Vår visjon

Eit fylke for framtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Våre hovedsaker

Næringsliv - verdiskaping gjer trygge arbeidsplassar

Trygge arbeidsplassar er ei viktig føresetnad for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Dei små og mellomstore bedriftane er viktige for norsk økonomi og er grunnlaget for verdiane som skapast i landet. For å sikre framtida og neste generasjon, vil Høgre fornye, forenkle og forbetre Møre og Romsdal.

Klima og miljø - berekraft for framtida

Vi forvaltar miljøet og klimaet på vegne av kommande generasjonar. Klimautfordringa er global, men mange av tiltaka er lokale. For å sikre framtida, ynskjer Høgre ei berekraftig forvaltning av ressursane våre.

Energi for framtida

Høgres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre øverføringskapasiteten inn til fylket. På denne måten vil vi sikre innbyggarar og næringsliv gode føresetnader.

Frivillig innsats/kultur - bulyst i aktive lokalsamfunn

Frivillig innsats har ein eigenverdi i seg sjølv, bidreg til eit rikare lokalsamfunn, og har stor betyding for kvart enkelt menneske.

Se vår politikk

Møre og Romsdal fylke

Kontakt

Dag Olav Tennfjord
Leder
Telefon: 97175730

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Aktuelt

Helskapelig læring i skulen

Korleis utvikle ein god skule til beste for borna og samfunnet? Skulen er ein viktig berebjelke for det norske samfunnet og...

Ja til eggdonasjon

Å tillate eggdonasjon er en innstilling som flertallet av bioteknologirådet har lagt frem for regjeringen.  ...

Rettssikkerhet for Møre og Romsdal

Resolusjon vedtatt på Fylkesårsmøtet 29.1.17 Effektive domstoler i nærmiljøet er grunnleggende viktig for rettsikkerheten. Dette...

Våre folk