Vår visjon

Eit fylke for framtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Våre hovedsaker

Næringsliv - verdiskaping gjer trygge arbeidsplassar

Trygge arbeidsplassar er ei viktig føresetnad for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Dei små og mellomstore bedriftane er viktige for norsk økonomi og er grunnlaget for verdiane som skapast i landet. For å sikre framtida og neste generasjon, vil Høgre fornye, forenkle og forbetre Møre og Romsdal.

Klima og miljø - berekraft for framtida

Vi forvaltar miljøet og klimaet på vegne av kommande generasjonar. Klimautfordringa er global, men mange av tiltaka er lokale. For å sikre framtida, ynskjer Høgre ei berekraftig forvaltning av ressursane våre.

Energi for framtida

Høgres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre øverføringskapasiteten inn til fylket. På denne måten vil vi sikre innbyggarar og næringsliv gode føresetnader.

Frivillig innsats/kultur - bulyst i aktive lokalsamfunn

Frivillig innsats har ein eigenverdi i seg sjølv, bidreg til eit rikare lokalsamfunn, og har stor betyding for kvart enkelt menneske.

Se vår politikk

Møre og Romsdal fylke

Kontakt

Dag Olav Tennfjord
Leder
Telefon: 97175730

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: +4792803307

Aktuelt

Best mulig alderdom!

De fleste av oss har vært pårørende til eldre som ikke lenger har helse til å klare seg helt på egenhånd i egen bolig...

En omtakstering til besvær

 Leif Ersnes spør: "Er det riktig å bruke 6-8 millioner på en omtaksering når flertallet i bystyre har bestemt i handlingsplanen å...

Skape før vi kan dele!

"Jeg er optimist! Fordi vi har et fremoverlent næringsliv som ser endring og omstilling som en mulighet, og der omstilling og...

Våre folk