Koronakrisen: Oversikt over regjeringens tiltak

Regjeringens viktigste oppgave er å verne om folks liv og trygghet. Her er regjeringens koronatiltak.

Regjeringens viktigste oppgave er å verne om folks liv og trygghet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Se fullstendig oversikt over regjeringens nasjonale tiltak her

Det er snart to uker siden koronapandemien for alvor kom til Norge. Situasjonen har ført til at regjeringen torsdag 12. mars innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Regjeringen besluttet blant annet å stenge alle landets skoler og barnehager. Tiltakene videreføres til og med 13.april.

Målet med tiltakene er å forsinke spredning av koronaviruset og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Les mer om stenging og unntak på Utdanningsdirektoratets sider

Videregående skoler og universiteter er også stengt. Derfor endret regjeringen fraværsgrensen, endret praksis for høyere utdannelse og utsatte fristen for å søke forskerprosjekter. Dessuten jobbes det med løsninger for at studenter som mister ekstrainntekt skal få hjelp fra Lånekassen.

Regjeringens koronatiltak har stor innvirkning på folks hverdag. Ikke minst har det hatt sterk påvirkning av norsk økonomi.

Næringsliv og økonomi

Regjeringen vil gjøre det som trengs og bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom denne krisen, sa statsminister Erna Solberg under den første pressekonferansen om koronasituasjonen.

Situasjonen for næringslivet er svært krevende. Siden vi bremser viruset, bremser vi samtidig økonomien. Derfor besluttet regjeringen å styrke ordningene for arbeidstakere som blir permittert, selvstendige næringsdrivende, frilansere, lærlinger, lavtlønnede og foreldre med barn. I tillegg ble det gitt tiltak for bedrifter og bransjer. Dette skal sikre folks arbeidsplasser og unngå at solide bedrifter med stor betydning for Norge går konkurs.

Blant tiltakene er:

 • Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter. Dette skall bidra til bedre likviditet i norske bedrifter og dermed trygge arbeidsplasser.
 • Bankene har en viktig rolle i håndteringen av de utfordringene vi står i nå. Derfor øker vi fleksibiliteten i boliglånsforskriften. Dette styrker bankenes mulighet til å kunne hjelpe kundene sine.
 • Regjeringen vil gjenopprette Statens obligasjonsfond. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.
 • Utsettelse og lettelse i merverdiavgiften, og utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt for selskaper. Dette er treffsikre tiltak, fordi skatteutsettelsene vil bedre likviditeten i bedriftene. Les videre her.
 • Krisepakke på seks milliarder kroner til norsk luftfart. Målet er at selskapene med dette skal kunne få nødvendig finansiering i markedet for å overleve denne situasjonen Les mer om krisepakken til luftfarten her.
 • 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter. Les videre her.
 • Bearbeidingsplikten suspendert inntil videre slik at forsyningssikkerheten opprettholdes og at næringsvirksomheten ikke påvirkes i større grad enn nødvendig.
 • Motsyklisk kapitalbuffer settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.
 • Utsatt innbetaling av første termin forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende
 • Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019
 • Låneordning i Innovasjon Norge

Vi gjør alt vi kan for å ta vare på jobber og velferd, sier leder av Stortingets finanskomite, Mudassar Kapur.

Disse tiltakene vil bidra til å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet, og sikrer velferden til de som blir hardest rammet av krisen. Det at et bredt flertall på Stortinget samler seg om dette på kort tid viser norsk politikk på sitt aller fineste, legger han til.

Les mer om den økonomiske krisepakken her

Arbeidsliv

Den nye situasjonen gjør så mange frykter for arbeidsplassen sin. Derfor har regjeringen lansert flere tiltak som vil trygge bedrifter og arbeidsplasser. Les mer her.

– Regjeringen følger opp med tiltak som er treffsikre og som vil bidra til å trygge levedyktige bedrifter og arbeidsplasser, sier finansminister Jan Tore Sanner.

 • For å imøtekomme de store permitteringsbehovene, og redusere skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere, skal Staten ta en større del av regningen for permitteringer.
 • Fornyelse av oppholdstillatelse til sesongarbeidere så jordbruket har den arbeidskraften de trenger.
 • Utenlandske arbeidstagere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse.
 • Flere av NAVs ytelser inneholder en aktivitetsplikt for mottakerne. Koronaviruset gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetsplikten. Derfor bortfaller aktivitetskravet.
 • Ekstraordinær forlengelse av arbeidsavklaringspenger.
 • Stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.
 • Nye regler om koronarelatert sykefravær og egenmelding. Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.
 • Tilleggsbevilgning til NAV og sikring av NAVs kapasitet.
 • Mulighet for større fleksibilitet i arbeidstid.
 • Legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres.
 • Sikret bemanningen i samfunnskritiske virksomheter i arbeid- og sosialdepartementets sektor, særlig NAV.

Kultur, idrett og frivillige organisasjoner

På en drøy uke har utelivet, kulturen, idretten og frivilligheten gått fra å være levende og dynamisk til å være i krise. Det er full stopp og arrangementer avlyses fortløpende.

Derfor kom regjeringen med en krisepakke på til sammen 900 millioner kroner til kultur, idrett og frivilligheten.

Les mer om krisepakken til kulturen her

Vi gjør nå det vi kan for å fortsatt kunne ha et aktivt og levende kultur-, frivillighet- og idrettsliv også etter at denne krisen er over, sier stortingsrepresentant og leder for Familie- og kulturkomiteen, Kristin Ørmen Johnsen.

 • Midlertidig justert praksis for Norsk filminstitutts tilskuddsordninger
 • Mediestøtte vil utbetales tidligere enn planlagt
 • Stor kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett. Les mer om den på Kulturdepartementets sider.
 • Frivillige organisasjoner beholder statlige tilskudd
 • Utbetalte tilskudd for kulturarrangementer som blir avlyst, skal ikke tilbakebetales

– Flere av tiltakene vil hjelpe bedriftene slik at de kan komme seg igjennom krisen. Mange går inn i en tid med stor usikkerhet. Vi må derfor sikre trygghet til både familiene og arbeidsplassene i en så uforutsigbar tid, sier Ørmen Johnsen.

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Flere kommuner har innført særlige karanteneregler, men regjeringen mener vi allerede har strenge nok nasjonale karanteneregler, og at det ikke er behov for at kommunene innfører dette. Derfor lanserte regjeringen i helgen en veileder som skal sikre at kommuner som likevel innfører lokale karanteneregler unngår å ramme viktige samfunnsfunksjoner og lokal verdiskapning.

Les mer her eller se pressekonferanse med helseministeren og næringsministeren her.

– Kommunene spiller en viktig rolle i smittevernet og jeg setter stor pris på arbeidet som gjøres i alle landets kommuner. For å få best mulig effekt av tiltakene er det viktig at de kommunale smitteverntiltakene samordnes med de nasjonale slik at vi alle drar i samme retning, sier Høie.

Les veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner her

Del to av den økonomiske krisepakken

Flertallet på Stortinget ble 31.03.2020 enige om del to av den økonomiske krisepakken. Det viktigste er at et bredt flertall gir tilslutning til en kontantstøtte til bedrifter som har tapt omsetning. Det betyr at regjeringen går inn for å dekke faste utgifter for bedrifter som blir hardt rammet av korona-situasjonen. Dette blir en midlertidig kompensasjonsordning på 20 milliarder kroner hver måned, som i første omgang skal gjelde fra og med mars og ut mai.

I tillegg styrkes kommunene og fylkene med ca fem milliarder kroner. Regjeringen vil også midlertidig utsette, senke eller fjerne flere skatter og avgifter. For eksempel senkes lav merverdiavgift fra 12 prosent til seks prosent, og flere særavgifter utsettes.

Regjeringen hadde tidligere kommet med et forslag som sikret studentene ekstra lån på opptil 26 000 kroner og en utvidet søknadsfrist hos Lånekassen. Én milliard av dette ekstralånet vil nå omgjøres til stipend.

Se flere tiltak og les mer om del to av den økonomiske krisepakken her

Mer informasjon om korona?

Se fullstendig oversikt over regjeringens nasjonale tiltak her

Spørsmål og svar om koronautbruddet

Koronavirus – hva gjelder i min situasjon?

Hos Folkehelseinstituttet finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Les mer hos FHI.no