Finansminister Jan Tore Sanner: Nå er det alvor

– For våre partier er forvalteransvaret en grunnleggende verdi, sa finansminister Jan Tore Sanner under Perspektivkonferansen 2020.

Finansminister Jan Tore Sanner mener vi må prioritere tydeligere det neste tiåret. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Finansdepartementet legger hvert 4. år frem en stortingsmelding, kalt perspektivmeldingen.

Perspektivmeldingen har lang tradisjon i norsk politikk og trekker opp de lange økonomiske linjene for landet. Vanligvis legges den frem i slutten av stortingsperioden, men regjeringen har valgt å fremskynde den med et år.

Perspektivmeldingen 2020 vil ha oppmerksomhet rundt utviklingen frem til 2030 og 2060, blant annet knyttet til fallende oljeinntekter og at det blir færre i yrkesaktiv alder per pensjonist. Nytt i årets perspektivmeldingen er også at regjeringen vil peke på noen hovedstrategier for å møte utfordringene fremover.

– For meg handler denne meldingen om generasjonen som er i ferd med å vokse opp, og de som kommer etter dem igjen. Vi må sikre at de får et minst like godt utgangspunkt som vi har fått, sa Sanner.

Må prioritere tydeligere

Meldingen belyser kjente problemstillinger knyttet til yrkesdeltagelse, den internasjonale utviklingen, befolkningsutviklingen og bærekraften i velferden vår.
Samtidig belyser den nye utfordringer som klimaendringer og digitalisering.

– Med gode prioriteringer, riktig veivalg og tydelige mål – så tror jeg det er mulig å løse disse utfordringene, sa Sanner.

Gapet mellom utgifter og inntekter øker

Oljefondet har hatt kraftig vekst over tid. Det har gitt stort handlingsrom i finanspolitikken. Oljepenger har finansiert stadig mer av offentlige utgifter.

– Andelen av offentlige utgifter som finansieres av oljepenger, vil ikke kunne øke i særlig grad, sa Sanner. Og la til:

– Vi må forberede oss på at det kan bli store svingninger i fondets størrelse som følge av endringer i internasjonale markeder eller internasjonal uro.


Da Folketrygden ble innført var det 5 yrkesaktive per pensjonist, om noen tiår vil det være 2 ½.

– Det er en god nyhet at vi lever lenger og at det blir flere pensjonister. Utfordringen ligger i at det blir forholdsmessig færre i jobb per pensjonist.

– Det er ikke oljeformuen som er vår største formue, men folk som går på jobb, fortsatte Sanner.

Vil ha solid Høyre-politikk

For å få flere i arbeid er tidlig innsats, bedre gjennomføring av videregående og kompetanseløft viktig.

Sanner snakket også om at flere må stå lengre i arbeid, og at flere må bli inkludert. Flere i arbeid kan løfte skatteinntektene og spare trygdeutgifter på samme tid.

– God integrering er også viktig. Vi må løfte innvandrere ut av fattigdom og inn i arbeid. Da vil også skatteinntektene øke, fortalte Sanner.

– I tillegg: Vi må bruke ressursene i offentlig sektor best mulig.

Har allerede tatt viktige valg

Etter at Høyre gikk inn i regjeringskontorene har regjeringen tatt viktige valg.

-Vi har forsterket innsatsen for klima, styrket arbeidslinjen, lagt til rette for økt verdiskaping, vi har investert i utdanning, forskning og samferdsel, sa Sanner.