Vår visjon

Eit fylke for framtida! Møre og Romsdal Høgre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Kvar enkelt skal ha størst mogeleg fridom til og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høgre trur på framtida og menneska si evne til å finne nye løysingar på felles utfordringar

Våre hovedsaker

Næringsliv - verdiskaping gjer trygge arbeidsplassar

Trygge arbeidsplassar er ei viktig føresetnad for busetting, velferd, utvikling og vekst i fylket vårt. Dei små og mellomstore bedriftane er viktige for norsk økonomi og er grunnlaget for verdiane som skapast i landet. For å sikre framtida og neste generasjon, vil Høgre fornye, forenkle og forbetre Møre og Romsdal.

Klima og miljø - berekraft for framtida

Vi forvaltar miljøet og klimaet på vegne av kommande generasjonar. Klimautfordringa er global, men mange av tiltaka er lokale. For å sikre framtida, ynskjer Høgre ei berekraftig forvaltning av ressursane våre.

Energi for framtida

Høgres mål er å øke produksjonen lokalt, og sikre øverføringskapasiteten inn til fylket. På denne måten vil vi sikre innbyggarar og næringsliv gode føresetnader.

Frivillig innsats/kultur - bulyst i aktive lokalsamfunn

Frivillig innsats har ein eigenverdi i seg sjølv, bidreg til eit rikare lokalsamfunn, og har stor betyding for kvart enkelt menneske.

Se vår politikk

Møre og Romsdal fylke

Kontakt

Dag Olav Tennfjord
Leder
Telefon: 97175730

Odd Harald Karlsen
Fylkessekretær
Telefon: 92803307

Send oss en e-post

Aktuelt

Et kompetanseløft for fremtiden

I et samfunn i rivende utvikling og økende mer global handel, blir det stadig viktigere for bedrifter å investere i forskning og...

Tidlig innsats

Høyres mål er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig! Derfor har vi satset mye på etter-...

Kalender

09 feb

Fylkesstyremøte i M&R Høyre

Sted: Scandic Parken Ålesund
Dato: 09. feb 2018
Tid: 18:00
10 feb

Fylkesårsmøte i M&R Høyre

Sted: Scandic Parken Ålesund
Dato: 10. feb 2018
Tid: 12:00
Se hele kalenderen

Våre folk