Politikk

Strand Høyre Vi vil jobbe for virkelige løsninger, på virkelige utfordringer, for virkelige mennesker.

Strand skal bli den beste kommunen å bo i, jobbe i og besøke.

Våre hjertesaker

BOLYST OG BO-ATTRAKTIVITET

Strand Høyre er opptatt av å øke bo-attraktiviteten i Strand for våre innbyggere, - og for å øke tilflyttingen.

Strand skal være et attraktivt sted å bo, og et attraktivt sted å besøke.

SKAPE FLERE JOBBER

Vi vil bidra med å skape 500 nye arbeidsplasser i Strand.Flere arbeidsplasser vil øke tilflyttingen til vår kommune.

Strand skal være en Ja-kommune. Nye ideer og utfordringer skal møtes med en positiv holdning

OPPVEKST

Frivillighet, kultur og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Kunnskap gir muligheter for alle.

Høyre ønsker å skape en barnehage og skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere evnene sine, drømmene sine og ambisjonene sine - uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

LEVE HELE LIVET

Strand skal være et aldersvennlig samfunn der helsetjenester i kommunene skal preges av kvalitet og kompetanse.

For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten må vi prioritere både forebyggende arbeid, god kronikeromsorg, habilitering og rehabilitering

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Strand Høyre er opptatt av å øke bo-attraktiviteten i Strand for våre innbyggere, - og for å øke tilflyttingen. Strand skal være et attraktivt sted å bo, og et attraktivt sted å besøke. Muligheter for nærliggende arbeidsplasser, gode og moderne skoler, attraktive friluftsområder, mangfold i fritidstilbud og levende sentrum, er faktorer som øker bo attraktiviteten.

Vi vil:
- Fremheve historien og identiteten til Strand og skape stolthet for hjemstedet.

- Ivareta historiske bygninger og fartøy.

- Åpne muligheten for ulike boformer med mer bypreg på Tau og Jørpeland, men tillate større hager utenfor sentrumskjernen

- Tillate mer boligbygging hvor det allerede bor folk.

- Tilrettelegge for samskaping med innbyggerne for å utvikle gode tjenester

- Gjøre Jørpeland og Tau til attraktive sentrum ved å skape møteplasser for folk i alle aldre ved å tilrettelegge for grønne innbydende sittegrupper og aktivitetsmuligheter

- Realisere nytt kulturhus gjerne i samskaping med næringslivet i Strand. Vi vil at kulturhuset skal være et uformelt møtested i sentrum og et sted for kreative aktiviteter som film og teater, spill og konserter. I påvente av nytt kulturhus; i større grad benytte Torghuset til treffsted for unge, ungdom og voksne.

- Ferdigstille planlagte idrettsanlegg og tilrettelegge for et mangfold av aktiviteter

- Tilrettelegge for uorganisert aktivitet ved kapasitet i idrettshallene i helgene.

- Åpne opp flere kommunale bygg for benyttelse for frie lag og organisasjoner. Etablere en portal for utlån av lokaler i kommunen for frivillige lag.

- Tilrettelegge for friluftsliv på sjø ved å gjøre det enklere å etablere båtplasser og ved å tilrettelegge for sentrumsnære besøksplasser til båt i Jørpelandsvågen og vågen på Tau. 

- Tilrettelegge for festivaler på Jørpelandsholmen. Utvikle Jørpelandsholmen som konsertarena.

- Utvikle Jørpelandsvassdraget til et attraktivt friluftsområde for fisking, bading og turgåing.

- Etablere forbindelser fra Jørpeland Sentrum via Jørpelandsvassdraget og videre til Preikestolhytta.

- Lage en langtidsplan for å knytte Jørpeland Sentrum tettere opp mot Preikestolområdet.

- Utvikle Strand kommune som en sykkeldestinasjon og Jørpeland som en sykkelby

- Gjøre Jørpeland Sentrum til inngangsporten for gående og syklister som skal til Preikestolområdet ved å tilrettelegge for gang og sykkelsti mellom Jørpeland og Preikestolhytta. Dette i samarbeid med regionen og fylket.

- Oppmuntre til arrangementer og festivaler i sentrum. (lokalhistorie, mat, kultur etc)

- Tilrettelegge for veteranbåter

- Innføre velkomstprogram for nye innbyggere i Strand

Vi vil bidra med å skape 500 nye arbeidsplasser i Strand.
Flere arbeidsplasser vil øke tilflyttingen til vår kommune. Strand skal være en Ja-kommune. Nye ideer og utfordringer skal møtes med en positiv holdning.
Vi vil jobbe for å øke antall private arbeidsplasser i kommunen vår. Vi skal legge til rette for et lønnsomt næringsliv hvor det er attraktivt å investere. Kommunens oppgaver først og fremst er å være tilrettelegger for nye og eksisterende aktører.

Vi vil:
- Ha tellekant på næringsområdene våre og rask saksbehandlingstid

- Ha en næringspolitikk der den grunnleggende holdningen alltid er å SKAPE/bevare arbeidsplasser

- Tilby næringslivet forutsigbarhet slik at de kan ta langsiktige beslutninger

- Lære av andre kommuner/regioner

- At våre planer skal inneholde tydelige mål, ressurser og ansvarsoppgaver

- At næringsområder som hovedregel skal utvikles av private initiativ.

- At reguleringsplaner for nye områder som hovedregel skal utarbeides av utbygger

- Videreutvikle Jørpeland som regionens hovedstad

- Videreutvikle Tau sentrum.

- Støtte opp under Jørpeland handelsforening

- Tilrettelegge for flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen.

- Utvikle næringen i lokalsamfunnet etter mottoet :«et godt sted å bo i er et godt sted å besøke»

- Preikestolen er en nasjonal turistattraksjon som er viktig for hele regionen og krever tett samarbeid med våre nabokommuner.

- Fortsette satsingen på nye turområder

- Tilrettelegge for helårsturisme

- Utvikle Jørpelandsvågen som en besøkshavn

- Satse på Sykkel (landevei og stisykling)

- Legge til rette for sentrumsnær bobilparkering

- Fortsette med delte entrepriser i større kommunale anskaffelser for å bedre muligheten for lokale bedrifter å vinne anbud.

- Videreutvikle Nordmarka Industriområde

- Besørge god forvaltning av kommunale kaier i tett samarbeid med aktørene

- Arbeide aktivt for å få oppgradert EL-nett forsyningen til næringsarealene våre

- Tilrettelegge for havbruk som styrker Strand Videregående skole

- Identifisere og tilrettelegge egnede områder for landbasert og sjøbasert havbruk

- Tilrettelegge for vekst i landbruket og skogbruk

- Gi bonden større innflytelse over egen eiendom

- Jobbe for at Strand kommune blir sone 5b mht arealtilskudd i landbruket. -

- Legge til rette for datasentre med grønn energi

- Oppfordre til etablering av flere læreplasser både privat og offentlig

 

Frivillighet, kultur og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Kunnskap gir muligheter for alle. Høyre ønsker å skape en barnehage og skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere evnene sine, drømmene sine og ambisjonene sine - uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn. Vi ønsker en skole som er bygget rundt hver enkelt elev – og hvor trivsel og mestring blir satt i fokus.

Vi vil:
- Tilby gratis foreldrekurs til de som blir foreldre for første gang

- Tilby fleksibelt barnehageopptak

- Fortsette å satse på tidlig innsats fra barnehage

- Sikre god informasjonsflyt ved overgangene fra barnehage til skole, og fra skole til skole.

- Bygge funksjonelle skoler med gode klasserom, spesialrom og moderne utstyr

- Ha et lavterskel – og forebyggende tilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner med mer tverrfaglig arbeid og prosjekter

- At det skal være enkelt og lett å finne veien til psykisk helse-hjelp

- Jobbe for å få flere yrkesgrupper inn i skolen og SFO for å bygge lag rundt eleven

- Tilrettelegge for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som f.eks digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog

- Bidra til økt kompetanse hos ansatte i skoler, barnehager og frivillige lag, slik at de lettere kan fange opp signaler på psykiske vansker og vold/overgrep mot barn o.l.

- Legge til rette for at elevene skal få utnyttet sitt potensiale både faglig og sosialt

- Følge opp regjeringens arbeid med nulltoleranse for mobbing

- Øke kompetansen rundt gaming blant alle som jobber med barn/ungdom

- Styrke samhandling mellom foreldre og skoler/kommune/politi, slik at vi har en felles oppfatning om hvordan ungdomskulturen vår er, og hva vi sammen kan gjøre for å skape et godt og trivelig oppvekstmiljø i Strand. Jfr. Islandsmodellen.

- Jobbe for tettere samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole, for å sikre god rådgivning og mindre frafall

- Styrke praktiske fag inn i skolen for å bidra til at elevene får bedre grunnlag for å ta riktig valg av utdanningsprogram på videregående skole.

- Legge til rette for at elevene skal få bruke hele seg og få frem de unges identitet

- Gi elever som ønsker det mulighet for å fullføre med raskere progresjon og/eller ta fag på høyere nivå

- Intensivere bruken av digitale verktøy i undervisningen for å styrke individuell opplæring og øke læringsutbyttet

- Jobbe for flere dysleksivennlige skoler

- Fremheve viktigheten av et sterkt faglig og sosialt fellesskap på den enkelte skolen

- Øke samarbeidet mellom skole og næringsliv

- Legge til rette for at flere kan delta i ungdomsbedrifter og styrke kontakten med innovasjonsmiljøene i regionen

- Legge til rette for kompetansekurs slik at elevene kan bli bevisst på og sette ord på egen kompetanse

- Å stille krav er å bry seg. Høyre vil videreutvikle aktivitetsplikten på NAV og ansette flere aktivitetsledere som spiller på lag med næringslivet og frivilligheten ifht å skaffe relevante og spennende arbeidsoppgaver.

- Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats. Brukeren skal i sentrum, og vi vil benytte private aktører når det vil tjene brukeren best.

- Innføre «en dør inn» i kommunen for frivillige lag

- Skape gode rammebetingelser for alle lag og organisasjoner og bidra til at det blir et mangfoldig tilbud.-

- Utrede og teste aktivitetskort blant ungdom slik at ikke barn eller unge faller utenfor pga foreldrenes økonomi når det gjelder kulturskole og deltakelse i fritidsaktiviteter.

- Jobbe for en effektiv bruk av den nye flerbrukshallen

- Bygge svømmehall på Tau i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune/Strand VGS

- Tilrettelegge for ny svømmehall på Jørpeland i samarbeid med private aktører.

- Tilrettelegge for privat initiativ rundt ishall i Strand.

- Underbygge kirken som kulturinstitusjon i Strand

- Samarbeide med frivillige organisasjoner innen barne – og ungdomsarbeid, inkludering, rusforebygging og omsorg.

- Sikre at NAV og helsetjenestene informerer om frivillige tilbud til personer som har behov for å inkluderes i sosiale aktiviteter.

- Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter om passer for dem.

Et aldersvennlig samfunn der helsetjenester i kommunene skal preges av kvalitet og kompetanse.
For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten må vi prioritere både forebyggende arbeid, god kronikeromsorg, habilitering og rehabilitering. Samtidig må vi være kompetente til å håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov i større grad enn tidligere. Morgendagens eldreomsorg bygges nå. Kvalitetsreformen «Leve Hele Livet» skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Godt folkehelsearbeid og samarbeid med frivilligheten i kommunen er effektiv forebygging av fremtidige helseplager.

Vi vil:
- At eldre skal ha medbestemmelse i valg av egen meny på institusjon

- Tilby seniorkurs for innbyggere i kommunen som er passert 62 år

- Kommunen bistår til planlegging av egen alderdom med hensyn til egen bolig, funksjonsevne og aktivt/sosialt liv.

- Kartlegge og legge til rette for bruk av velferdsteknologi («DORO»-teknologi).

- Redusere bruk av deltid for å skape mer stabile forhold for brukerne. Deltid gir redusert kontinuitet i tjenestene og er dyrt.

- At brukerne skal ha faste kontaktpersoner i eldreomsorgen

- Kartlegge evt. behov for flere omsorgsplasser

- Jobbe for omsorgslønn til pårørende som bidrar til at eldre kan bo hjemme

- Ha brukergrupper(samarbeidsutvalg) på institusjoner bestående av pårørende og ansatte

- Ha minst en times aktivitet hver dag for alle eldre med bakgrunn i egne interesser og ønsker

- Skape treffpunkt for eldre for å forebygge ensomhet

- Utrede ordningen med besøksvenner

- Tilrettelegge for at frivilligheten kan ta i bruk den ressursen som eldre er

- Benytte pensjonister i skole og barnehage for å skape generasjonsmøter

- Utrede og støtte bruk av private initiativ når det gjelder boformer, tjenesteyting etc.

- Inkludere eldre i utforming av et aldersvennlig samfunn

Vi ønsker at Strand kommune skal være en effektiv, åpen og serviceinnstilt kommune hvor det er lett å henvende seg.

Vi vil:
- Gjøre det enklere for innbyggerne og næringsliv å kontakte kommunen gjennom å etablere et prinsipp om «en dør inn» til kommunen.
- Oppfordre og tilrettelegge for at kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen i hovedsak skal skje digitalt.
- At saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal automatiseres i størst mulig grad
- Utvikle nye nettsider som er brukerorienterte og mer tilgjengelige
- Etablere en egen «min Side» hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelse, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen.
- Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og fornye gamle digitale løsninger. 
 

Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og unngår å belaste husholdninger og
arbeidsplasser med unødige skatteregninger.

Vi vil:
- Holde kommunens eiendomsskatt og kommunale avgifter på et lavt og forutsigbart nivå.

- Vurdere eie opp imot leie - og selge eiendommer vi ikke lenger har bruk for.

- At kommunen skal ha effektiv benyttelse av eiendomsmassen ved flerbruk

- Strand kommune må være en profesjonell eier av bygningsmassen i kommunal regi og vi ønsker å opprette en spisset kommunal eiendomsavdeling som drifter alle bygg i regi av kommunen.

- Søke bredt politisk samarbeid for å få gjennomslagskraft.

- Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange opp
unødvendige «tidstyver». 

 

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Bedre
ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet.

Vi vil:
- Sikre at vi er med videre ifht Hjem-Jobb-Hjem ordningen

- Få på plass en HentMeg-ordning

- Tilrettelegge for bruk av sykkel

- At våre nye offentlige bygg skal holde nær nullenerginivå

- Stimulere til utbygging av passivhus ved bygging av nye boligområder

- Vi vil holde Strand rent og trivelig i samarbeid med frivillige og Ryfylke Friluftsråd

- Jobbe for flere ladestasjoner for el-biler og el-sykler.

- Sikre at Strand kommune og våre leverandører jobber i tråd med FN´s bærekraftmål

- Bærekraftig utvikling handler om å ta var på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

- Jobbe for at Strand Kommune blir miljøfyrtårn

Vi vil:

- At ansatte skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass

- Være attraktive og tiltrekke oss fagkompetanse

- Være den foretrukne arbeidsgiver for nyutdanna studenter

- Vurdere nye arbeidsordninger, ta i bruk ny teknologi, nye metoder og nye løsninger

- At hovedregelen for kommuneansatte skal være heltidsstillinger

- At det skal være fokus på trivsel på arbeidsplassen

- At det skal fokuseres på kompetanseheving og karrieremuligheter for arbeidstakerne

- At det skal være brukerinvolvering ved investeringer

- Revitalisere Strand Kommune sin seniorpolitikk for egne ansatte med mål om å få personell til å stå lenger i jobb.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her