Program for Telemark Høyre 2023–2027

Telemark ligger strategisk plassert mellom øst og vest, og med en kystlinje som knytter oss til resten av verden, er beliggenheten en av våre klare fortrinn – Vi har hatt tradisjon for kraftproduksjon, som har gjort at vi i flere hundre år har sikret at kraftforedlende industri har etablert seg i regionen

Sommerdag i Brevik

Innledning
Telemark ligger strategisk plassert mellom øst og vest, og med en kystlinje som knytter oss til resten av verden, er beliggenheten en av våre klare fortrinn – Vi har hatt tradisjon for kraftproduksjon, som har gjort at vi i flere hundre år har sikret at kraftforedlende industri har etablert seg i regionen.

Produksjon av kunstgjødsel som startet på Rjukan-Notodden ga oss en symbolsk viktig verdensarv. Banebrytende teknologi da, og til banebrytende teknologi nå – Vi har et høykompetent næringsliv som er spydspisser på mange områder og en moderne industri som evner å omstille seg. Dette må fylkeskommunen bygge opp under.

Et spennende næringsliv, en strategisk beliggenhet og kommuner og fylkeskommune som legger til rette for utvikling er med på å gi oss regional attraksjonskraft.

Arbeidskraften er Telemarks største og viktigste ressurs. Den anslåtte verdien av denne og fremtidig arbeidsinnsats i hele Norge tilsvarer om lag tre firedeler av vår nasjonalformue. Vi må sikre at ungdom fullfører og består videregående opplæring, med gode ferdigheter i lesing, skriving og regning. Dette må gjøres i samarbeid med kommunene.

Det omfattende reiselivet i fylket skaper opplevelser og lokale tilbud, som er like viktig for de som reiser hit og de som bor her.

Vi må prioritere de prosjektene som gir bolyst og hverdagsglede – på en sånn måte investerer vi også i menneskene som bor i Telemark.

Det er bra å være annerledes. Mangfold og ulikheter nyanserer og opplyser, og er kanskje spesielt viktig i kommunal sammenheng – som skal sikre likeverdige tjenester til mennesker med ulikt utgangspunkt.
Hvis det skal være attraktivt å satse i fylket må vi la alle gode krefter slippe til. Private aktører kan bidra med å modernisere og effektivisere fylkeskommunale tjenester.

Høyre ønsker at Telemark igjen skal være et foregangsfylke innen energi, da må vi legge til rette for økt energiproduksjon – og en grønnere industri.

Vår politikk bygger på dette verdigrunnlaget:
Tillit til enkeltmennesket, samfunnet styrker enkeltmennesket
Frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv
Respekt for andre og for fellesskapet
Samhold og solidaritet mennesker imellom
Omsorg for den som trenger det
Samspill mellom personlig frihet, sosialt ansvar og de private og offentlige fellesskapene
Makt og ansvar plassert så nært den enkelte og familien som mulig

10 grunner til å stemme Høyre i Telemark

Bruke fylkeskommunal innkjøpspolitikk til å fremme lokal verdiskaping
Bygge ny og samlokalisert videregående skole i Porsgrunn
Bruke private og ideelle tilbydere der det er hensiktsmessig
Innføre fritt skolevalg. Elevene må ha mulighet til å velge skolen nærmest der de bor
Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
Åpne for fornybare energiprosjekter, som vindturbiner der det er egnet.
Arbeide for tømmerterminal i Midt-Telemark
Løfte og utvikle matkulturen
Idretten og kulturfrivilligheten må ha gode rammevilkår
Positiv til kjernekraft i Telemark


Industri, næring og klima
Næringslivet i Telemark er bygget på kompetent arbeidskraft. Nærings- og utdanningspolitikken i Telemark må derfor sees i sammenheng med hverandre. Det skal være attraktivt å satse i vår region og fylkeskommunen må samarbeide og benytte seg av den kompetansen som kan utfordre og utvikle tjenestene til det beste for innbyggerne.

Telemark er et fylke med mange muligheter, geografisk midtpunkt, stor kraftproduksjon og et nyskapende næringsliv. Telemark har kystlinje som knytter oss til resten av verden, og fjellområder som gir oss høye fossefall og energi i dobbel forstand.


Kommuner og fylkeskommuner har en viktig oppgave i arbeidet med å redusere egne klimagassutslipp. Telemark må legge til rette for økt bruk av utslippsfrie fremkomstmidler, finne egnede kollektive løsninger, legge tydelige klimakrav til grunn i fylkets innkjøpspolitikk og fremme produksjon av fornybar energi.

Bonden har en viktig rolle i det norske samfunnet, først og fremst som matprodusent, men også som bærer av den norske kulturarven. Fylkeskommunen må være positiv til prosjekt for produktutvikling som skjer innenfor rammen av bærekraftig utvikling. Vi vil støtte forskning på landbruk i samarbeid med landbruksorganisasjonene og våre videregående skoler.

Vi ser at det er mye å hente på alt fra riktig gjødselshåndtering til ny teknologi. Høyre er garantisten fir den private eiendomsretten og mener vi må være forsiktig med inngrep som reduserer bonden eller grunneiernes bruksrett.

Telemark Høyre vil:

Intensivere arbeidet med å kartlegge og utnytte Telemarks mineralressurser
Være positiv til utvikling av kjernekraft i Telemark
Bruke fylkeskommunal innkjøpspolitikk til å fremme lokal verdiskaping
Legge tydelig klima- og miljøkrav til grunn i fylkets innkjøpspolitikk
Fremme sosialt entreprenørskap som et viktig og inkluderende supplement for enkelte deler av fylkeskommunens virksomhet.
Bruke private og ideelle tilbydere der det er hensiktsmessig
Åpne for fornybare energiprosjekter, som vindturbiner der det er egnet
Intensivere samarbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge og næringslivet gjennom forskning, utdanning og praksis
Legge til rette for at flere lærlinger fra yrkesretta- og videregående opplæring kommer inn i næringslivet i Telemark. Slik kan de være med å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser
Styrke internasjonalt samarbeid og ha en aktiv rolle og deltakelse i EU-prosjekter
Støtte spesielt opp under gründervirksomheter i samarbeid med Innovasjon Norge, Telemark Utviklingsfond, kommunale næringsselskaper og andre relevante partnere
Prioritere bruken av gjenbruk i fylkeskommunens virksomheter, som fylkeskommunale bygg og utstyr, reparasjon og gjenbruk av tekstiler og elektroniske produkter
Jobbe for å øke anvendelsen av skogressursene i Telemark
Bidra til en innovativ landbruksnæring som nyttiggjør seg lokale forutsetninger
Områdene rundt Frierfjorden er Norges industrityngdepunkt og må sikres konkurransedyktige rammebetingelser

Utdanning, folkehelse og tannhelse
Fullføring av videregående med et vitnemål i hånda er billetten inn i jobb og videre utdanning. Vår viktigste oppgave er å sikre at elevene får et godt grunnlag, med særlig vekt på de grunnleggende ferdighetene. For Høyre er det viktig å opprettholde en desentralisert skolestruktur.

De videregående skolene skal gi både kompetanse og livsmestring. Skolene skal ha et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing, trakassering og diskriminering, der elevene opplever mestring og medvirkning. Noen elever sliter med dårlig psykisk helse og ensomhet. Vi vil bygge et lag rundt elevene på videregående, og sikre at de får den hjelpen de trenger.

Vi vil at flere elever skal velge yrkesfaglig utdanning. Telemark trenger flere dyktige fagarbeidere i både privat og offentlig sektor. Høyre vil fortsette løftet for yrkesfagene og jobbe for å øke antall læreplasser i Telemark. Alle elever som ønsker det, skal ha mulighet til læreplass.

Læreren er skolens viktigste ressurs og de videregående skolene i Telemark skal være en attraktiv arbeidsplass. Ved å tilby videreutdanning, kompetanseheving for alle ansatte og erfaringsdeling på tvers av skoler skal skolene i Telemark holde et høyt faglig nivå.


Telemark Høyre vil:

Innføre fritt skolevalg så elevene kan velge hvilken videregående skole de vil gå på uavhengig av økonomi og bosted. Elevene må ha muligheten til å velge skolen som ligger nærmest der de bor
Bygge ny og samlokalisert videregående skole i Porsgrunn
Gi alle elever tilbud om en fast helsesykepleiertime hvert år i samarbeid med kommunene
Utvikle fagskolen som et attraktivt og viktig virkemiddel for å oppfylle næringslivets og kommunenes behov for kompetanse
Sikre tett oppfølging av elevene som ikke kommer på skolen
Utvide nettskolen slik at elevene kan velge mellom flere fag uansett hvilken skole de går på
Utvide sommerskoletilbudet for elever som har strøket eller ønsker å forbedre karakteren sin
Utvikle et eget talentprogram for elever innen matematikk, naturfag og realfag i samarbeid med vitensenteret og universitetet
Legge til rette for entreprenørskap i skolen, og styrke Ungt Entreprenørskap
Fortsatt oppgradere og vedlikeholde skolebygg, og sørge for godt arbeids- og læringsmiljø for elever og ansatte
Styrke rådgivningstjenesten og karriereveiledningen slik at elever i ungdomsskolen får god kjennskap til yrkesfagene og hvilke muligheter de gir i arbeidslivet
Etablere flere samarbeidsavtaler og utvekslingsprogrammer mellom skoler og arbeidsliv, slik at alle elever får tilbud om praksisnær undervisning
Sikre at elever får opplæring med oppdatert og kvalitetssikret utstyr
Satse på hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og «lektor 2»- ordningen, som gir fagpersoner i arbeidslivet muligheter til å undervise i skolen
Croftholmen må sikres i fylkeskommunal eie, som et kompetansesenter for å rekruttere til mat- og restaurantfaget og voksenopplæring
Samarbeide med kommunene om å tilby et frivillig skoleår før videregående for elever som ikke har de faglige forutsetningene de trenger for å lykkes
Gjøre det mulig for elevene å bruke egen PC på skolen
Arbeide for å styrke norskopplæring for minoritetsspråklige elever, og tilby forkurs i norsk før skolestart
Styrke skolehelsetjenesten i samarbeid med kommunene
Gjøre det mulig å komme i kontakt med elevtjenesten digitalt og anonymt

Tannhelse
Den offentlige tannhelsetjenesten i fylket organiserer et lovpålagt, gratis tilbud til utvalgte deler av befolkningen og den private tannhelsetjenesten tilbyr et kostnadseffektivt og fleksibelt tilbud til resten av befolkningen i fylket. Dette er en god ansvarsdeling som Telemark Høyre vil hegne om. Vi ønsker et tettere samarbeid mellom de to sektorene for å gi pasientene et best mulig tannhelsetilbud.

Telemark Høyre vil:

Opprettholde et godt tannhelsetilbud til innbyggere i Telemark, med et styrket tilbud til tortur- og voldsutsatte, pasienter med sterk angst for tannbehandling og innsatte i fengsel.
Ta i bruk den private tannhelsetjenesten der det er hensiktsmessig


Samferdsel
Telemark er et fylke med stort areal, lange avstander og spredt bosetting. Derfor er samferdsel og mobilitet en avgjørende faktor for utvikling i alle deler av fylket.
Ansvaret for utbygging og drift av jernbane og de største veiene er staten sitt ansvar.

Telemark Fylkeskommune har en viktig rolle for å påvirke storting og regjering i arbeidet med Nasjonal transportplan slik at våre prosjekter får høy prioritet. Dette arbeidet har Telemark lykkes godt med og Telemark Høyre vil fortsette med å ta ansvaret for at dette videreføres.

Aldri før har så mange viktige prosjekt blitt planlagt, igangsatt og gjennomført i vårt fylke som da Høyre satt i regjering, men fortsatt er det flere viktige statlige strekninger som gjenstår som E18 fra Dørdal og sydover, RV 36 fra Nome til E18 i Grenland, E134 over Haukelifjell, E134 Saggrenda-Elgsjø og RV41 Brunkeberg – Treungen.

Kollektivtilbudet er viktig for alle reisende i fylket og et viktig alternativ til privatbil for mange. Ekspressbussene er et tilbud som er svært viktig på lengre distanser, men også internt i fylket.


Vi må jobbe for å bedre korrespondansen mellom buss, tog og ferge.

Telemark Høyre vil:

Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene gjennom felles satsing mellom staten og fylkeskommunen.
Sørge for attraktive og effektive kollektivknutepunkt med parkering som sikrer enkel overgang fra privatbil og sykkel til buss og tog
Gjennomføre utbyggingen av FV353 «Gassveien» og fortsette arbeidet med Kastet-Stoadalen
At staten fullfører utbygging av jernbanen gjennom Vestfold, for å sikre flere avganger fra Telemark mot Oslo
Ha gjennomgående bilettsystem som sikrer enkel overgang mellom buss, tog og ferge
Jobbe for et attraktivt tilbud på Sørlandsbanen, planlegge Grenlandsbanen og bedre utnyttelse av Brattsbergbanen
Støtte opp om Torp som regional flyplass
Jobbe for at det etableres sammenhengende sykkelruter og legge til rette for sykkelturisme
Sørge for god fremkommelighet for tungtransporten og tilrettelegge for at aktuelle fylkesveier åpnes for modulvogntog
Fortsatt støtte byvekstavtale i Grenland
Bidra til at Grenland havn utvikler ny smarthavn og energiknutepunkt på Frier Vest som en del av havnetilbudet i Grenland og arbeide for at Frier Vest Havn blir en del av stamnettet sammen med Breviksterminalen
Sørge for attraktive fergetilbud for fastboende og turister
Bidra til god dekning av mobilnett og bredbånd i alle deler av fylket
Arbeide for etablering av biogassfyllestasjon i fylket
Arbeide for tømmerterminal i Midt-Telemark


Kultur, reiseliv og frivillighet
Kulturen i Telemark har lange tradisjoner og er viktig for fylkets identitet. Frivillighet er bærebjelken i små og store lokalsamfunn, og alle former for kultur er nødvendig for at regionen ikke bare skal være et fint sted å bo, men også et godt sted å leve.

Mange bygger jobb og hverdag rundt formidling, alt fra teknikker og gamle håndverksfag til museumsvirksomhet og kulturuttrykk. Skal vi ha kjennskap til fortiden også i fremtiden, må vi sørge for at barn og unge møter historie, kultur og litteratur på en måte som engasjerer, inspirerer, underbygger og utfordrer.

Fylkeskommunen vil legge til rette for produksjon av kultur i regionen, og kan være en betydelig støtte bak eventuelle søknader om statlige midler til for eksempel kulturbygg, kulturproduksjoner og arrangementer som krever betydelige ressurser.
Høyre vil fokusere på rekruttering til frivilligheten og er opptatt av å legge til rette for et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv.

Telemark Høyre vil:

Oppretholde åpne og søkbare tilskuddsordninger til frivillig kultur- og folkehelsearbeid
Ivareta nasjonal kulturhistorie som har fotfeste i regionen vår, som Ibsen og Munch
Løfte og utvikle matkulturen for å skape gode opplevelser i Telemark
Jobbe for at elever på håndverksfag kan bidra med å bevare vår kulturhistorie, gjennom for eksempel arbeid på Telemarkskanalen og på bygg i verdensarven
Gi tilskudd til virksomheter som profilerer Telemark som reiselivsdestinasjon
Støtte til festivaler og anlegg som ivaretar vår kulturhistorie
Profilere vår bygdekultur, fjellkultur, kystkultur og sjøfartskultur
Støtte opp om tradisjonsrikt kulturarbeid, som folkemusikk er et eksempel på
Jobbe for at industriarven i fylket blir tilgjengelig og kjent, og sikre fortsatt UNESCO-status
Opprettholde stipender innen kultur og idrett, og videreutvikle disse
Gi idretten og kulturfrivilligheten gode rammevilkår, de bidrar til bedre folkehelse og mønstrer frivillige i hele fylket
Støtte til frivillige organisasjoner, som jobber for å ivareta gode lokalsamfunn
Støtte enkeltprosjekter som fremmer integrering og bedrer folkehelsen
Støtte utvikling av regionale idrettsanlegg og flerbrukshaller
Sikre økonomisk grunnlag og rehabilitering av Telemarkskanalen
Bidra til utvikling av gode løsninger for privatarkivet i Telemark
Opprettholde åpen og søkbar tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner