Tidlig innsats

Lese-og skrivevansker, språkvansker og mattevanskeri Notodden-skolene. Etter vårt tidligere forslag om å inngå et samarbeid med Dysleksi Norge for å gjøre skolenevåresertifisertsom«dysleksivennlige skoler»sitter vi fortsatt igjen med noen spørsmål.Forrige behandling i utvalget førte til ingen endringer i praksis.Flere oppslag i Telen den siste uka har vist at det er grunn til å ta dette opp på nytt oghørehvarektorer,lærere, barnehagerog foreldre mener om måten vi i dag jobber på.

Det er ikke tvil om at vi har gode lærere i våre skoler, men vi hører at det er ulik praksis på skolene og at lærerne har ulik kompetanse på hvordan de skal finne elever med spesifikke fagvansker tidlig, og ikke minst hvordan de skal hjelpe disse elevene. Foreldre og lærere forteller oss også at det er svært vanskelig å få utredet eleven, det råder en «vent og se- holdning». Flere har fått melding fra PPT om at diagnose ikke er viktig, det er bare å sette inn tiltak. Det vil derfor være avgjørende for en elev om hvilken skole den den går på og, eller hvilken lærer en har for om en får rett hjelp tidlig. Det vil også være viktig å ha foreldre som presser på for å få en utredning. Tidlig innsats er viktig og forskning viser at jo tidligere en får hjelp jo større er sjansen for at eleven lykkes videre gjennom skolegang og arbeidsliv.

Høien, T (2010, Lesesenteret i Stavanger) viser til at satsing på tidlig innsats og leseopplæring kan bidra til at 80 prosent av elevene med lese- og skrivevansker kan komme inn i en god lese- og skriveutvikling. Dette kan bare oppnås om innsatsen gjøres på 1.-2. årstrinn. Venter en med å sette inn målrettede tiltak til 3. trinn synker denne andelen til 50 prosent. Ved tiltak satt i verk på 5. trinn eller senere er det kun 10 – 15 prosent av elevene som vil oppnå en normal leseferdighet. Torgersen m.fl. (2006) viser til at de meste av nyere forsking forteller at effekten av tidlig iverksatte tiltak er mye større enn av tiltak iverksatt senere i barneskolen.

PP-tjenesten i Telemark mottar jevnlig elever i videregående skole de mener burde vært diagnostisert tidligere. De bekrefter at dette også gjelder elever som kommer fra våre skoler, der «kartlegging og tiltak klart burde vært satt i gang langt tidligere i skoleløpet».

Vi leser at foreldre tester barna sine andre steder for at de skal kunne gi rett hjelp til sitt barn. Ære være dem for det, men dette er en oppgave vi skal gi til våre innbyggere. Vi skal gi ALLE barn den beste forutsetningen for å mestre skolegang, og foreldrene skal være trygge på at vi gir rett hjelp til de barna som trenger det.

Derfor ønsker Notodden Høyre at brukerne blir hørt i hvordan vi arbeider med lese- og skrivevansker i Notodden-skolen.Dysleksi Norge er en brukerorganisasjon med lokallag her i kommunen, vi ser det som viktig at brukerorganisasjonen blir tatt med på råd.

Les mer i oppslaget i Telen http://touch.telen.no/skoler/notodden/nyhet/roger-slet-selv-med-a-lese-og-skrive-vil-ha-tidlig-innsats-mot-dysleksi-blant-barn-og-unge/s/5-75-72499