Et lite fremtidsrettet budsjett

Kommunestyret i Lillestrøm vedtok i forrige uke budsjett for de kommende fire årene. En underlig allianse med partier fra de to yttersidene i politikken gikk sammen med Senterpartiet og KrF for å sy sammen et budsjettopplegg. Resultatet er historisk bruk av eiendomsskatt.

Budsjettalliansen har et historisk høyt bruk av eiendomsskatt og

Kommunestyret i Lillestrøm vedtok i forrige uke årsbudsjett og økonomiplan for de kommende fire årene. En underlig allianse med partier fra de to yttersidene i politikken gikk sammen med Senterpartiet og KrF for å sy sammen et budsjettopplegg. Folkets Røst og Pensjonistpartiet var også forslagsstillere sammen med fem uavhengige enkeltrepresentanter i kommunestyret. Vi merker oss at de fire samarbeidspartiene i posisjonen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV, nå har valgt å gå fra hverandre etter budsjettprosessen denne høsten. Dette betyr at Arbeiderpartiet og Senterpartiet det kommende året må styre på et budsjett som Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak.

Historisk bruk av eiendomsskatt

For Høyre var det viktigste å få et kommunebudsjett som ivaretok viktige Høyre-saker slik som bedre eldreomsorg, lavere eiendomsskatt og lavere kommunale avgifter. For å oppnå lavere eiendomsskatt og lavere avgifter, må vi ha en ansvarlig pengebruk med sunn og god økonomisk styring. Høyre fremmet derfor sitt eget budsjettopplegg og var ikke en del av den nye budsjettalliansen som nå har tatt form i kommunestyret.

Utfordringen er når man skal si ja takk til alt så må det også finnes inndekning. Vi merker oss at den nye budsjettalliansen har valgt å dekke inn økte utgifter i budsjettet med bruk av eiendomsskatt og bruk av disposisjonsfond. Faktisk er det slik at det med dette budsjettet vil være en historisk bruk av eiendomsskatt som benyttes i driftsbudsjettet.

Kommunestyrets flertall har valgt å gå for en ny Vesterskaun skole med byggestart i 2023. Dette flertallet har ikke vært villige til å følge kommunedirektørens faglige råd. Prognosen viser noe synkende elevtall for området til Vesterskaun skole samtidig som de bygningsmessige kvalitetene som forventes av et kommunalt formålsbygg ikke er tilfredsstillende ved dagens skole. Høyre har fulgt kommunedirektørens anbefaling om snarest å fornye paviljongene for dermed at vi får på plass nye klasserom ved skolen. Den nye budsjettalliansen har med sitt budsjettopplegg valgt å satse på et nytt skolebygg som tidligst vil kunne stå klart høsten 2027, men synes helt å glemme at det er en akutt situasjon med dagens lokaler. Det er i det vedtatte budsjettet ikke lagt inn midler til fornyelse av dagens paviljonger, og dermed vil elever og ansatte ved Vesterskaun skole fortsatt ha svært dårlige arbeidsforhold. Dette mener vi i Høyre er svært beklagelig.

Vi må ha en fremtidsrettet politikk

Lillestrøm kommune står overfor store utfordringer i tiden fremover. Økonomisk er også kommunen påvirket av det som skjer i økonomien internasjonalt, nasjonalt og det som skjer for hver enkelt av oss som innbyggere her i kommunen. Høyre mener vi må ha en sunn og god drift fremover og vi har store investeringsoppgaver foran oss. Det viktige er å sikre et godt tjenestetilbud til en lavere kostnad. Et budsjett som bruker alt av tilgjengelig av eiendomsskatt hvert år de kommende fire årene samtidig som man må bruke midler fra disposisjonsfondet til å få budsjettet i balanse, er en løsning som Høyre er kritisk til. Dette er etter vår mening ikke særlig fremtidsrettet budsjettpolitikk.

Kjartan Berland (H)

Gruppeleder Lillestrøm