennom sine innkjøp. Samtidig ønsker vi at kommunen tar en aktiv rolle som forbilde, både overfor egne innbyggere og overfor andre kommuner.

Vi ønsker å stille krav om passivhusstandard ved alle kommunale bygg, og utrede muligheten for plusshus. Klimagassutslipp og LCC som egne kriterier i all utbygging og investeringer som gjøres. Vi hilser bruk av tre, massivtre etc. velkommen. Mange av disse konstruksjoner får ofte predikatet å være vedlikeholdsfrie, dessverre viser erfaring at slike materialer må vurderes i forhold til fukt- og tretekniske kompetansen i alle faser både prosjektering, utførelse og ikke minst vedlikehold. Vi ønsker gode solide bygg både for nåtiden og også for fremtiden.

Ved å erstatte all bruk av fossil olje og gass til oppvarming med fornybar energi i alle kommunale bygg vil kommunen gå foran. Derfor mener vi at det må utarbeides planer for når fossil olje og gass skal erstattes av fornybar ved å kartlegge omfanget av fossilfyring og utrede alternativer.

Vi mener at alle kommunale byggs muligheter for energieffektiviseringstiltak bør kartlegges. Vi bør sørge for at alle tiltak med nedbetalingstid på opptil 10 år utføres innen 2020, enten ved hjelp av energisparekontrakter eller i egen regi, for eksempel ved bruk av «grønne obligasjoner» gjennom Kommunalbanken for å sikre kapital.

Ved å etablerere et eget eiendomsselskap for kommunale bygg i Notodden med tydelig grønt mandat, vil vi ikke alene sikre et systematisk drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg, men også en god forvaltning av den kommunale eiendomsmasse.