Hele 9 milliarder fra EU til forskning i Norge

Norge henter hjem rekordstore midler til forskning og innovasjon fra EU. Det hadde ikke vært mulig uten EØS-avtalen.

Takket være EØS-avtalen har Norge fått 9 milliarder kroner til forskning. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
-Jeg er stolt over at vi klarer å hente hjem mer penger enn forventet. Dette kommer oss alle til gode. For å svare på de store utfordringene fremover er vi helt avhengig av kloke hoder og forskning i verdenstoppen som kan utvikle nye løsninger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Programmet er verdens største satsing på forskning og innovasjon og har et totalt budsjett på 80 milliarder euro.

Stor satsning på klima og miljø

Klimakrisen er en av vår tids største utfordring, og Høyre er opptatte av å utvikle ny, grønn teknologi som skal ta oss inn i det fornybare samfunnet. Norge har de siste årene gjort det særlig bra innen områdene klima og miljø i rammeprogrammet.

-For å løse klimautfordringene er vi avhengige av godt internasjonalt samarbeid og kloke hoder. EUs rammeprogram er en viktig arena for oss fordi det både styrker det gode samarbeidet med andre land, samtidig som vi får hentet hjem enorme summer til forskning, fortsetter Asheim.

Så langt i programmets levetid har norske bedrifter, offentlig forvaltning og akademia lykkes med å få finansiert forskning for mer enn 9 milliarder kroner (nesten 1 milliard euro). Norges mål var å hente hjem 2 prosent av midlene, nå henter vi hjem 2,2 prosent.

Høyre i regjering sikrer mer penger til forskning

Etter at Høyre inntok regjeringskontorene har forskningsbevilgningene økt til å utgjøre 1,03 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2020, i motsetning til 0,86 prosent i 2013.

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram heter Horisont Europa. Horisont Europa har prioritert fem samfunnsoppdrag (“missions”): hav og vann, kreft, mat og jordforvaltning, klimatilpasning og klimavennlige byer.

Fakta om Horisont2020

• EUs Horisont2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programperioden er fra 2014-2020

• Samlet budsjett er på rundt 800 milliarder kroner. I mars 2020 er 72 prosent av midlene fordelt

• Forsknings- og innovasjonsprosjektene skal komme frem til løsninger på felles samfunnsutfordringer, bidra til økt verdiskaping, og økt kvalitet i forskningen

• Forskningsrådet har eksperter som både påvirker prioriteringene i Horisont2020 og veileder aktører (bedrifter, offentlig sektor og akademia) i søknadsprosessen. De tilbyr en rekke gratis kurs om det å søke og drifte et EU-prosjekt

• Innovasjon Norge bistår bedrifter med søknadsveiledning og pitchetrening innen Horisont2020s SMB-instrument