Fortsatt stort behov for kompetanseheving i barnevernet

De som jobber i Barnevernet har en svært viktig og krevende jobb. De skal ta vare på noen av de mest sårbare i samfunnet vårt.

Barnevernet har fremdeles behov for mer kompetanse, mener Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Tall fra SSB viser at det i 2018 jobbet 8.500 ansatte i den kommunale barnevernstjenesten. Bare 7 prosent av de ansatte har utdanning på masternivå.

Kristin Ørmen Johnsen, Høyres familiepolitiske talsperson og leder for Stortingets familie- og kulturkomité er ikke fornøyd:

– Hverdagen til barnevernsansatte består i å håndtere vanskelige dilemmaer og ta avgjørelser som i stor grad påvirker livet til dem det gjelder og da er det svært viktig at de er godt nok rustet og kompetente til dette. Jeg mener flere bør ha en masterutdanning innenfor barnevernet. Og det bør være en forutsetning at ledere i barnevernstjenesten, og de som jobber med de mest komplekse sakene har en mastergrad innen barnevern, sier Ørmen Johnsen.

Det trengs et kompetanseløft

Nettopp derfor har Høyre og regjeringen satt i gang et arbeid med å vurdere krav til kompetanse og hvordan vi kan gjøre utdanningene enda bedre. Ansatte i barnevernet peker på at sakene er blitt større og mer komplekse. Da må utdanningen tilpasses behovene og utfordringene de ansatte faktisk står i.

-Det er avgjørende at de som skal inn i kompliserte saker, og som innebærer omsorgsoverdragelse har tilstrekkelig tyngde og kompetanse til å ta krevende og vanskelige avgjørelser. Vi vet at en av utfordringene til ansatte barnevernet er at de møter familier fra ulike kulturer. En utdanning som gir rom for mer fordypning, som blant annet gir forståelse for og kunnskap om ulike kulturer er viktig, sier Ørmen Johnsen.

Store regionale forskjeller

Det er de mest sentrale kommunene som har ansatte med høyest utdanningsnivå. Tallene fra SSB viser at det er de store kommunene som klarer å rekruttere og beholde kvalifisert personell.

For å møte målet om en høyere andel ansatte med mastergrad, vil det i tillegg til å utdanne flere med mastergrad, også være viktig å beholde dem med mastergrad som allerede er ansatt i den kommunale barnevernstjenesten.

-Det er viktig at det ikke blir en avskilting av de som i dag ikke har en høyere utdanning. Derfor vil vi legge til rette for at arbeidserfaring, og videre- og etterutdanning skal kunne kompenser for dette, avslutter Ørmen Johnsen.