Helsemessige tiltak for å håndtere spredning av coronaviruset

Helseminister Bent Høie redegjorde i dag for situasjonen og oppfølgingen av coronavirusets spredning i Norge.

-Vi arbeider for å sikre tilstrekkelige forsyninger og med å planlegge for økt aktivitet i helsetjenesten, sa helseminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Oppdaterte rutiner, helsevesen i beredskap, hastetiltak for legemiddelforsyning og utvikling av vaksinasjon var noen av tiltakene Helseministeren varslet i sin redegjørelse.

Les redegjørelsen her

-Selv om norsk helsetjeneste er godt organisert og har god kompetanse, vil en epidemi eller pandemi med stort omfang føre til en utfordrende situasjon. Vi arbeider for tiden både for å sikre tilstrekkelige forsyninger til tjenesten og med å planlegge for økt kapasitet i tjenesten, sa Høie.

I statsråd fredag ble det fastsatt en kongelig resolusjon som setter fullmaktsbestemmelsene i helseberedskapsloven i kraft.

-Vi gjør dette for å sikre pasienter helsehjelp hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon. Om det oppstår mangel på ressurser, vil Helsedirektoratet kunne bruke fullmaktene til raskt å skaffe ressursene som trengs, understreker Høie.

Liste med tiltak for beredskap

  • Helseministeren redegjorde for de viktigste tiltakene som nå iverksettes i samarbeid med helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, WHO og helsetjenesten for øvrig.
  • Opprettholde og sikre god kommunikasjon mot befolkningen om smitteverntiltak, hygieneråd og reiseråd
  • Følge opp tiltakene i pandemimeldingen fra 2019 for å bidra til bedre smittevern
  • Regjeringen har opprettet Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser, med rådgivere, hvor Fylkesmannen og sysselmannen er regionalt ledd. Formålet er å oppnå koordinert nasjonal håndtering, ved at de mest sentrale beslutningstakerne i ulike sektorer koordinerer sin innsats for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser ved større smitteutbrudd.
  • Utvikle bedre overvåkningssystemer – dette gjelder særlig forbedret system for løpende oversikter over tallet på pasienter innlagt på sykehus med laboratoriebekreftet influensa, oppdatert informasjon om vaksinasjonsdekning i befolkningen
  • Sørge for tilstrekkelig tilgang til antivirale legemidler, som kan mildne sykdomsforløp hos dem som er blitt smittet
  • Klargjøre oppgavene for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten med særlig vekt på å sikre at det utarbeides oppdaterte beredskapsplaner
  • Fortsette arbeidet og støtten til arbeidet med å utvikle en vaksine, og sluttføre arbeidet med en avtale med en vaksineprodusent (etter en ordinær anbudsrunde) om levering av vaksiner i en pandemisituasjon.
For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider.