Historiens grønneste og mest ambisiøse klimaplan

Regjeringen mottok fagrapporten «Klimakur 2030», som skal legge grunnlaget for regjeringens klimaplan for hvordan vi bortimot skal halvere utslippene det neste tiåret.

Utredningen på over tusen sider har fått navnet Klimakur 2030 og ble i dag overlevert fra Miljødirektoratet. Skal vi lykkes med å nå 2030-målene trenger vi politikere som går foran, og som forstår næringslivets behov og utfordringer.

I dag fikk regjeringen overlevert Klimakur 2030 – en rapport regjeringen har bestilt som skal svare ut hvordan vi skal nå målene våre i ikke-kvotepliktig sektor til 2030.

– Rapporten skal gjennomgås grundig, og jeg håper på bredest mulig enighet i Stortinget om tiltakene. Det er viktig for forutsigbarhet for vårt næringsliv, sier Stefan Heggelund, klimapolitisk talsperson i Høyre.

Energinasjonen Norge skal nå klimamålene

Miljødirektoratet lister opp flere forslag til hva som kan kuttes. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom ytterligere elektrifisering av biler og vare- og tungtransport.

– Norge har en stolt historie som energinasjon. De siste årene har jeg hatt gleden av å møte mange av de fantastiske menneskene som går på jobb hver dag for å skape verdier og velferd for oss alle – i både petroleum og fornybar energi.

– Med landets unike energikompetanse ligger alt til rette for at vi skal være en stor energinasjon også i fremtiden, samtidig som vi kutter utslippene våre. Skal vi nå klimamålene våre, så må større deler av samfunnet elektrifiseres, fortsetter Heggelund.

Norske utslipp på sitt laveste siden 1995

Det listes opp flere forslag til hva som kan kuttes, og det er i veisektoren det kan kuttes mest. De mener blant annet at det kan kuttes 11,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i veisektoren gjennom mer elektrifisering av biler og vare- og tungtransport og gjennomføring av nullvekstmålet.

– Norske utslipp er nå på sitt laveste siden 1995, men jobben mot 2030-målene er fortsatt krevende. Skal vi lykkes trenger vi politikere som går foran, og som forstår næringslivets behov og utfordringer. Intet parti er bedre rustet enn Høyre til å klare det, avslutter Heggelund.

Fakta om klimakur 2030:

  • Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.
  • Sektoren innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.
  • Utredningen inneholder samfunnsøkonomiske tiltaksanalyser av 60 tiltak.
  • Det er beregnet potensial for utslippsreduksjon og kostnader for samfunnet for hvert tiltak, men det er ikke tatt høyde for alle kostnader, understrekes det.
  • Rapporten vil bli et viktig faglig grunnlag når regjeringen senere i 2020 skal legge fram en stortingsmelding for hvordan den skal nå utslippsmålene for 2030.
  • Utredningen er utarbeidet av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet. Gruppa består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova.
  • Klimakur ble presentert og overrakt olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fredag 31. januar.