Nå kan din kommune søke om fritidskort!

-Alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Kristin Ørmen Johnsen.

-Det å ikke kunne delta i fritidsaktiviteter er noe mange barn opplever som vanskelig, forteller Høyres Kristin Ørmen Johnsen.
Det er i dag mange barn og unge som ikke deltar i fritidsaktiviteter. Det å stå utenfor slike fellesskap med jevnaldrende er noe mange barn opplever som vanskelig.

Derfor har regjeringen har satt av 60 millioner kroner til forsøk med fritidskortordninger i 2020. Kommunene i forsøket skal prøve ut fritidskortordninger som skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6 til fylte 18 år.

-Målet med fritidskortordningene er å øke deltakelsen for barn og unge i faste, organiserte fritidsaktiviteter, forteller Johnsen.

-For at vi skal få et godt forsøk trenger vi en sammensetning av kommuner som er et Norge i miniatyr. Vi trenger interesserte kommuner av ulik størrelse, i ulike landsdeler, med ulik kommuneøkonomi og ulik erfaring med lignende ordninger, legger hun til.

På sikt er målet en nasjonal ordning

Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger. Erfaringene fra arbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning.

-Det vil ta noen år før det blir en nasjonal ordning. Både for å finne den ideelle modellen, og for å sikre finansiering, sier Johnsen.